Regulamin usług windykacyjnych – wezwanie do zapłaty (uchylony)

|
ID: 778304830
|

1. Podstawowe definicje i przedmiot umów

1.1. Definicje:

a. EOS KSI – EOS KSI Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa Klatka B, piętro I,

b. OWU – Ogólne Warunki Usługi wysyłki Listu Windykacyjnego,

c. ifirma.pl – serwis internetowy należący do Spółki IFIRMA SA,

d. Dłużnik – Przedsiębiorca lub osoba fizyczna zalegający płatności Zleceniodawcy,

e. Zleceniodawca – Użytkownik serwisu internetowego ifirma.pl, będący przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447), któremu przysługują wymagalne roszczenia wobec Dłużnika z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, korzystający z usług EOS KSI na warunkach niniejszego OWU,

f. Zlecenie – przekazanie przez Zleceniodawcę poprzez serwis ifirma.pl, zlecenia usługi wysłania listu windykacyjnego przez EOS KSI,

g. List windykacyjny – wezwanie do zapłaty wysłane w imieniu Zleceniodawcy przez EOS KSI na podstawie Zlecenia, wzywające Dłużnika do zapłaty zaległej należności na konto bankowe Zleceniodawcy.

h. Wartość dochodzonej należności – suma przysługujących Zleceniodawcy od Dłużnika należności wynikających z kwoty niespłaconych zobowiązań finansowych oraz odsetki ustawowe,

i. Cennik – dokument stanowiący integralną część Ogólnych Warunków Usługi wysyłki Listu Windykacyjnego, zawierający szczegółowe informacje w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego EOS KSI od Zleceniodawcy, oraz zasad jego wypłacania.

1.2. EOS KSI świadczy usługi windykacyjne, w tym wysłanie listu windykacyjnego w oparciu o warunki określone w niniejszym OWU,

1.3. EOS KSI może zlecić wykonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych z zakresu usług świadczonych w oparciu o niniejsze OWU swoim podwykonawcom, z którymi zawarł stosowne umowy zlecenia bądź umowy o współpracę. EOS KSI ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich podwykonawców, jak za swoje własne działania.

2. Zakres usługi wysyłki Listu Windykacyjnego

2.1. W ramach czynności podejmowanych w imieniu Zleceniodawcy na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa w ramach usługi wysłania listu windykacyjnego będą podejmowane następujące czynności:

a. Przygotowanie wg określonego szablonu wezwania do zapłaty,

b. Wysłanie wezwania do zapłaty w sposób określony przez Zleceniodawcę tzn. listem zwykłym, poleconym lub poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

c. Przesłanie informacji do Zleceniodawcy o wykonaniu Usługi.

2.2. Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać EOS KSI szczegółowe informacje, w tym informacje przewidziane prawem celem prawidłowej realizacji Zlecenia przez EOS KSI, w tym:

a. dotyczące Zleceniodawcy, o którym mowa w pkt. 1, ppkt 1.1, lit. e) oraz Dłużnika, o którym mowa pkt. 1, ppkt.1.1 lit. d), w tym w szczególności określenie ich formy prawnej, pełnej nazwy, nr KRS, REGON, NIP lub PESEL, adres główny Dłużnika – adres siedziby lub zameldowania, nazwa ulicy, numer domu i mieszkania, miejscowość i kod pocztowy, adres korespondencyjny Dłużnika: nazwa ulicy, numer domu i mieszkania, miejscowość i kod pocztowy, jeżeli jest inny niż adres główny Dłużnika, itp.,

b. dokumentów księgowych (tj. faktur, not odsetkowych itp.), z których wynika roszczenie, w tym:

  • nr dokumentu księgowego,
  • data jego wystawienia,
  • kwota na jaką dokument został wystawiony,
  • aktualną wysokość roszczenia, wraz ze wskazaniem wysokości roszczenia z poszczególnych dokumentów księgowych,
  • data wymagalności wynikająca z poszczególnych dokumentów księgowych.

3. Zawarcie Umowy oraz realizacja Zleceń

3.1. Zleceniodawca oświadcza, iż poprzez przesłanie EOS KSI Zlecenia wysłania Listu Windykacyjnego poprzez serwis ifirma.pl, składa oświadczenie woli zawarcia Umowy Zlecenia wysyłki Listu Windykacyjnego.

3.2. Zainicjowanie pojedynczych/poszczególnych zleceń usług następuje po przesłaniu Zlecenia poprzez serwis ifirma.pl oraz zaakceptowania przez Zleceniodawcę warunków OWU oraz Cennika. Ponadto warunkiem przyjęcia usługi do realizacji przez EOS KSI jest uiszczenie przez Zleceniodawcę opłaty zgodnie z zaakceptowanym przez niego Cennikiem Usług.

3.3 Koszty związane z realizacją usługi ponosi Zleceniodawca zgodnie z warunkami określonymi w Cenniku.

3.4 Zawarcie umowy oraz realizacja zleceń będzie się odbywała zgodnie z zaakceptowaną przez Zleceniodawcę Procedurą Zlecenia wysyłki Listu Windykacyjnego.

4. Wynagrodzenie

4.1. EOS KSI przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie za świadczone usługi realizowane w oparciu o niniejsze OWU.

4.2. Warunkiem rozpoczęcia przez EOS KSI realizacji Zlecenia jest m.in. uiszczenie przez Zleceniodawcę opłaty w wysokości określonej w Cenniku.

4.3. Zapłata następuje poprzez system płatności internetowych Transferuj.pl dostępny w serwisie iFirma.pl. Zleceniodawca upoważnia EOS KSI do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu oraz przesłanie jej w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Pozostałe postanowienia

5.1. W przypadku, jeżeli Zleceniodawca, działając jako administrator danych osobowych, powierza EOS KSI przetwarzanie danych osobowych Dłużników lub kontrahentów bądź potencjalnych kontrahentów, w zakresie niezbędnym do realizacji Zlecenia, EOS KSI zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.2. Zleceniodawca upoważnia serwis ifirma.pl do przekazania danych niezbędnych do wykonania usługi w szczególności:

  • danych Zleceniodawcy Usługi wysyłki Listu Windykacyjnego,
  • danych Dłużnika i należności, o których mowa w punkcie 2.2 OWU.

5.3 EOS KSI, jak również Zleceniodawca zobowiązują się do wzajemnego przestrzegania poufności w zakresie wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Zlecenia oraz nie udostępniania ich podmiotom trzecim, za wyjątkiem tych danych, których ujawnienie jest niezbędne do realizacji usług. Zachowanie poufności obowiązuje zarówno łączącego Zleceniodawcę z EOS KSI stosunku prawnego, jak i po jego zakończeniu.

5.4. EOS KSI zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością.

5.5. EOS KSI będzie na bieżąco informował Zleceniodawcę o podejmowanych czynnościach związanych z realizacją Zlecenia.

5.6. EOS KSI nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Prawdziwość i prawidłowość przekazanych danych,

b. Niewypłacalność Dłużnika,

c. Nieprawidłowy lub niewłaściwy adres Dłużnika przekazany przez Zleceniodawcę,

d. Skuteczność dostarczenia Listu Windykacyjnego,

5.7. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu przez EOS KSI drogą elektroniczną materiałów reklamowych.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce