Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

|
ID: 778304659
|
Kategorie: Kasa fiskalna
Nie musisz czytać pomocy
Firmy świadczące usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla rolników indywidualnych są zobowiązane, po przekroczeniu określonego obrotu, do założenia kasy rejestrującej (fiskalnej).

 

Obrót jest liczony jedynie dla sprzedaży dla ww. podmiotów i nie sumuje się z obrotem na rzecz podmiotów gospodarczych.

Limity

Od 1 stycznia 2013 roku limit obrotów uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynosi 20 000 zł. Kwota ta dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących jak i rozpoczynających działalność.

Dla podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit wyliczany jest proporcjonalnie. Do określenia limitu brany jest moment rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a nie sam fakt rozpoczęcia działalności czy dokonania sprzedaży na rzecz innego podmiotu.

U vatowców do limitu wliczane są kwoty netto.

Przykład 1

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2014 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nastąpiła 13 stycznia. Limit jaki obowiązuje podatnika w 2014 roku wynosi 19 400 zł.

 • Kwota limitu = 20 000 zł x A/B
 • A – ilość dni prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych do końca roku,
 • B – ilość dni w roku podatkowym.
 • Kwota limitu = 20 000 x 353/365 = 19 400 zł

Przykład 2

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2013 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nastąpiła 15 lutego 2013. Limit jaki obowiązywał podatnika w 2013 roku wyliczany jest proporcjonalnie (analogicznie jak w przykładzie 1). Wynosi on 17 600 zł.

Zliczanie limitu przez serwis ifirma.pl

Serwis sumuje sprzedaż wchodzącą do limitu i informuje, o zbliżaniu się do wyczerpania limitu i o jego przekroczeniu. Sumowana jest sprzedaż zaksięgowana jako:

 • utarg miesięczny,
 • przychód uniwersalny oznaczony jako wchodzący do limitu lub, jeżeli pole nie jest zaznaczone, wystawiony na kontrahenta oznaczonego jako “osoba fizyczna”,
 • faktura wystawiona kontrahentowi oznaczonemu jako “osoba fizyczna”,
 • faktura korygująca wystawiona kontrahentowi oznaczonemu jako “osoba fizyczna”,
 • sprzedaż wysyłkowa nieudokumentowana i anulowanie sprzedaży wysyłkowej.


Dowiedz się kiedy nie obowiązują wyżej wymienione limity i kasa musi być założona przed wykonaniem pierwszej sprzedaży.

Rejestrowanie sprzedaży z kasy fiskalnej w serwisie

Raport dobowy z kasy rejestrującej wprowadzamy w zakładce “Kasa fiskalna” ➡ “Wydruk dobowy z kasy fiskalnej”.

Korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie – zwroty i reklamacje

Po wystawieniu paragonu może zaistnieć potrzeba korekty wystawionego dokumentu. Przepisy opisują 2 rodzaje dodatkowych ewidencji, które podatnik powinien prowadzić w przypadku zwrotu towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, jak również w przypadku popełnienia oczywistej pomyłki.

Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży, ujmuje się w ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży,
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
 3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Aby ująć zwrot lub reklamację w w/w ewidencji, należy wystawić w serwisie protokół anulowania sprzedaży:

 • protokół wystawiamy w miesiącu księgowym zgodnym z datą zwrotu/reklamacji,
 • przechodzimy do zakładki “Kasa fiskalna” ➡ “Protokół anulowania sprzedaży”,
 • uzupełniamy formularz,
 • klikamy “zatwierdź”.

Błędnie wystawiony protokół można edytować lub usunąć po kliknięciu na numer dokumentu.

Wystawiony protokół drukujemy po kliknięciu na ikonkę “drukuj” na dole strony. Opcja wydruku dostępna jest także na liście protokołów anulowania sprzedaży w zakładce “Kasa fiskalna”, po prawej stronie w kolumnie “Operacje” przy każdym protokole.

Miesięczną ewidencję zwrotów i reklamacji drukujemy także z zakładki “Kasa fiskalna”, po prawej stronie w kolumnie “Operacje” ikonka wydruku.

Korekta sprzedaży zarejestrowanej na kasie – oczywiste pomyłki

Ewidencja stosowana w przypadku oczywistej pomyłki zawierać powinna dane:

 1. błędnie zewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
 2. opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Aby dodać pomyłkę ww. ewidencji, należy wystawić w serwisie protokół anulowania sprzedaży:

 • protokół wystawiamy w miesiącu księgowym zgodnym z datą sprzedaży (wystawienia paragonu),
 • przechodzimy do zakładki “Kasa fiskalna” ➡ “Błąd lub pomyłka”,
 • uzupełniamy formularz,
 • klikamy “zatwierdź”.

Błędną pozycję ewidencji można usunąć po kliknięciu na numer miesięcznej ewidencji – pojawia się lista pozycji ewidencji z danego okresu. Ewidencję można wydrukować klikając na ikonkę “drukuj”, opcja wydruku dostępna jest także w zakładce “Kasa fiskalna”, po prawej stronie w kolumnie “Operacje” obok miesięcznej ewidencji.

Pozostałe korekty do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej

W pozostałych przypadkach (np. zaliczki, nieoczywiste pomyłki) przepisy nie regulują, w jaki sposób wprowadzać dane do ewidencji lub korygować zapisy dokonane na kasie fiskalnej. Podatnik powinien jednak posiadać dokumentację, będącą podstawą do rejestrowania w ewidencjach innych wartości niż wykazanych w raportach fiskalnych.

Warunki skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej online

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi, muszą być spełnione następujące warunki:

 • rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT i wymagania techniczne dla kas rejestrujących,
 • posiadanie przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, kwoty na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

O instalacji kasy zarówno serwisant kasy jak i podatnik mają obowiązek powiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie 7 dni od daty instalacji. Po otrzymaniu zawiadomienia, urząd nadaje kasie numer ewidencyjny, który należy w sposób trwały nanieść na kasę.

Ulga u nievatowców

Zwrot ulgi odbywa się na pisemny wniosek podatnika. Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • jego dane adresowe,
 • NIP,
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,
 • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 2. kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 3. w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

US dokonuje zwrotu w terminie 25 dni od złożenia wniosku.

Sankcje za niezałożenie kasy w terminie

Brak możliwości rozliczenia ulgi.

Naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce