Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2019 (ryczałt)

Spis z natury

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) nie mają już obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku podatkowego. Zmiana przepisów obowiązuje od 2019 roku.

Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2019

Uwaga!
Zmiana rachunku bankowego do wpłat podatków.

 

Kwotę podatku za grudzień 2019 r. lub za IV kwartał 2019 r. wpłacamy na rachunek bankowy US nie później, niż do 29 lutego 2020 r. na podstawie zeznania rocznego PIT-28.

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny Mikrorachunek podatkowy.

Rozliczenie roczne

Uwaga!
Zmiana terminu składania PIT 28 za rok 2019.

 

Termin składania deklaracji rocznej PIT 28 jest od 15 lutego 2020 do 02 marca 2020 r.

Pracownicy

Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR i PIT-11.

PIT-4R za 2019 r. składamy do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, nie później niż 31 stycznia 2020 r. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie.
W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2019 r.

PIT-8AR za 2019 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2020 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.

Uwaga!

W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11. Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2019 r.

W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2019 r.

PIT-11 za 2019 r. składamy wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się pracownik – do dnia 31 stycznia 2020.

Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego 2020.

Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis.

Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 31 stycznia 2020 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA.
Informację ZUS IWA za 2019 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2020 r.,
  • w roku podatkowym, którego dotyczy ZUS IWA (2019), zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • na 31 grudnia 2019 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2019 r.

Składki ZUS – terminy zapłaty

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15 stycznia 2020 r. Przedsiębiorcy którzy nie zatrudniają pracowników z pełnymi składkami ZUS, opłacają składki ZUS nie później, niż do 10 stycznia 2020 r.


Autor: Karolina Piątkowska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły