Regulamin usług kurierskich (uchylony)

|
ID: 778304832
|

1. Definicje

1.1. Operator – Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, 53-234 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, kapitał zakładowy: 640 000 zł – w pełni opłacony.

1.2. Użytkownik – podmiot spełniający warunki Regulaminu, który dokonał rejestracji w Serwisie Operatora i uzyskał dostęp do Usługi. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Przewoźnik – podmiot prowadzący zgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi zarobkową działalność polegającą na świadczeniu usług w obrocie miejskim, krajowym oraz międzynarodowym, obejmującym w szczególności odbiór, przewóz, przemieszczanie i doręczanie przesyłek (Usługi Przewoźnika), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Przewoźnika.

1.4. Odbiorca – podmiot, którego dane widnieją na Liście przewozowym jako dane docelowego adresata Przesyłki.

1.5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, umożliwiająca Użytkownikowi w szczególności zlecenie odbioru, przewozu, przemieszczania i doręczenia Przesyłki przez Przewoźnika.

1.6. Serwis Operatora – należący do Operatora serwis internetowy, za pośrednictwem którego, po zalogowaniu, możliwe jest świadczenie przez Operatora usług określonych w niniejszym Regulaminie.

1.7. Przesyłka – to całkowita ilość paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca pod jeden adres.

1.8. List przewozowy – dokument zawierający dane dotyczące nadawanej przesyłki, w szczególności jej wagę, gabaryty, wartość, dane nadawcy i odbiorcy, określenie sposobu płatności oraz rodzaju zlecanej usługi.

1.9. Protokół przekazania – generowany w dwóch egzemplarzach (po jednym dla nadawcy przesyłki i Przewoźnika) dokument stanowiący dowód przekazania przesyłki Przewoźnikowi w celu zrealizowania Usługi Przewoźnika.

1.10. Cennik – opublikowana w Serwisie Operatora informacja, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługę. Podane w Cenniku kwoty opłat są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

1.11. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki świadczenia usług przez Operatora, który należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym serwisu ifirma.pl, umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl oraz Regulaminem Przewoźnika.

1.12. Regulamin Przewoźnika – ogół aktualnie obowiązujących regulacji Przewoźnika wydanych w celu określenia zasad świadczenia przez niego usług. Zmiana Regulaminu Przewoźnika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Operator świadczy Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz opisem Usługi dostępnym w Serwisie Operatora.

2.2. Warunkiem korzystania z Usługi jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika. Korzystając z Usługi Użytkownik oświadcza, że zapoznał się, rozumie oraz akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika.

2.3. Korzystanie z Usług Operatora przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy na świadczenie usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Dostęp do Usług możliwy jest po zalogowaniu się do Serwisu Operatora, w którym Użytkownik posiada zarejestrowane konto, poprzez podanie indywidualnego loginu oraz hasła Użytkownika.

3. Zlecenie i realizacja usług

3.1. W celu prawidłowej realizacji usług, Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazaniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika.

3.2. Zarówno Operator jak i Przewoźnik jest uprawniony do wstrzymania się lub zaniechania świadczenia usług, w tym wstrzymanie usługi dostępu do Serwisu Operatora, na rzecz Użytkownika, który nie spełnił wymogów określonych Regulaminem lub Regulaminem Przewoźnika, przy czym takie wstrzymanie lub zaniechanie świadczenia usług nie stanowi nienależytego wykonania tych usług.

3.3. Użytkownik, który nie spełnia warunków wskazanych jako konieczne do wypełnienia w celu świadczenia usług, powinien powstrzymać się od ich zlecania.

3.4. Jeśli Użytkownik zleci wykonanie usług pomimo zastrzeżeń punktu 3.3., w przypadku powstrzymania się Przewoźnika lub Operatora od świadczenia zleconych usług, pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki dokonania zlecenia ponosi Użytkownik.

3.5. Jeśli Użytkownik zleci wykonanie usług pomimo zastrzeżeń punktu 3.3. i w przypadku przyjęcia zlecenia do realizacji, ewentualne dodatkowe opłaty związane z wykonaniem takich usług w całości obciążają Użytkownika.

3.6. W celu zlecenia wykonania usług należy (łącznie):

3.6.1. Zalogować się do Serwisu Operatora za pomocą loginu i hasła Użytkownika.

3.6.2. Wypełnić formularz zlecenia, podając wszystkie wymagane dane – zgodnie ze stanem faktycznym.

3.6.3. Uiścić pełną opłatę na poczet wykonania usług, zgodnie z parametrami składanego zlecenia i Cennikiem. Termin i możliwe sposoby dokonywania płatności określone zostały w niniejszym Regulaminie oraz w opisie Usługi dostępnym w Serwisie Operatora.

3.6.4. Zatwierdzić zlecenie usług.

3.7. Użytkownik zostanie powiadomiony o przyjęciu usługi do realizacji wyświetleniem komunikatu w Serwisie Operatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Użytkownika podany w Serwisie Operatora.

3.8. Wyłączny dowód potwierdzenia przyjęcia zlecenia usług stanowi wygenerowany na zakończenie zlecenia List przewozowy, którym należy posługiwać się w procesie realizacji zleconych usług.

3.9. Użytkownik oświadcza, że zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana i opisana w Liście przewozowym oraz przygotowana w sposób umożliwiający jej bezpieczny i prawidłowy przewóz oraz doręczenie, w szczególności dotyczy to właściwego opakowania, zamknięcia oraz prawidłowego oznakowania Przesyłki.

3.10. Przewoźnik przyjmujący Przesyłkę uprawniony jest do zweryfikowania parametrów Przesyłki oraz jej zawartości.

3.11. W razie ujawnienia, że parametry przekazanej do dostarczenia Przesyłki różnią się od parametrów zadeklarowanych na Liście przewozowym, o ile Przewoźnik przyjmie Przesyłkę do dostarczenia, Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji takiego zlecenia usługi oraz obciążenia nimi Użytkownika.

3.12. Przyjęcie Przesyłki przez Przewoźnika nie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że jej zawartość oraz przygotowanie do transportu jest zgodne z wytycznymi niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika.

3.13. Wyłączny dowód potwierdzenia przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika stanowi Protokół przekazania, którym należy posługiwać się w procesie realizacji zleconych usług.

3.14. W przypadku braku możliwości dostarczenia Przesyłki do Odbiorcy, Przesyłka zostanie zwrócona do Użytkownika, a Operator dokona naliczenia dodatkowej opłaty za zwrot Przesyłki – zgodnie z Cennikiem.

4. Płatności i rozliczenia

4.1. Z tytułu świadczenia usług określonych w niniejszych Regulaminie, Operatorowi przysługuje wynagrodzenie zgodne z Cennikiem, w tym wynagrodzenie za wykonane usługi dodatkowe.

4.2. Korzystający z usług Użytkownik zobowiązany jest do terminowego uiszczania wskazanych Cennikiem opłat w pełnej kwocie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.3. W razie braku dokonania przez Użytkownika opłaty, wniesienia opłaty niepełnej lub nieterminowego wniesienia opłaty, Operator nie jest zobowiązany do dalszego świadczenia usług.

4.4. Operator będzie dokonywał rozliczeń z Użytkownikiem z góry, zgodnie z parametrami składanego zlecenia i Cennikiem, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.5. i 4.7., za które to rozliczenia Operator wystawi Użytkownikowi fakturę VAT.

4.5. W przypadkach szczególnych wskazanych przez Operatora, uregulowanych odrębnymi zapisami, Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania rozliczeń z Użytkownikiem z dołu – za okresy miesięczne (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), na podstawie wystawionej Użytkownikowi faktury VAT. Termin płatności faktur wystawionych Użytkownikowi przez Operatora w przypadku dokonywania rozliczenia z dołu wynosi 7 dni od daty wystawienia.

4.6. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

4.7. W przypadku realizacji płatności „za pobraniem”, realizacja zlecenia usługi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Przewoźnika oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem i opisem Usługi w Serwisie Operatora.

4.8. Korzystanie przez Użytkownika z usługi wskazanej w punkcie 4.7. niniejszego Regulaminu stanowi równoczesne upoważnienie Operatora do odebrania w imieniu Użytkownika od Przewoźnika kwoty pobrania oraz przekazania tejże kwoty przelewem bankowym na rachunek bankowy Użytkownika (wskazany przez Użytkownika) w terminie 14 dni roboczych od dnia pobrania należności od Odbiorcy, przy czym Operator upoważniony jest do wcześniejszego potrącenia przynależnych Operatorowi opłat z kwoty „za pobraniem” należnej Użytkownikowi.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacja składana przez Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz zawierać (łącznie) następujące elementy:

5.1.1. Dane Użytkownika umożliwiający jego identyfikację i kontakt.

5.1.2. Przedmiot reklamacji.

5.1.3. Uzasadnienie składanej reklamacji.

5.1.4. Dokumenty potwierdzające nadanie Przesyłki (kopia Listu Przewozowego oraz Protokołu przekazania), o ile została ona nadana.

5.2. Reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

5.3. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres siedziby Operatora: Power Media S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław (z dopiskiem „Usługi kurierskie ifirma.pl”) lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Serwisie Operatora.

5.4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w terminie 15 dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie przesłania Użytkownikowi odpowiedzi wskazującej rozstrzygnięcie Reklamacji wraz z jego uzasadnieniem.

5.5. Reklamacje niespełniające formalnych wymogów określonych zapisami punktów 5.1.-5.3. lub wynikające z nieznajomości bądź nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

5.6. Decyzja Operatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną.

6. Odpowiedzialność Operatora

6.1. Operator oświadcza, iż podejmie wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe świadczenie Usługi, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usług przez Przewoźnika, chyba, że jest ono wynikiem niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usługi przez Operatora.

6.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi wynikające z winy Użytkownika, w szczególności poprzez podanie przez Użytkownika nieprawdziwych i niezgodnych ze stanem faktycznym danych, w tym danych odnoszących się do Przesyłki, nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi, zniszczenie bądź zagubienie Listu przewozowego lub Protokołu przekazania, niedokonanie lub nieterminowe dokonanie płatności za usługę, naruszenie bądź niespełnienie zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Przewoźnika.

6.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi wynikające z winy Odbiorcy, w szczególności z tytułu nieprzyjęcia przez niego Przesyłki, nieterminowego odbioru Przesyłki bądź nieopłacenia należności za Przesyłkę z płatnością „za pobraniem”.

6.5. Jeśli Użytkownik zleci wykonanie usług i zostanie ono przyjęte do realizacji, a w trakcie realizacji zlecenia ujawnione zostaną nieprawidłowości, w szczególności nieprawidłowości wymienione w punktach 6.3 i 6.4., ewentualne dodatkowe koszty związane z wykonaniem takich usługi w całości obciążają Użytkownika.

6.6. Całkowita odpowiedzialność Operatora za szkodę wynikłą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Operatora usług objętych niniejszym Regulaminem nie może przekroczyć jednokrotnej opłaty faktycznie poniesionej przez Użytkownika za daną usługę.

6.7. Użytkownik może dochodzić na drodze sądowej roszczeń wobec Operatora dopiero po zakończeniu i rozstrzygnięciu procedury postępowania reklamacyjnego.

6.8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

7. Czas trwania umowy

7.1. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

7.2. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać niniejszą umowę na świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie Operatorowi pisemnego wypowiedzenia, pod rygorem nieważności.

7.3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub w innych uzasadnionych przypadkach, Operator może rozwiązać niniejszą umową na świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, za wypowiedzeniem w formie pisemnej.

7.4. W razie rozwiązania niniejszej umowy, w każdym przypadku Użytkownik zobowiązany jest do rozliczenia się z Operatorem z tytułu z zlecenia i realizacji usług.

7.5. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia należnych opłat, zgodnie z naliczeniami Operatora, na które to opłaty, Operator wystawi Użytkownikowi fakturę VAT, z wykorzystaniem danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu Operatora.

7.6. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inne podmioty.

8. Zmiany w Regulaminie

8.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2012 roku.

8.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu w Serwisie Operatora.

8.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji, przy jednoczesnej utracie mocy wiążącej wcześniejszych postanowień.

8.4. Jeżeli Operator nie otrzyma od Użytkownika w terminie 14 dni od publikacji nowego Regulaminu pisemnego oświadczenia o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, nowe warunki Regulaminu uznaje się za w pełni przez Użytkownika zaakceptowane.

8.5. Jeśli Użytkownik w terminie 14 dni od publikacji nowego Regulaminu złoży u Operatora oświadczenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o braku akceptacji warunków nowego Regulaminu, stanowi to natychmiastową rezygnację z dalszego korzystania z Usług Operatora określonych niniejszym Regulaminem oraz rozwiązanie zawartej umowy, z zastrzeżeniem zapisów punktów 7.4 oraz 7.5.

9. Dane Użytkownika i polityka prywatności

9.1. Administratorem zbioru danych Użytkowników korzystających z Usług Operatora oraz danych Odbiorców jest Operator.

9.2. Wszelkie dane Użytkownika przetwarzane są przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług.

9.3. Poprzez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

9.4. Operator zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony prywatności danych przekazanych Operatorowi przez Użytkownika i Odbiorcę w trakcie świadczenia przez Operatora usług.

9.5. Operator zapewnia bezpieczeństwo świadczonych Usług, stosując rozwiązania techniczne zapewniające niedostępność gromadzonych w systemie danych dla osób do tego nieupoważnionych, w szczególności:

9.5.1. System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer).

9.5.2. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

9.5.3. System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Użytkownika, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

9.6. Każdy Użytkownik korzystając z Usług Operatora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją tych usług, w tym także na przekazywanie ich osobom trzecim, a w szczególności osobom bezpośrednio związanym z realizacją procesu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem.

9.7. W celu zapewnienie prawidłowej realizacji Usług świadczonych przez Operatora oraz Usług Przewoźnika, Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania swoich danych, w szczególności danych wprowadzonych do Serwisu Operatora tak, aby zawsze były prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

9.8. Użytkownik wprowadzając swoje dane do Serwisu Operatora oświadcza, iż są one zgodne ze stanem faktycznym oraz ponosi pełną i wyłączna odpowiedzialność w przypadku podania danych nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

9.9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem postanowień punktu 9.10.

9.10. W przypadku rezygnacji z Usług Operatora lub zażądaniu przez Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych, a w szczególności ich usunięcie, Operator jest uprawniony do dalszego przetwarzania przekazanych mu danych niezbędnych do rozliczenia usług oraz danych koniecznych do wyjaśnienia okoliczności wskazujących na korzystanie z usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

10.1.1. Regulamin ogólny serwisu ifirma.pl, którego treść dostępna jest w Serwisie Operatora.

10.1.2. Umowa o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl, której treść dostępna jest w Serwisie Operatora.

10.1.3. Regulamin Przewoźnika, w szczególności: Warunki wykonywania usług w obrocie międzynarodowym; Warunki wykonywania usług w zakresie przysłania i doręczania przesyłek; Informacja o warunkach ubezpieczenia przesyłek dla klientów DPD polska Sp. z o.o., Tabela dostępności usług DPD, którego treść dostępna jest w witrynie internetowej Przewoźnika.

10.1.4. Cennik.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

10.3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce