Rozliczenie ulgi na kasę fiskalną w deklaracji VAT-7/7K

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Mówi o tym art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 

UWAGA
W przypadku zakupu więcej niż jednej kasy fiskalnej (online) warunkiem skorzystania z ulgi na zakup kolejnej kasy jest to, aby została ona zakupiona w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

 

Ulgę na kasę rejestrującą przedsiębiorcy odliczają samodzielnie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym, okresie rozliczeniowym.

Informacje kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy online znajdują się tutaj.

Przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę “starego” typu przed dniem 01.05.2019 r. będą mogli skorzystać z ulgi na kasę na zasadach obowiązujących do kwietnia 2019.
 

UWAGA
Zakup takiej kasy od dnia wejścia w życie nowych przepisów nie będzie dawał prawa do rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej.

 

I Rozliczenie ulgi- kasa zakupiona po 01.05.2019

1. Zmniejszenie podatku do zapłaty wynikającego z deklaracji.

Po wygenerowaniu deklaracji należy ją otworzyć w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje poprzez wybranie jej numeru.
 


 
Trzeba wybrać opcję szczegóły na dole deklaracji.
 

 
Następnie edytuj.
 

 
Kwotę odliczanej ulgi w danej deklaracji należy podać w polu 52 – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.

Kwota w nim wpisana nie może być wyższa od wartości pola 54 – Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego.
 


 
Po wpisaniu odpowiedniej kwoty ulgi należy zatwierdzić zmiany.

2. Wystąpienie o zwrot ulgi na rachunek bankowy.

O zwrot ulgi na rachunek bankowy można ubiegać się tylko jeśli w danej deklaracji VAT-7/7K nie wynika podatek do zapłaty, czyli w polu 54 widnieje zero.Można ubiegać się o zwrot całej ulgi.

Po wygenerowaniu deklaracji należy ją otworzyć w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje poprzez wybranie jej numeru.
 


 
Trzeba wybrać opcję szczegóły na dole deklaracji.
 

 
Następnie edytuj.
 

 
Kwotę odliczanej ulgi w danej deklaracji należy podać w polu 55 – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym.
 

Rozliczając ulgę na zakup kasy online nie ma już obowiązku rozdzielania kwoty ulgi 700 zł na poszczególne miesiące bądź kwartały.

 

Kwotę z pola 55 należy wpisać również w polu 57 – Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika i 60 – w tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni.

W terminie 60 dni można wnioskować o zwrot tylko wtedy, gdy w danej deklaracji została wykazana co najmniej jedna sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju. Można również wnioskować o zwrot w innym terminie – zgodnie z ogólnymi zasadami występowania o zwrot. Terminy i zasady zwrotu opisane są tutaj.

 


 
Po wpisaniu odpowiedniej kwoty ulgi należy zatwierdzić zmiany.

II Rozliczenie ulgi-kasa zakupiona do 30.04.2019

1 Zmniejszenie podatku do zapłaty wynikającego z deklaracji.

Po wygenerowaniu deklaracji należy ją otworzyć w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje poprzez wybranie jej numeru.

  
Trzeba wybrać opcję szczegóły na dole deklaracji.

  
Następnie edytuj.

 

Kwotę odliczanej ulgi w danej deklaracji należy podać w polu 52 – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym.

Kwota w nim wpisana nie może być wyższa od wartości pola 54 – Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego.
 
Po wpisaniu odpowiedniej kwoty ulgi należy zatwierdzić zmiany. Jeżeli w ten sposób nie została odliczana cała kwota przysługującej ulgi, to analogicznie można postąpić w kolejnych okresach, aż do wyczerpania całej przysługującej kwoty ulgi.

Przykład 1. W deklaracji VAT-7 wykazana jest kwota podatku VAT do zapłaty do urzędu skarbowego w polu 54 w wysokości 300 zł, a więc można odliczyć ulgę na zakup kasy maksymalnie w kwocie 300 zł. Kwotę odliczanej ulgi należy wpisać w polu 52. W kolejnych deklaracjach VAT- 7 można odliczyć pozostałą część przysługującej kwoty ulgi.

2 Wystąpienie o zwrot ulgi na rachunek bankowy.

O zwrot ulgi na rachunek bankowy można ubiegać się tylko jeśli w danej deklaracji VAT-7/7K nie wynika podatek do zapłaty, czyli w polu 54 widnieje zero. Nie można od razu wystąpić o zwrot całej ulgi, zwrot następuje w ratach.

Po wygenerowaniu deklaracji należy ją otworzyć w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje poprzez wybranie jej numeru. Trzeba wybrać opcję szczegóły na dole deklaracji, następnie edytuj. Postępowanie zostało zobrazowane w pkt. 1.

Dalszy sposób odliczania ulgi jest zależny od trybu składania deklaracji VAT.

a) u przedsiębiorców rozliczających się z urzędem za okresy miesięczne (VAT-7)

W danym okresie rozliczeniowym kwota wykazanej ulgi nie może przekroczyć równowartości 25% kwoty przysługującej ulgi (maksymalnie 175 zł w danej deklaracji).

W polu 55 – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, w 4 kolejnych deklaracjach miesięcznych wykazuje się 1/4 przysługującej kwoty ulgi.

Kwotę z pola 55 należy wpisać również w polu 57 – Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika i 59 – w tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni.

W terminie 60 dni można wnioskować o zwrot tylko wtedy, gdy w danej deklaracji została wykazana co najmniej jedna sprzedaż opodatkowana na terytorium kraju. Można również wnioskować o zwrot w innym terminie- zgodnie z ogólnymi zasadami występowania o zwrot. Terminy i zasady zwrotu opisane są tu.

  
Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić. Analogicznie trzeba edytować deklaracje VAT-7 w kolejnych miesiącach, w których będzie wykazywana kwota ulgi do zwrotu.

Przykład 2: Przedsiębiorca zakupił kasę za kwotę 1200 zł netto, 90% x 1200 zł = 1080 zł. Kwotę ulgi należy ograniczyć do 700 zł. W 4 kolejnych deklaracjach należy wykazać kwotę ulgi do odliczenia w wysokości 175 zł.

b) u przedsiębiorców rozliczających się z urzędem za okresy kwartalne (VAT-7K)

W danym okresie rozliczeniowym kwota wykazywanej ulgi nie może przekroczyć równowartości 50% kwoty przysługującej ulgi (maksymalnie 350 zł w danej deklaracji).

W polu 55 – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym w 2 kolejnych deklaracjach kwartalnych wykazuje się 1/2 przysługującej kwoty ulgi.

Kwotę z pola 55 należy wpisać również w polu 57 – Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika i 60 – w tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni.

  
Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić. Analogicznie postępujemy z kolejną deklaracją VAT-7K.

Przykład 3: Przedsiębiorca zakupił kasę za kwotę 600 zł netto, 90% x 600 zł = 540 zł. W 2 kolejnych deklaracjach należy wykazać kwotę ulgi do odliczenia w wysokości 270 zł.

Przykład 4. Przedsiębiorca zakupił kasę fiskalną w kwietniu, a w maju rozpoczął ewidencjonować sprzedaż na kasie. Przysługująca kwota ulgi wynosi 700 zł. W deklaracji VAT-7 za maj w polu 54 jest wykazana kwota podatku VAT do zapłaty do urzędu skarbowego w wysokości 380 zł, a więc w tej deklaracji przedsiębiorca odlicza ulgę zgodnie z pkt 1. Wykazuje kwotę 380 zł w polu 52, na podstawie tej deklaracji nie płaci podatku do urzędu skarbowego. W deklaracji VAT-7 za czerwiec wykazana jest kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. W deklaracji za czerwiec przedsiębiorca odlicza 175 zł ulgi zgodnie z pkt 2- wykazuje kwotę ulgi w polu 55, 57 i 60. W deklaracji VAT-7 za lipiec również jest wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Przedsiębiorca w tej deklaracji odlicza ulgę w wysokości: 700 zł – 380 zł- 175 zł = 145 zł.

Przykład 5. Przedsiębiorca w marcu zakupił kasę i zaczął ewidencjonować sprzedaż na kasie. Przysługująca kwota ulgi wynosi 700 zł. W deklaracji VAT-7K za I kwartał wykazana została kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na kolejny okres. Przedsiębiorca w tej deklaracji wykazuje 350 zł odliczanej ulgi do zwrotu na rachunek bankowy. W kolejnym kwartale w deklaracji VAT-7K wykazana jest kwota do zapłaty na konto US w wysokości 200 zł, a więc kwota odliczanej ulgi wykazana zostanie w wysokości 200 zł w polu 52 i przedsiębiorca nie zapłaci podatku na podstawie tej deklaracji. W deklaracji VAT-7K za III kwartał również została wykazana kwota do zapłaty na konto US w wysokości 400 zł, przedsiębiorca wykazuje kwotę ulgi do odliczenia w wysokości : 700 zł -350 zł -200 zł = 150 zł w polu 52. Pozostałą kwotę 250 zł przedsiębiorca wpłaca na konto urzędu skarbowego.

 

Uwaga!
W pliku JPK_VAT nie wykazuje się kwoty odliczanej ulgi. Wystarczy odpowiednio wykazać ją w deklaracji VAT-7/ VAT-7K.

 
Ulga na zakup kasy fiskalnej omówiona jest szczegółowo tu.

 

Autor: Pamela Roszak, Monika Kobylak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły