Procedura TP – instrukcja dla klientów BR ifirma

w Biuro rachunkowe

Procedura TP ma zastosowanie, gdy istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy
towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów
i usług. Powiązania mogą występować zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi jak i podmiotami
krajowymi i zagranicznymi. Najczęściej występujące powiązaniami dotyczą kapitału bądź osób.

 

Użycie oznaczenia TP jest wymagane gdy pomiędzy stronami transakcji zachodzi jedna
z opisanych poniżej relacji:

a) jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na drugi podmiot. Znaczący wpływ oznacza:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym
   jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych;
 • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji
  gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
  prawnej;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa
  do drugiego stopnia.

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

 • ten sam trzeci (inny) podmiot lub
 • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej
  znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot;

c) spółka niemającą osobowości prawnej (np. spółka cywilna) i jej wspólnicy;

d) podatnik i jego zagraniczny zakład.

 

Wyjaśnienia dodatkowe

1. Stopnie pokrewieństwa wymagające oznaczenia procedurą TP:

 • Grupa 0 – małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnukowie), pasierb,
  rodzeństwo, ojczym i macocha;
 • Grupa I – osoby z grupy 0, zięć, synowa, teściowie;
 • Grupa II – zstępni rodzeństwa (np. bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj), zstępny
  i małżonek pasierba, małżonek rodzeństwa (np. szwagier), rodzeństwo małżonków,
  małżonek rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;

2. Powiązania kapitałowe

Biuro rachunkowe ifirma.pl nie bada i nie wydaje opinii odnośnie powiązań kapitałowych
pomiędzy naszymi klientami a spółkami osobowymi lub kapitałowymi. W razie wątpliwości należy
skorzystać z usługi radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły