Zmiany w kasach fiskalnych od 2018 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 
Nowe rozporządzenie, podobnie jak obowiązujące do końca 2017 r. będzie mieć moc prawną tylko przez rok.
 
Treść rozporządzenia jest praktycznie powieleniem poprzedniego (obowiązującego obecnie). Zmiany jakie pojawiły się w projekcie dotyczą:

  1. wprowadzenia bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej usług:

    • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
    • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek,
    • w zakresie wymiany walut, w wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe.


    W przypadku usług wymiany walut rozporządzenie zawiera możliwość uniknięcia obowiązku ewidencjonowania. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się m.in. do usług wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit m, czyli usług w zakresie wymiany walut, jeśli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłączenie przy wykorzystaniu tych środków. Z kolei warunki wynikająca z poz. 39 załącznika do rozporządzenia dotyczą zwolnienia dla świadczonych usług w przypadku kiedy sprzedawca otrzyma całość zapłaty na konto a z posiadanej przez niego ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności ona dotyczyła.

  2. wyłączenia z listy usług mogących korzystać ze zwolnienia, części usług finansowych i ubezpieczeniowych a mianowicie usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez podmioty inne niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe. Wynika to ze zmiany treści punktu nr 25 załącznika do rozporządzenia.


Dodatkowo przy wskazaniu symbolu PKWiU dla usług korzystających ze zwolnienia dodano oznaczenie „ex”, wskazując w ten sposób, iż zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania (tu usług ubezpieczeniowych i finansowych).

W związku z kolejnym ograniczeniem listy czynności mogących korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wprowadzono przepisy przejściowe.

Zgodnie z nimi podatnicy wykonujący czynności wskazane powyżej (kontynuujący ich wykonywanie lub rozpoczynający po 31 grudnia 2017 r.) mają obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie od 1 kwietnia 2018 r.


Autor: Zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły