Jak rozliczyć dochód ze sprzedaży samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 150.000 zł ?

 • Pomoc ifirma
 • Pojazdy
 • Jak rozliczyć dochód ze sprzedaży samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 150.000 zł ?
w Pojazdy

Uwaga!
Poniższa instrukcja nie dotyczy pojazdów, które zostały sprzedane przed 01.01.2019 r.!
Instrukcja dotycząca pojazdów sprzedanych po 2018 roku znajduje się tutaj.

 
Ważne!
Do końca 2018 roku zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, za koszt uzyskania przychodów nie uważało się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, pojazd, który nie został zamortyzowany do końca 2018 roku, będzie się amortyzował w kolejnych okresach do limitu 150.000 PLN (lub 225.000 PLN w przypadku pojazdów elektrycznych)

W przypadku sprzedaży opisanego wyżej pojazdu, serwis ifirma.pl do ustalenia niezamortyzowanej wartości, jaka ma zostać ujęta w kosztach bierze tylko pod uwagę wartość pojazdu ustaloną do limitu 150.000 zł (lub 225.000 PLN w przypadku pojazdów elektrycznych). Wartość niezamortyzowana do wysokości powyższego limitu księgowana jest wówczas automatycznie w dacie sprzedaży.

 

Ważne!
W momencie sprzedaży firmowego samochodu osobowego, który nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany, przedsiębiorca nie odliczy w kosztach całości niezamortyzowanych odpisów. W dacie sprzedaży ma prawo do odliczenia tylko wartości zakupionego pojazdu osobowego ograniczonej do limitu 150.000 PLN (lub 225.000 PLN w przypadku pojazdów elektrycznych), pomniejszonej o dokonane odpisy z tytułu zużycia samochodu do momentu sprzedaży.

 

Sprzedaż samochodu osobowego

W celu sprzedaży firmowego samochodu osobowego na fakturę, należy przejść do zakładki Majątek ➡ Rejestr środków trwałych i przy nazwie pojazdu wybrać opcję “sprzedaż”:
 

 

lub poprzez zakładkę Pojazdy ➡ Wszystkie operacje wybrać opcję “sprzedaj pojazd”:
 


 

Po wybraniu opcji sprzedaży pojazdu pojawi się dodatkowy komunikat z wyborem rodzaju faktury, jaka ma zostać wystawiona. Należy wybrać fakturę VAT lub fakturę VAT marża, w zależności od przypadku, jaki występuje u danego Użytkownika.

 

 

WAŻNE!
Sprzedaż samochodu, przy zakupie którego przysługiwało pełne lub częściowe odliczenie podatku VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym jest opodatkowana właściwą stawką VAT, jeżeli przy zakupie samochodu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub częściowo (50% lub 60% nie więcej niż 6000 zł).

Jeżeli w momencie zakupu nastąpiło częściowe odliczenie podatku (50% lub 60% nie więcej niż 6000 zł) to może wystąpić prawo do powiększenia kwoty podatku odliczonego i temu służy „korekta podatku odliczonego”.

 

Sprzedaż pojazdu, przy zakupie którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT

Jeżeli pojazd był kupiony na fakturę VAT ze stawką „zw” z podstawą zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113, fakturę VAT-marża, umowę kupna-sprzedaży lub był przekazany do firmy z majątku prywatnego to sprzedaż pojazdu możemy udokumentować fakturą VAT-marża.
 
Uwaga!
W przypadku zakupu samochodu na fakturę ze stawką “zw” z podstawą zwolnienia paragraf 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MF z dnia 04.04.2011 r. sprzedaży pojazdu nie dokumentujemy fakturą VAT-marża. W tym przypadku sprzedaż będzie opodatkowana właściwą stawką VAT.
 

Więcej o sprzedaży samochodu firmowego można przeczytać w artykule:
Sprzedaż auta – w działalności gospodarczej, czy prywatnie?

 

Przykład 1.
Pan Jan Kowalski w lutym 2019 r. zamierza sprzedać samochód osobowy za 170.000 netto PLN, który został zakupiony na firmę w sierpniu 2018 r. Samochód był wykorzystywany do celów mieszanych z odliczeniem 50% VAT. Pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dniu 09.08.2018 r., przy zastosowaniu amortyzacji liniowej ze stawką 20% w skali roku. Jego wartość netto wynosiła 200.000 PLN. (Wartość początkowa pojazdu przyjęta do celów amortyzacji to 223.000 PLN). W dniu wprowadzenia pojazdu do ewidencji średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 4,00 PLN.

Z tego względu wartość początkowa przyjęta dla celów amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów wynosi:

20.000 euro x 4,00 PLN = 80.000 PLN

Podczas wystawiania faktury VAT na sprzedaż pojazdu, w formularzu wystawianej faktury pokazuje się pozycja “Lista środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną wykreślone z rejestru”, w której znajduje się nazwa sprzedawanego środka trwałego oraz jego cena netto – w tym przypadku cała wartość z dokumentu zakupu 200.000 PLN. Pozycja ta jest jedynie informacją dla Użytkownika, jaka była wartość nabycia pojazdu, ale nie jest wykazywana na fakturze. Pozycja faktury znajduje się poniżej, gdzie domyślnie jest podstawiana wartość nabycia pojazdu – jeżeli cena sprzedaży będzie się różnić, należy ją zmienić samodzielnie.

 

 

W zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych przy danym pojeździe pojawi się data likwidacji oraz znikną opcje dotyczące sprzedaży oraz likwidacji.

 

 

Na wydruku PDF ewidencji środków trwałych za luty 2019 r. sprzedaż pojazdu zostanie wykazana następująco:

 

 

W KPiR zostanie zaksięgowana pozostała pełna niezamortyzowana wartość początkowa. Całkowity miesięczny odpis amortyzacyjny wynosił 3.716,67 PLN, natomiast do kosztów podatkowych można było zaliczyć 1.333,33 PLN. Od stycznia 2019 roku ze względu na zmianę przepisów miesięczny odpis amortyzacyjny zaliczany do kosztów podatkowych wynosił 2.500 PLN. Amortyzacja rozpoczęła się od września 2018 r., co w sumie do lutego 2019 r. włącznie daje nam wynik 6 miesięcy amortyzacji:

  wrzesień 2018 = 3.716,67 PLN
  październik 2018 = 3.716,67 PLN
  listopad 2018 = 3.716,67 PLN
  grudzień = 3.716,67 PLN
  styczeń 2019 = 3.716,67 PLN
  luty 2019 = 3.716,67 PLN

Wartość całkowitych odpisów amortyzacyjnych od września 2018 do lutego 2019 =
3.716,67 PLN x 6 = 22.300,02 PLN

Zatem wartość niezamortyzowana na koniec lutego 2019 wynosi:
223.000 PLN – 22.299,96 = 200.699,98 PLN

Podatnik miał prawo do zaliczenia do kosztów pełnej niezamortyzowanej wartości pojazdu, ponieważ został on zakupiony w 2018 roku.

Dochód/strata ze sprzedaży pojazdu:
170.000 PLN – 200.699,98 PLN= -30.699,98 PLN

 

Przykład 2.

Pan Jan Kowalski w lutym 2020 r. zamierza sprzedać samochód osobowy za cenę 170.000 netto PLN, który zakupił na firmę w styczniu 2019 r. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dniu 01.01.2019 r., przy zastosowaniu amortyzacji liniowej ze stawką 20% w skali roku. Jego wartość początkowa wynosiła 200.000 PLN.

Od początku stycznia 2019 roku zgodnie z nowymi przepisami limit amortyzacji wynosi 150.000 PLN z tego względu wartość początkowa przyjęta dla celów amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów wynosi: 150.000 PLN

Wartość całkowitego miesięcznego odpisu amortyzacyjnego:

200.000 PLN x 20% / 12 miesięcy= 3.333,33 PLN

Wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego zaliczanego w koszty działalności:

150.000 PLN x 20% / 12 miesięcy= 2.500 PLN

Amortyzacja rozpoczęła się od lutym 2019 r., co w sumie do lutego 2020 r. włącznie daje nam wynik 13 miesięcy amortyzacji.

Wartość całkowitych odpisów amortyzacyjnych od lutego 2019 do lutego 2020 =
13 x 3.333,33= 43.333,29 PLN

Całkowita wartość niezamortyzowana pojazdu: 200.000 PLN – 43.333,29 PLN = 156.666,71 PLN

Niezamortyzowana część samochodu stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 150.000 PLN – 32.500 PLN = 117.500 PLN (ta część będzie mogła stanowić koszt podatkowy przy sprzedaży samochodu)

Dochód strata/ ze sprzedaży pojazdu:
170.000 PLN – 117.500 PLN = 52.500 PLN

 

Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły