Regulamin usług finansowych (uchylony)

w Regulaminy archiwalne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników Serwisu z usług pośrednictwa finansowego świadczonych przez Operatora w serwisie internetowym ifirma.pl udostępnionym pod adresem internetowym http://ifirma.pl.

 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, do którego przestrzegania Strony zobowiązują się.

 • Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy ifirma.pl, który umożliwia Użytkownikom skorzystanie z oferty Usług Finansowych świadczonych przez Partnerów w grupach produktów skategoryzowanych w Serwisie – m.in. kredyty gotówkowe, pożyczki i kredyty konsolidacyjne, kredyty inwestycyjne i gotówkowe dla firm, leasing i factoring, kredyty hipoteczne oraz inne produkty finansowe – oraz nawiązywanie kontaktu z Partnerami.

 • Operatorze – rozumie się przez to IFIRMA SA z siedzibą: Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, której kapitał zakładowy wynosi 640.000,00 zł, posiadającą NIP: 8981647572 i REGON: 931082394, właściciela Serwisu.

 • Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zainteresowaną Usługami Finansowymi oferowanymi przez Partnerów.

 • Partnerze – oznacza Banki oraz inne instytucje finansowe, z którymi Operator nawiązał współpracę lub nawiąże współpracę w przyszłości, a których usługi są oferowane w serwisie ifirma.pl, w szczególności są to instytucje finansowe, banki, ubezpieczyciele, leasingodawcy, itp.

 • Usłudze Partnera – produkty i usługi finansowe oferowane przez Partnerów za pośrednictwem serwisu internetowego ifrma.pl.

 • Formularzu zapytania – udostępniony w serwisie ifirma.pl formularz pozwalający Użytkownikowi złożyć zapytanie odnoście usług Partnerów.

 1. Postanowienia Ogólne

  1. Użytkownik korzystając z Serwisu, potwierdza że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  2. Operator publikuje w Serwisie znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące Partnerów, które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.

  3. Świadczenie przez Operatora usługi pośrednictwa oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów Operatora, jak również świadczenie innych usług marketingowych następuje po zawarciu przez Operatora umowy z Partnerem.

  4. Korzystanie z usług Partnerów w Serwisie jest dobrowolne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

  5. Dane i informacje o Usługach Partnerów w Serwisie pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł przekazanych bezpośrednio od Partnerów, a za ich jakość nie odpowiada Operator.

  6. Operator dopuszcza możliwość dodawania, usuwania i modyfikowania w Serwisie Usług Partnerów.

  7. Operator daje Użytkownikom w Serwisie możliwość złożenia zapytania odnoście Usług Partnerów za pośrednictwem Formularza Zapytania. Z tego tytułu Operator nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat.

  8. W celu skorzystania z Usług Partnerów tj. przedstawienia oferty, złożenia wniosku Użytkownik będzie zobowiązany do podania swoich danych osobowych oraz wszelkich innych danych wymaganych przez Partnera. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Partnerowi określają odrębne postanowienia, za których treść oraz przestrzeganie wyłączną odpowiedzialność ponoszą Partnerzy.

  9. Operator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu niezbędnym do wykonania usług świadczonych przez Operatora, a także w celu prawidłowego rozliczenia usług świadczonych przez Operatora na rzecz Partnerów oraz w celach marketingowych i statystycznych. Operator każdorazowo powiadomi Użytkownika o rodzaju i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

  10. W zakresie wskazanym w ust. 2.8 i 2.9, Operator zapewnia Użytkownikom ochronę podanych danych osobowych w sposób zgodny z ustawą ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Operator.

  11. Użytkownik decyzję dotyczącą wyboru Usługi Partnera podejmuje na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  12. Zawarcie umowy z Partnerem i ustalenie ostatecznych jej warunków uzależnione jest od spełnienia przez Użytkownika kryteriów ustalonych przez Partnera. Operator nie odpowiada za ostateczny kształt i postanowienia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, ani za jej wykonanie przez obie strony.

  13. Skorzystanie z usługi Serwisu poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza lub złożenia wniosku i przesłanie go do Partnera nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z Partnerem i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Kontakt oraz spotkanie z Partnerem lub osobą upoważnioną przez Partnera jest bezpłatne i z tego tytułu Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami własnymi. Spotkanie to nie zobowiązuje Użytkownika do  zawarcia jakiejkolwiek umowy z Partnerem.

  14. Świadczenie Usług może być uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Operatora bądź od Partnerów informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany adres poczty elektronicznej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż odmowa wyrażenia zgody może powodować niemożliwość świadczenia jakichkolwiek Usług na jego rzecz.

 1. Zakres usług świadczonych przez Operatora obejmuje:

  1. Umożliwienie składania zapytania na Formularzu Zapytania,

  2. Prezentację Usługi Partnerów zgodnie z treścią przygotowaną przez Partnerów,

  3. Umożliwienie Użytkownikowi przeglądanie, porównywanie informacji o Usługach Partnerów,

  4. Wstępnego rozpoznawania potrzeb finansowych i inwestycyjnych Użytkownika, poprzez analizę sytuacji finansowej i oczekiwań Użytkownika,

  5. Dostarczenie wykazu dokumentów wymaganych przez Partnera z informacją, gdzie można poszczególne dokumenty uzyskać,

  6. Możliwość przygotowania dokumentów w postaci: wyciągu z KPiR, PITu rocznego oraz ewidencji środków trwałych dla klientów Biura Rachunkowego i dostarczenie ich w trybie tradycyjnym za pomocą Poczty Polskiej w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego zapotrzebowania,

  7. Przesłanie Użytkownikom druków i formularzy wymaganych przez Partnera,

  8. Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, w tym wskazywanie Użytkownikowi okazji, sposobu oraz trybu niezbędnego do zawarcia umowy dotyczącej konkretnego Produktu lub Usługi,

  9. Działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem poszczególnych Usług Partnerów,

  10. Informację o procesie decyzyjnym u Partnera oraz decyzji ostatecznej.

Za wyżej wymienione usługi Operator nie pobiera opłat od użytkownika.

 1. Zobowiązania Użytkownika

  1. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

  • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,

  • przekazywania informacji wymaganej do przedstawienia Usług Partnerów oraz do skompletowania niezbędnej dokumentacji zgodnej ze stanem prawnym i faktycznym

  • dochowania należytej staranności przy zawieraniu i wykonywaniu umów z Partnerami,

  • nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej Serwisu.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • sposób prezentowania usług Partnerów oraz zakres przekazywanej informacji przez Partnerów Użytkownikom,

  • rodzaj i charakter Usług Partnerów,

  • wybór Usług Partnerów przez Użytkownika,

  • sposób wykonania wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych Umów pomiędzy Partnerami a Użytkownikami,

  • wszelkie inne zobowiązania, wynikające z relacji, uzgodnień oraz obowiązków pomiędzy Parterami a Użytkownikami.

 1. Procedura reklamacyjna

  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą działania Serwisu oraz oferowanych Usług.

  2. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Operatora lub drogą elektroniczną na adres email na adres:reklamacje@ifirma.pl.

  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Operatora.

 1. Prawa autorskie

  1. Materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, raporty, zdjęcia, grafika, znaki towarowe i handlowe  układ witryny WWW oraz udostępnione w Serwisie narzędzia, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa autorskiego i pokrewnego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw własności intelektualnej.

  2. Informacje generowane przez Serwis  oraz wszelkie materiały, informacje oraz narzędzia dostępne w Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

  3. Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w niniejszym rozdziale do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, sprzedaż, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób niż wskazany powyżej, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego pisemnego zezwolenia podmiotów uprawnionych, w zakresie określonym w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się ze Operatem pod adresem wskazanym w Regulaminie.

  4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Operata i/lub jej Partnerów na zasadach ogólnych.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

  2. Informacje dotyczące ofert Partnerów  prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią  informację.

  3. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

  4. Operator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu Serwisu oraz Polityki prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanych przez Operatora lecz nie wcześniej niż w terminie 7 od dnia udostępnienia przez Operatora nowego Regulaminu Serwisu, Polityki prywatności. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Serwisu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Operatem ze skutkiem natychmiastowym.

  5. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptacje.

  6. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia zawarte w Polityce prywatności.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły