ARCHIWUM: Kasy fiskalne od 1 stycznia 2017 r. – jednak bez większych zmian

Nie tylko kawa jest 2w1

Coroczne zmiany przepisów prawa podatkowego przyzwyczaiły nas do utożsamiania Nowego Roku nie tylko z noworocznymi postanowieniami, ale też z większymi bądź mniejszymi rewolucjami w podatkach.

Sprzedaż wysyłkowa i świadczenie usług

W ostatnich etapach zatwierdzania projektu nowego rozporządzenia, ustawodawca zdecydował się pozostawić pierwotne kryteria, jakie muszą zostać spełnione, aby sprzedaż towarów dla osób nieprowadzących działalności, wykonywana w formie wysyłkowej oraz świadczenie usług na rzecz klientów detalicznych pozostała zwolniona z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Zrezygnowano z dodatkowego wymogu, jaki był wprowadzony w pierwszej fazie projektu – złożenia upoważnienia dla banku do przekazywania urzędom skarbowym informacji o transakcjach ze sprzedaży wysyłkowej towarów oraz wykonywania usług dla klientów detalicznych.

Czyli, w roku 2017 pozostają bez zmian warunki jakie funkcjonowały w roku 2016:

 • sprzedaż towarów jest dokonywana w formie sprzedaży wysyłkowej oraz,
 • każda zapłata od klienta detalicznego jest dokonywana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
Warunki do zwolnienia z kasy fiskalnej
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA TOWARÓW

1) sprzedaż towarów wykonywana w systemie wysyłkowym

2) każda zapłata za sprzedaż wysyłkową na rzecz osoby prywatnej trafia w całości na rachunek bankowy

ŚWIADCZENIE USŁUG

1) świadczenie usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych

2) każda zapłata za świadczoną usługę na rzecz osób prywatnych trafia w całości na rachunek bankowy

Wynajem nieruchomości i obsługa rynku nieruchomości – bez zmian

W przypadku uzyskiwania przychodów z najmu własnych lub dzierżawionych nieruchomości oraz świadczenia usług zarządzania nimi nadal pozostaje zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, pod warunkiem, że świadczenie takiej usługi w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Również świadczone usługi związane z obsługą rynku nieruchomości zostały wymienione w załączniku czynności zwolnionych, o ile świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Wymóg udokumentowania fakturą wystawioną na rzecz klienta, został uwidoczniony w załączniku do rozporządzenia, pozwalając na zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej w przypadku świadczenia pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0, dotyczących wyłącznie usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych (pkt 21 załącznika). Podobnie dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez przedsiębiorcę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegając amortyzacji muszą zostać w całości udokumentowane fakturą aby ich sprzedaż mogła być nadal zwolniona z rejestrowania na kasie fiskalnej.

Kontynuacja zwolnienia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Przedłużono do końca roku 2017 zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej czynności określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5-09-2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, które dokonywały jednostki samorządu terytorialnego i przed rokiem 2016 już korzystały z tego zwolnienia.

Opieka medyczna

Nowe rozporządzenie podtrzymuje wyłączenie ze zwolnienia świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, jednak daje prawo do zwolnienia, gdy świadczenia medyczne oraz usługi masażu są wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą oraz nie zatrudniają pracowników.

Kasa fiskalna od pierwszej sprzedaży

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej został nałożony na czynności wymienione jako wyłączone ze zwolnienia, są one wymienione w § 4 ust. 1. Katalog nieznacznie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej wersji Rozporządzenia, poniżej przedstawiono wersję bieżącą z oznaczeniem zaistniałych zmian:

1) dostawa:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
 16. Usunięto zapis: z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

2) świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 7. Dodano zapis: z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia.

 8. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 9. doradztwa podatkowego,
 10. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 11. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.
 12. Usunięto zapis: z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

W Rozporządzeniu, które zostało opublikowane w dzienniku ustaw 28.12.2016 roku nie obowiązuje dla zdarzeń wymienionych w powyższym katalogu możliwość rejestracji kasy w późniejszym terminie.

W praktyce oznacza to, że od 2017 roku przedsiębiorca dokonujący wyżej wypunktowanych czynności nie ma już okresu 2 miesięcy na zaopatrzenie się w kasę fiskalną, ale powinien ją posiadać od pierwszej takiej sprzedaży.

Brak konieczności wystawiania paragonów

Nadchodzące zmiany wprowadzają również wyjątek dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, polegający na możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wystawiania paragonów, pod warunkiem że:

 1. każda zapłata za sprzedaż dokonaną na rzecz osoby prywatnej lub rolnika ryczałtowego jest dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła
 2. usługa została wykonana wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Ministerstwo Finansów uzasadnia wprowadzone zmiany, realizowaniem planu dotyczącego kwestii modernizacji istniejącego już systemu kas rejestrujących tak, aby było możliwe uszczelnienie systemu VAT oraz walki z szarą strefą w odniesieniu do postępu technologicznego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowano 28-12-2016 w dzienniku ustaw z 2016 r. poz. 2177.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce