w Faktury
Notę odsetkową można wystawić w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Wystawianie noty odestkowej

Notę odsetkową wystawiamy w serwisie poprzez zakładkę „Faktury”. Przy danym dokumencie klikamy na Lista przypomnień ➡ Dodaj przypomnienie ➡ Nota odsetkowa.Nota ta zawiera wszystkie niezbędne elementy. Można podczas jej wystawienia wyliczyć kwotę odsetek.

Dodatkowo, w zakładce Faktury ➡ Noty odsetkowe jest możliwość wygenerowania pliku PDF z aktualną listą wystawionych w serwisie not odsetkowych (a także ponagleń, monitów oraz wezwań do zapłaty).

Po kliknięciu przycisku „szukaj” pojawi się lista dokumentów w postaci tabeli. Dane w tabeli sortować można po numerze przypomnienia oraz kontrahencie.

W ostatniej kolumnie dostępne są przyciski do wprowadzenia zapłaty (zielony przycisk) i przejścia do windykacji (czerwony przycisk), czyli możliwość dodania nowego przypomnienia.

Poniżej tabeli dostępny jest przycisk do wydruku aktualnej strony oraz wydruku pełnej listy. Przycisk „wydrukuj pełną listę” pojawi się tylko wtedy, kiedy na stronie widocznych jest mniej przypomnień niż liczba przypomnień znalezionych. Po kliknięciu na przyciski pojawi się tabela z listą dokumentów z danymi analogicznymi jak w tabeli.

Możliwość komentowania jest wyłączona.