Najczęściej występujące problemy z drukarkami fiskalnymi

|
ID: 778305190
|
Kategorie: Kasa fiskalna
|

1. Przy próbie wystawienia paragonu lub pobrania raportu dobowego, pojawia się komunikat informujący o braku połączenia.

Najpierw należy sprawdzić czy system Windows wykrywa urządzenie fiskalne podłączone pod USB.
Jeżeli nie, to jest problem z kablem, gniazdem USB, drukarką albo systemem na komputerze.
Jeżeli urządzenie fiskalne podłączone pod USB jest wykrywane przez Windows, należy sprawdzić czy są zainstalowane aktualne sterowniki od producenta drukarki/kasy fiskalnej. Sterowniki powinny być dostępne na stronie producenta.

Aby mieć pewność, że zainstalowane jest aktualne oprogramowanie, można odinstalować sterowniki i Integrator Urządzeń Fiskalnych, po czym zainstalować je ponownie.
Należy też upewnić się, czy jakiś inny program nie łączy się z urządzeniem fiskalnym.
Należy wyłączyć wszystkie dodatkowe programy, które mogłyby łączyć się z urządzeniem, nie mogą działać nawet w tle. Może to być np. Subiekt.

Następnie należy usunąć „ciasteczka” i pamięć podręczną z przeglądarki internetowej i dokonać aktualizacji integracji w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Drukarki i kasy fiskalne.


 

Po wykonaniu tych operacji, proszę spróbować wykonać wydruk paragonu testowego.


 

Jeżeli problem w dalszym ciągu będzie występował, prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres bok@ifirma.pl.

W zgłoszeniu prosimy o:

 • podanie modelu urządzenia,
 • opisanie problemu,
 • opisanie kroków, które zostały wykonane by rozwiązać problem (reinstalacja sterowników i Integratora Urządzeń Fiskalnych, wyłączenie innych programów, które mogłyby łączyć się urządzeniem fiskalnym, usunięcie „ciasteczek” i pamięci podręcznej z przeglądarki, aktualizacja integracji).

 

Do maila należy załączyć zrzut ekranu z komunikatem błędu, który się pojawia.

Otworzyć Integrator Urządzeń Fiskalnych i spróbować wykonać Wydruk testowy znaków.
Jeżeli pojawi się jakiś komunikat błędu, proszę wykonać zrzut ekranu z komunikatem i załączyć go do maila ze zgłoszeniem problemu.

Proszę też o zrzut ekranu z ustawieniami w Integratorze Urządzeń Fiskalnych.
Do zgłoszenia proszę też załączyć logi urządzenia (plik z zapisem operacji wykonanych na urządzeniu).

Aby pobrać logi urządzenia, w oknie eksploratora plików proszę wkleić “ifipos:bG9nOjM”, powinien się uruchomić integrator i pobrać plik TXT, proszę przesłać ten plik.


 

Plik z logami można otworzyć za pomocą aplikacji Notatnik. Poniżej zawartość przykładowego pliku z logami aktywności.


 

2. Drukarka fiskalna została zintegrowana z ifirmą, jest dodana w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Drukarki i kasy fiskalne, ale jeden z użytkowników nie może wystawić paragonu.

Przyczyną może być:

  a) brak odpowiednich uprawnień użytkownika w ifirmie,
  b) nie przypisanie drukarki do tego użytkownika w ifirmie,
  c) brak uprawnień do wystawienia paragonu dla kasjera zalogowanego na urządzeniu fiskalnym.

 

Ad a)

Jeżeli użytkownik po przejściu do zakładki Kasa fiskalna widzi komunikat Brak dostępu do żądanej strony, oznacza to, że użytkownik nie ma w ifirmie uprawnień do modułu Kasa fiskalna.


 

Zmiany uprawnień może dokonać tylko użytkownik o pełnych uprawnieniach (uprawnienia Super konto).
Zmiany dokonuje się przez zakładkę Pulpit → Konfiguracja → Użytkownicy. We wskazanym miejscu należy wybrać zobacz uprawnienia albo opcję edycji.

Ad b)

Użytkownik ma dostęp do zakładki Kasa fiskalna, nie pojawia się komunikat omówiony w pkt a).

Mimo zintegrowania z serwisem drukarki fiskalnej, dodania jej w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Drukarki i kasy fiskalne, po przejściu do wystawiania paragonu (Kasa fiskalna → Paragon) pojawia się komunikat informujący o konieczności zdefiniowania urządzenia fiskalnego przed wystawieniem paragonu.
Ponadto jest brak możliwości wybrania stawki VAT.


 

Przyczyną jest nie przypisanie drukarki fiskalnej do użytkownika.

Można to zrobić w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Drukarki i kasy fiskalne wybierając opcję z ikoną osoby.


 

gdzie należy zaznaczyć wybranych użytkowników i zatwierdzić.

Ad c)

Użytkownik ma dostęp do zakładki Kasa fiskalna, nie pojawiają się komunikaty omówione w pkt a) i b).

Użytkownik może zatwierdzić wydruk paragonu w zakładce Kasa fiskalna → Paragon. Jednak przy próbie wydruku paragonu, Integrator Urządzeń Fiskalnych zgłasza błąd informujący o braku uprawnień do wydruku paragonu.


 

Jest to komunikat zwracany przez urządzenie (nie przez serwis) i oznacza, że operator/kasjer zalogowany na drukarce nie ma uprawnień do żądanej operacji czyli wystawienia paragonu/faktury.

Jeżeli kasjer zalogowany na drukarce ma uprawnienia do wystawiania paragonów, a mimo tego pojawia się ten komunikat, należy skontaktować się z serwisem urządzenia fiskalnego, najlepiej autoryzowanym serwisem producenta. Problem może wynikać z konfiguracji urządzenia, usterki urządzenia lub problemów z jego sterownikami.

3. Paragon fiskalny został wydrukowany na urządzeniu fiskalnym, jednak w ifirmie widnieje jako niewydrukowany.

Sprzedaż z kasy fiskalnej jest księgowana na podstawie raportów fiskalnych z urządzenia, nie bezpośrednio na podstawie paragonów.

Z punktu widzenia księgowego, nie stanowi problemu, że paragon widnieje w serwisie jako niewydrukowany. Jeżeli paragon fiskalny został wydrukowany przez urządzenie, to jest zapisany w jego pamięci fiskalnej i będzie uwzględniony na raporcie fiskalnym (będzie zaksięgowany).

Jednak, przy paragonie który widnieje w ifirmie jako niewydrukowany, nie ma dostępnych opcji wystaw fakturę, protokół anulowania, pomyłka. Dlatego można w serwisie ręcznie oznaczyć paragon jako wydrukowany.

Aby oznaczyć paragon jako wydrukowany, proszę w zakładce Kasa fiskalna → Lista paragonów przejść do tego paragonu i wybrać oznacz jako wydrukowane, dzięki temu można ręcznie uzupełnić nr paragonu, datę i godzinę jego wystawienia.


 

4. Przez pomyłkę został wystawiony paragon niefiskalny, nie mogę go usunąć.

Paragony niefiskalne nie stanowią dokumentu zakupu, nie są ujmowane na raportach fiskalnych na podstawie, których księguje się sprzedaż z kasy fiskalnej (sprzedaż nie jest księgowana bezpośrednio na podstawie paragonów).
Nie jest konieczne usuwanie omyłkowo wystawionego paragonu niefiskalnego, nie wpływa on na wartość sprzedaży wykazanej w ewidencjach podatkowych.

Nie można usunąć z serwisu paragonu, który został wydrukowany. Omyłkowo wystawiony paragon niefiskalny będzie widniał w serwisie, nie ma on jednak wpływu na wartość sprzedaży z kasy fiskalnej.

Uwaga!
Nie należy wystawiać Protokołu anulowania sprzedaży dla paragonu niefiskalnego ani wykazywać tego paragonu w Miesięcznej ewidencji błędów i pomyłek.
Spowodowałoby to obniżenie wartości raportu fiskalnego zaksięgowanego w ewidencjach podatkowych, mimo iż paragon niefiskalny nie jest ujmowany na raporcie fiskalnym.

5. Mam zintegrowane z firmą 2 drukarki fiskalne, z jednej zostały pobrane wszystkie raporty dobowe, a drugiej tylko ostatni raport.

Raporty fiskalne pobierane są począwszy od daty ostatniego wprowadzonego do serwisu raportu fiskalnego.

Przykładowo, jeśli z jednego urządzenia pobrano raporty fiskalne z dni od 1 do 7 października, to z drugiego urządzenia będzie można pobrać raporty fiskalne począwszy od 7 października, nie można pobrać starszych raportów.

Rozwiązaniem jest pobieranie raportów z obu drukarek każdego dnia, gdy była rejestrowana na nich sprzedaż.

Ewentualnie, rozwiązaniem alternatywnym jest rezygnacja z pobierania raportów dobowych i ręczne księgowanie sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, na podstawie raportów miesięcznych (nie ma obowiązku wykazywania raportów dobowych).

Raport miesięczny wprowadza się przez ścieżkę:

 • ustawić miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który ma być zaksięgowana sprzedaż,
 • zakładka Kasa fiskalna → Wydruk dobowy.

W polu Opis wpisać, że jest to raport miesięczny.


 

6. Przez pomyłkę został wystawiony paragon z niewłaściwą stawką VAT, nie mogę teraz wystawić paragonu na ten towar/usługę z właściwą stawką VAT, następuje anulowanie paragonu.

Niektóre drukarki fiskalne, np. marki Elzab, posiadają blokadę uniemożliwiającą wystawienie paragonu z inną stawką VAT niż została wcześniej zastosowana. Blokada towaru/usługi jest w pamięci drukarki fiskalnej, nie ma do niej dostępu z poziomu ifirmy. Nie można zdjąć blokady z poziomu ifirmy czy Integratora Urządzeń Fiskalnych.

Informacje w jaki sposób sprawdzić listę zablokowanych towarów/usług i jak odblokować towar/usługę, powinny być dostępne w instrukcji obsługi drukarki fiskalnej dostarczonej przez producenta urządzenia.
Ewentualnie można zwrócić się do serwisu urządzeń fiskalnych, najlepiej do autoryzowanego serwisu producenta.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zmiana nazwy towaru/usługi, tak by zachować sens tej nazwy, ale by różniła się ona od nazwy zablokowanego towaru/usługi.
Można spróbować dodać „spację” na końcu nazwy, ale czy to wystarczy, zależy od oprogramowania urządzenia fiskalnego.

7. Serwisant dokonał na urządzeniu zmiany liter przypisanych do poszczególnych stawek VAT. Od tej pory na wydrukowanym paragonie jest inna stawka VAT niż wybierana w serwisie przy jego wystawianiu; np. w serwisie wybrana jest stawka 5%, a na paragonie wydrukowana jest stawka 8%.

Jeżeli na urządzeniu dokonano zmian oznaczeń literowych stawek VAT, to konieczna jest aktualizacja sterowników urządzenia i integracji.

Proszę odinstalować sterowniki urządzenia i Integrator Urządzeń Fiskalnych ifirmy.

Następnie ponownie zainstalować sterowniki drukarki, Integrator Urządzeń Fiskalnych i zaktualizować integrację w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Drukarki i kasy fiskalne.


 

Jeżeli problem nadal będzie występował, prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres bok@ifirma.pl.

W zgłoszeniu prosimy o:

 • podanie modelu urządzenia,
 • opisanie problemu,
 • opisanie kroków, które zostały wykonane by rozwiązać problem (reinstalacja sterowników i Integratora Urządzeń Fiskalnych, aktualizacja integracji).

Jeżeli pojawia się jakiś komunikat błędu, do maila proszę załączyć zrzut ekranu z tym komunikatem.

Proszę wykonać wydruk paragonu testowego. Jeżeli pojawia się jakiś komunikat błędu, proszę o zrzut ekranu z tym komunikatem.


 

Otworzyć Integrator Urządzeń Fiskalnych i spróbować wykonać Wydruk testowy znaków.
Jeżeli pojawi się jakiś komunikat błędu, proszę wykonać zrzut ekranu z komunikatem i załączyć go do maila ze zgłoszeniem problemu.

Proszę też o zrzut ekranu z ustawieniami w Integratorze Urządzeń Fiskalnych.

Do zgłoszenia proszę też załączyć logi urządzenia (plik z zapisem operacji wykonanych na urządzeniu).
Aby pobrać logi urządzenia, w oknie eksploratora plików proszę wkleić “ifipos:bG9nOjM”, powinien się uruchomić integrator i pobrać plik TXT, proszę przesłać ten plik.


 

Plik z logami można otworzyć za pomocą aplikacji Notatnik. Poniżej zawartość przykładowego pliku z logami aktywności.


 

8. Czy można za pomocą ifirmy wystawić paragon fiskalny w procedurze VAT marża?

Nasz Integrator Urządzeń Fiskalnych nie obsługuje “zera technicznego”, które na urządzeniu fiskalnym służy do rejestrowania VAT-marży.

Na urządzeniu fiskalnym, oprócz “normalnej” stawki 0%, pod inną literą jest przypisana również stawka 0% służąca za “zero techniczne”.
Serwisant programując “zero techniczne”, powinien odnotować w książce serwisowej, że stawka ta jest przyporządkowana wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Czyli, dla VAT-marży wystawia się paragon ze stawką 0%, ale korzystając z “zera technicznego” przypisanego pod inną literę na urządzeniu niż “normalna” stawka 0%.

Wystawiając paragon za pomocą ifirmy, można wybrać stawkę 0%, ale nie ma rozróżnienia na “normalne” 0% i na “zero techniczne”.
Każdy paragon wystawiony za pomocą ifirmy ze stawką 0%, jest zapisywany na urządzeniu fiskalnym jako “normalne” 0% i tak będzie ujęty na raporcie fiskalnym (co dla VAT-marży nie jest prawidłowe).

Ponadto, jeżeli prowadzona jest zarówno sprzedaż ze stawką 0% i jak i sprzedaż na VAT-marżę, to na podstawie raportu fiskalnego, nie można ustalić wartości sprzedaży ze stawką 0% i wartości sprzedaży z VAT-marżą.

Nie jest możliwe rejestrowanie sprzedaży w procedurze VAT marża za pomocą drukarki fiskalnej zintegrowanej z ifirmą.

9. Inne problemy przy wystawianiu paragonów i pobieraniu raportów fiskalnych – jak zgłosić problem.

Najpierw należy usunąć „ciasteczka” i pamięć podręczną z przeglądarki internetowej i dokonać aktualizacji integracji w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Drukarki i kasy fiskalne.


 

Po wykonaniu tych operacji, proszę spróbować wykonać wydruk paragonu testowego.


 

Jeżeli problem w dalszym ciągu będzie występował, prosimy o dokonanie zgłoszenia na adres bok@ifirma.pl.

W zgłoszeniu prosimy o:

 • podanie modelu urządzenia,
 • opisanie problemu,
 • opisanie kroków, które zostały wykonane rozwiązać problem (usunięcie „ciasteczek” i pamięci podręcznej z przeglądarki, aktualizacja integracji).

Jeżeli pojawia się jakiś komunikat błędu, do maila należy załączyć zrzut ekranu z tym komunikatem.

Otworzyć Integrator Urządzeń Fiskalnych i spróbować wykonać “Wydruk testowy znaków”.
Jeżeli pojawi się jakiś komunikat błędu, proszę wykonać zrzut ekranu z komunikatem i załączyć go do maila ze zgłoszeniem problemu.

Proszę też o zrzut ekranu z ustawieniami w Integratorze Urządzeń Fiskalnych.

Do zgłoszenia proszę też załączyć logi urządzenia (plik z zapisem operacji wykonanych na urządzeniu).

Aby pobrać logi urządzenia, w oknie eksploratora plików proszę wkleić: ifipos:bG9nOjM, powinien się uruchomić integrator i pobrać plik TXT, proszę przesłać ten plik.


 

Plik z logami można otworzyć za pomocą aplikacji Notatnik. Poniżej zawartość przykładowego pliku z logami aktywności.


 

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce