ARCHIWUM Harmonogram zmian przepisów w roku 2022 r.

|
ID: 778305326
|
Nie musisz czytać pomocy

Z początkiem każdego roku podatnicy muszą przeanalizować zmieniające się przepisy, aby dostosować przyjęte w działalności procedury do nowych wymogów. W poniższych tabelach przedstawione zostały:

 • najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • najważniejsze zmiany w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług, w tym zmiany wprowadzone w drugiej połowie 2021 r.
 • najważniejsze zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych.

Ostatnia z tabel prezentuje wartości limitów podatkowych w roku 2022 r.

 

1. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2269 Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Amortyzacja samochodu osobowego napędzanego wodorem Ustawa o PIT: art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. a 2021-12-24
Dodatkowe informacje:
Dla pojazdu osobowego napędzanego wodorem wprowadzonego do ewidencji środków trwałych po dniu 24.12.2021 r. limit wartości początkowej, która może być kosztem jest taki sam jak dla pojazdu elektrycznego i wynosi 225 tys. zł
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zmiana skali podatkowej Ustawa o PIT: art. 27 ust. 1 – 1d 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Zmiana dotyczy podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do 5 100 zł a co za tym idzie kwoty wolnej do poziomu 30 000 zł. Prawo do kwoty wolnej będą mieli podatnicy rozliczających się na skali bez względu na wysokość dochodów.
Zmianie ulega też wysokość progu podatkowego – podatek wg stawki 32% płacić będą podatnicy, których dochód (podstawa obliczenia podatku) przekroczy 120 000 zł
3. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga dla kasy średniej Ustawa o PIT: art. 26 ust 1 pkt 2aa, ust. 4a, art. 32 ust. 2a oraz art. 44 ust. 3aa 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Dla rozliczających się na skali – przedsiębiorców i pracowników – w przypadku dochodów rocznych w granicach od 68 412 do 133 692 zł możliwość odliczenia od dochodu kwoty ulgi wyliczonej wg wzoru wskazanego w art. 26 ust. 4a. W przypadku pracowników kwota ulgi – może być zastosowana za miesiące, w których przychód miesił się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł.
4. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zmiany w uldze IP BOX i B+R Ustawa o PIT: art. 26e ust. 3d -3f oraz ust. 7-9, art. 30ca ust. 9a. 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Podwyższenie do 200% limitu odliczenia pracowniczych kosztów kwalifikowanych, dodatkowo podmioty mające status centrów badawczych będą mogły odliczać 200% wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowanych. Możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R a także z ulgi IP BOX.
5. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę Ustawa o PIT: art. 26ha 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochody z danego roku. Odliczenie możliwe jedynie w zeznaniu podatkowym składanym za rok ich poniesienia
6. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga na robotyzację Ustawa o PIT: art. 52jb 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów na robotyzację. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty dochodu z danego roku. Odliczenie możliwe jedynie w zeznaniu podatkowym składanym za rok ich poniesienia. Ulga przewidziana na lata 2022 – 2026.
7. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga na prototyp Ustawa o PIT: art. 26ga 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Ulga przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy opracują nowy produkt, nie funkcjonujący wcześniej na rynku. Odliczenie od podstawy opodatkowania 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie, nie więcej niż 10% dochodów. Odliczenie dotyczy wydatków poniesionych od 2022 r. W przypadku braku możliwości odliczenia wydatku w roku jego poniesienia – możliwość jego rozliczenia w jednym z maksymalnie 6 kolejnych lat.
8. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga na ekspansję Ustawa o PIT: art. 26gb 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Ulga przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy ponoszą wydatki na zwiększenie przychodów ze sprzedaży (znalezienie nowych rynków zbytu). Do wydatków tych należą np. wydatki na udział w targach, dostosowanie opakowań, działania promocyjno informacyjne. Odliczenie nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 1 mln zł. Odliczenie dotyczy wydatków poniesionych od 2022 r. W przypadku braku możliwości odliczenia wydatku w roku jego poniesienia – możliwość jego rozliczenia w jednym z maksymalnie 6 kolejnych lat.
9. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga na innowacyjnych pracowników Ustawa o PIT: art. 26eb 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Prawo do pomniejszania zaliczek potrącancyh od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowę pracę, umów cywilno-prawnych oraz umów z przeniesieniem praw autorskich o koszty kwalifikowane, których przedsiębiorca nie odliczył w zeznaniu w ramach ulgi B+R.
10. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych Ustawa o PIT: uchylenie pkt 1 i 3 w art. 22b ust. 1 oraz art. 22c pkt 2 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Od 2022 r. amortyzacji nie będą podlegały nieruchomości mieszkalne i prawa majątkowe o charakterze mieszkalnym wykorzystywane przez przedsiębiorcę w działalności (np. wynajmowane czy używane na potrzeby własne). Ograniczenie to nie będzie dotyczyło w 2022 r. nieruchomości mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 01.01.2022 r.
Dodatkowo w ewidencji środków trwałych nie będą ujmowane nieruchomości mieszkalne zakupione od 2022 r. Zakupione przed tą datą będą ujmowane w ewidencji tylko do końca 2022 r.
11. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Nowe zasady ustalania ryczałtu z tytyłu używanie samochodów służbowych dla celów prywatnych Ustawa o PIT: art. 12 ust. 2a 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Wartość przychodu pracownika z tytułu prywatnego używania samochodu służbowego nie będzie zależna od pojemności silnika. Ryczałt w kwocie 250 zł będzie dotyczył pojazdów o mocy silnika do 60kw oraz pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem. Dla pozostałych pojazdów przychodem pracownika będzie kwota 400 zł.

 

2. Najważniejsze zmiany w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Nowe stawki ryczałtu – 12% i 14% oraz zmiany w zakresie przychodów opodatkowanych stawką 15% Ustawa o ryczałcie: art. 12 ust. 1 pkt. 2- 2b 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Część usług do końca roku 2021 r. opodatkowanych stawką 15% od roku 2022 r. będzie opodatkowanych stawką 14% lub 14. Więcej informacji na ten temat tutaj.
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Likwidacja karty podatkowej Ustawa o ryczałcie: art. 25 i 29 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnicy tracą prawo do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Możliwość stosowanie tej formy opodatkowania zachowają wyłącznie podatnicy, którzy korzystali z niej na dzień 31.12.2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy.
3. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Przeterminowanie kosztów – w zakresie towarów handlowych Art. 11 ust. 4 pkt 2 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy rozliczających się ryczałtem mają obowiązek zwiększenia przychodów o wartość nieopłaconych wydatków – ale nie wszystkich a jedynie dotyczących zakupu towaru

 

3. Najważniejsze zmiany – wspólne dla podatku dochodowego na zasadach ogólnych i zryczałtowanego podatku dochodowego

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Urząd skarbowy, do którego należy złożyć zeznanie Ustawa o PIT: art. 45 ust. 1b 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Począwszy od zeznań składanych od 01-01-2022 r. podatnicy zeznania będą składać w US według adresu zamieszkania na dzień złożenia zeznania. Zgodnie z informacją wskazaną przez Krajową Informację Skarbową zasady wprowadzone w ustawie o PIT dotyczą też podatników rozliczających działalność ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Nielegalne zatrudnienie pracowników Ustawa o PIT art. 14 ust. 1 pkt ust. 2 pkt 19 i 20 oraz art. 23 ust. 1 pkt 55c i 55d
Ustawa o ryczałcie: art. 12 ust. 1 pkt 7
2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Przychodem przedsiębiorcy, zarówno rozliczającego się ryczałtem ewidencjonowanym jak i na zasadach ogólnych, jest wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie oraz wartość przychodu pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w takiej części w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom.
Kosztem nie są kwoty wypłaconego wynagrodzenia oraz składki, które w całości finansuje przedsiębiorca.
3. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga na terminal Ustawa o PIT: art. 26hd
Ustawa o ryczałcie: art. 11 ust. 1, 2 i 3a
2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych przy jego użyciu. Wielkość ulgi zależna jest od tego czy podatnik ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej czy nie oraz od prawa przedsiębiorcy do uzyskania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Odliczenie dotyczy wydatków poniesionych od 2022 r. W przypadku braku możliwości odliczenia wydatku w roku jego poniesienia – możliwość jego rozliczenia w jednym z maksymalnie 6 kolejnych lat.
4. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zwolnienie w PIT dla powracających Ustawa o PIT: art. 21 ust. pkt 152 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnik, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, może korzystać ze zwolnienia z PIT do kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, umów zlecenia czy działalności gospodarczej (opodatkowanej zarówno wg skali, liniowo czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Ze zwolnienia można skorzystać w czterech kolejno następujących po sobie latach podatkowych licząc od roku zmiany miejsca zamieszkania lub roku kolejnego.
5. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zwolnienie w PIT dla dużych rodzin Ustawa o PIT: art. 21 ust. pkt 153 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnik, który wychowywał w roku podatkowym co najmniej czwórkę dzieci może korzystać ze zwolnienia z PIT do kwoty 85 258 zł.
Zwolnienie dotyczy przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, umów zlecenia czy działalności gospodarczej (opodatkowanej zarówno wg skali, liniowo czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).
Wskazane wyżej pojęcie wychowywanie obejmuje: wykonywanie władzy rodzicielskiej, pełnienie funkcji opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawowanie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywanie ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego albo sprawowanie funkcję rodziny zastępczej.
6. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zwolnienie w PIT dla pracujących emerytów Ustawa o PIT: art. 21 ust. pkt 154 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnik podlegający ubezpieczeniom społecznym, z tytułu uzyskiwanych przychodów, który mimo ukończenia 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn) i nabycia uprawnień nie pobiera np. emerytury, renty, może korzystać ze zwolnienia z PIT do kwoty 85 528 zł. Zwolnienie dotyczy przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, umów zlecenia czy działalności gospodarczej (opodatkowanej zarówno wg skali, liniowo czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).
7. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Brak odliczenia składki zdrowotnej Uchylone przepisy:
Ustawa o PIT: 27b
Ustawa o ryczałcie: art. 13
2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Brak odliczenia składki zdrowotnej dotyczy składek zapłaconych od 2022 r. zarówno w przypadku pracowników jak i przedsiębiorców, bez względu na sposób opodatkowania.
8. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Wartość początkowa ŚT przekazanych z majątku prywatnego Ustawa o PIT: art. 22g ust. 1 pkt 1 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Wartość środków trwałych przekazywanych z majątku prywatnego po 31.12.2021 r. przedsiębiorca będzie ustalał wg ceny nabycia, nie wyższej jednak od wartości rynkowej.
9. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Sprzedaż składników majątku po wykupie z leasingu Ustawa o PIT: art 14 ust. 2 pkt 19
Ustawa o ryczałcie: art. 12 ust. 1 pkt 7
2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zaliczyć do przychodów z działalności kwoty uzyskane z sprzedaż wartości rzeczy ruchomych, wykorzystywanych w działalności na podstawie umowy leasingu. Obowiązek ten dotyczył będzie rzeczy wykupionych z leasingu po 31.12.2021 r.
10. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Ulga na zabytki Ustawa o PIT: art. 26hb
Ustawa o ryczałcie: art. 11 ust. 1 i 2.
2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym kwoty wydatków na nabycie zabytków, prace konserwatorskie, restauracyjne, wpłat na fundusz remontowy dla zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Odliczenie nie może przekroczyć – w zależności od rodzaju wydatku 50% wydatków lub kwoty 500 tys. zł. Odliczenia dokonuje się w roku poniesienia wydatków. W przypadku braku możliwości odliczenia wydatku w roku jego poniesienia – możliwość jego rozliczenia w jednym z maksymalnie 6 kolejnych lat.
11. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Brak ujęcia w ewidencji środków trwałych nieruchomości mieszkalnych Ustawa o PIT: art. 22n ust. 3 pkt 1 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Od 2022 r w ewidencji środków trwałych nie będą ujmowane budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną własność, grunty lub prawo użytkowania wieczystego gruntu, związana z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
W przypadku powyższych ŚT zakupionych przed 2022 r, na podstawie przepisów przejściowych, podatnicy mają prawo ujmować je w ewidencji środków trwałych. Uprawnienie to dotyczy jedynie 2022 r.

 

4. Najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 1626 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe Nowe warunki skorzystania z ulgi na złe długi Ustawa o VAT: art. 86a ust. 2 i 2a 2021-10-01
Dodatkowe informacje:
Podatnicy zyskali możliwość skorzystania z ulgi na złe długi także w przypadku kiedy sprzedaż nie została dokonana na rzecz czynnego podatnika podatku VAT. Dodatkowo wydłużony został okres, przez jaki sprzedawca może skorzystać z ulgi na złe długi (po zmienie to 3 lata od końca roku, w którym została wystawiona faktura). Z ulgi na złe długi będzie można skorzystać, także kiedy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Dz. U. 2021 poz. 1626 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe Nowe termin złożenia informacji VAT-26 Ustawa o VAT: art. 86a ust. 12-14 2021-10-01
Dodatkowe informacje:
Wydłużenie terminu złożenia informacji VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem (nie później niż w dniu przesyłania ewidencji VAT – pliku JPKv7 za dany miesiąc).
3. Dz. U. 2021 poz. 1626 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe Odliczenie VAT w trybie korekty deklaracji podatkowej Ustawa o VAT: art. 86 ust. 13 2021-10-01
Dodatkowe informacje:
Odliczenie podatku VAT naliczonego może zostać dokonane w drodze korekty deklaracji nie tylko za okres, w którym powstało prawo do odliczenia ale jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (dla podatników rozliczających VAT kwartalnie) lub trzech okresów rozliczeniowych (dla podatników rozliczających VAT miesięcznie).
4. Dz. U. 2020 poz. 2419 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zmiany w procedurze TAX FREE Art. 2 pkt 46, art. 109, art. 127, art. 127a, art. 128, art. 129 oraz art. 130 ustawy o podatku od towarów i usług 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w systemie TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. Podmioty, będące sprzedawcami mają obowiązek rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz korzystania z kas online.
5. Dz. U. 2021 poz. 2076

Dz. U. 2021 poz. 2105

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Nowe terminy zwrotu VAT – 15 dni oraz 40 dni Ustawa o VAT art. 87 ust. 5b – 5c (termin 40 dni) oraz ust. 6d – 6l (termin 15 dni) 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Nowe terminy zwrotu VAT przeznaczone są dla podatników przyjmujących głównie płatności za pośrednictwem instrumentów płatniczych (termin 15 dni) oraz wystawiających faktury ustrukturyzowane (termin 40 dni). Zwrot VAT w “nowych” przyspieszonych terminach wymaga spełnienia dodatkowych warunków.
6. Dz. U. 2021 poz. 2076 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed datą sprzedaży Ustawa o VAT art. 106i ust. 7 2022-01-01
7. Dz. U. 2021 poz. 2076 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Nowy rodzaj faktur – faktury ustrukturyzowane Ustawa o VAT: art. 2 pkt 32a 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z dodanym w art. 2 ustawy o VAT pkt 32a fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura taka ma przydzielony numer ją identyfikującą w KSF.
8. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw VAT w branży finansowe Ustawa o VAT: art. 43 ust. 22-24 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 (np. transakcje dotyczące walut, zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych). Rezygnacja możliwa jest w przypadku kiedy nabywcą usługi jest czynny podatnik podatku VAT.
9. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Grupa VAT Ustawa o VAT: art. 2 pkt 47 i 48 oraz art. 8c – 8e, art. 15a, art 90 ust. 10c – 10g, art. 96 ust. 3b, 4d, 7ba-7bb, 9k, art. 96b ust. 3c art. 109 ust. 11g i 11i. 2022-07-01
Dodatkowe informacje:
Grupa VAT jest nowym rodzajem podatnika VAT. Mogą ją utworzyć podmioty powiązane ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Podlega ona rejestracji VAT. Dostawy towarów i świadczenia usług dokonane między członkami grupy nie będą podlegały opodatkowaniu.
10. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zmiana w zakresie CN oraz stawek VAT Ustawa o VAT art. 120 ust. 1, zał. nr 7,zał. nr 10 oraz zał. nr 12 do ustawy 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
W związku ze zamianami w Nomenklaturze Scalonej (tzw. CN 2022) konieczne są zmiany w takim zakresie jak do nowej nomenklatury CN odnoszą się przepisy ustawy o VAT. Zmiany dotyczą stawek obniżonych (załącznik nr 10 – stawka 5%), wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT (zał. nr 12), zwolnienia z importu towarów (zał. nr 7) oraz procedury VAT marża.
11. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zmiany w zakresie praw do kwartalnego rozliczania VAT Ustawa o VAT: art. 99 ust. 3a pkt 4 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Z prawa do kwartalnego rozliczania VAT zostali wyłączeniu podatnicy, którzy nie spełniają obowiązku, o którym mowa w art. 19a Prawa przedsiębiorców (zapewnienie możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych). Wyłączenie obowiązuje min. przez okres 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym stwierdzono naruszenie powyższego obowiązku.
12. Dz.U. 2021 poz. 1179 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Nowe dane ujmowanie w pliku JPKV7 § 7 pkt 8, § 10 ust. 2 lit f oraz ust. 4 pkt 2a i 2b 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
W pliku JPKv7 składanym od rozliczenia za styczeń 2022 r. dodatkowo podatnicy będą oznaczać fakt ułatwiania czynności, o których mowa w art 109b ust. 4 (procedura IED).
Wewnętrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość oraz świadczenie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych oznaczone będzie w ewidencji sprzedaży od stycznia za pomocą procedury WSTO_EE
Podatnicy korzystający z ulgu na złe długi w pliku będą wskazywać termin płatności dla wystawionej faktury i datę otrzymania zapłaty (odpowiednio w przypadku zmniejszenia i zwiększenia podatku należnego).
13. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Czynny żal w przypadku błędu w pliku JPKV7 Kodeks Karny skarbowe art. 16a 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Złożenie czynnego żalu nie będzie potrzebne zarówno w przypadku kiedy przedmiotem korekty jest sama część ewidencyjna czy także część ewidencyjna jak i deklaracyjna. Warunkiem wyłączenia odpowiedzialności podatnika jest nie tylko złożenie korekty ale też zapłata podatku, jeśli popełniony błąd wiązał się z zaniżeniem zobowiązania podatkowego.
14. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Połączenie kasy online z terminalem płatniczym Prawo przedsiębiorców: art. 19a ust. 3
Ustawa o VAT: art. 111 ust. 6kb
2022-07-01
Dodatkowe informacje:
Podatnicy mający obowiązek posiadania kasy fiskalnej od początku 2022 r. mają obowiązek zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu terminala płatniczego, w każdym miejscu, w którym wykonywana jest działalność. Z kolei od 1 lipca podatnicy mają obowiązek zapewnić współpracę terminala z kasą fiskalną. Obowiązku tego nie będą mieć podatnicy używający kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Brak spełnienia tego obowiązku wiąże się z karą pieniężną nakładaną przez naczelnika urzędu skarbowego w kwocie 5 000 zł.

 

5. Najważniejsze zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

5.1 Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych.

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 1621 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Prawo do świadczeń mimo opóźnienia w opłacaniu składki chorobowej Art. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, a także rezygnacja z niego, będzie następowało od dnia wskazanego w zgłoszeniu, nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku w ZUS. Zapłata składki po terminie nie będzie powodowała utraty prawa do zasiłku chorobowego.
2. Dz. U. 2021 poz. 1621 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Skrócenie okresu niezdolności do pracy po ustaniu ubezpieczenie chorobowego Art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (np. zakończenie umowy o pracę) osoba niezdolna do pracy z powodu choroby (a także np. na kwarantannie) będzie miała prawo do świadczenia chorobowego przez okres nie 182 dni ale 91. Nie będzie to dotyczyło niezdolności do pracy np. w okresie ciąży.
3. Dz. U. 2021 poz. 1621 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Zmiana w sposobie liczenia okresu zasiłkowego Art. 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Od nowego roku do okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzednich niezdolności do pracy (bez względu na rodzaj choroby). Będzie tak w przypadku kiedy przerwa między ustaniem jednej niezdolności do pracy a powstaniem nowej nie będzie przekraczać 60 dni. Wyjątki w tym zakresie przewidziane są w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej ciążą.
4. Dz. U. 2021 poz. 1621 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Zmiana w sposobie ustalania podstawy zasiłku (chorobowego) Art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Podstawa wymiaru zasiłku nie będzie ustalana na nowo jeśli między okresami pobierania zasiłków tego samego rodzaju lub innego rodzaju nie będzie przerwy lub będzie krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy. Do końca 2021 r. podstawa nie jest przeliczana jeśli przerwa między okresami pobierania zasiłku jest krótsza niż 3 miesiące.
5. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Nowy termin składania deklaracji ZUS i opłacania składek Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – art. 47 ust. 1 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Termin wpłaty składek ZUS oraz składania deklaracji rozliczeniowych dla podmiotów innych niż mających osobowość prawną, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych został przesunięty na 20 dnia następnego miesiąca. W tym samym terminie płatnik opłaca składki.
6. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Deklaracje ZUS – brak ich “klonowania” Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – art. 47 ust 2a – 2c oraz 2g 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Obowiązek składania deklaracji ZUS będą mieć także przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie czy osoby współpracujące. W deklaracjach ZUS przedsiębiorcy będą wykazywali kwotę dochodu/ przychodu będącą podstawą wyliczenia składki zdrowotnej oraz wybraną formę opodatkowania w zakresie podatku dochodowego.

 

5.2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Zmiany w zasadach ustalania składek zdrowotnych przedsiębiorców Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: art. 79, 79a, 81 i 82 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy składki zdrowotne będą płacić w wysokości zależnej od dochodu/ przychodu, w zależności wybranej formy opodatkowania. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych składkę będą wyliczać na podstawie dochodu z miesiąca poprzedniego, z kolei podatnicy rozliczający się ryczałtem na podstawie przychodu uzyskanego od początku roku.
Ostateczne rozliczenie kwoty wpłaconych składek nastąpi po zakończeniu roku. Może się ono wiązać z koniecznością dopłaty składek lub ich zwrotem. Więcej informacji na ten temat tutaj.
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Deklaracje ZUS – dodatkowe dane wykazywane w deklaracjach Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – art. 41 ust. 4b, 5a oraz 5b 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Imienne raporty miesięczne składane przez płatnika będą zawierały dane niezbędne do określenia wysokości składki zdrowotnej. Obejmują one informację o obowiązującej formie opodatkowania w danym miesiącu, o kwocie odpowiednio przychodu lub dochodu. W deklaracji składanej po zakończeniu roku ujmowana będzie też kwota dopłaty składki zdrowotnej będąca różnicą między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego.

 

6. Zmiany w pozostałych przepisach

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 1814 Ustawa z dnia 17 września o zmianie ustawy o usługach płatniczych Obowiązek przyjęcia zapłaty w gotówce od konsumenta Ustawa o usługach płatniczych – dodany art. 59ea 2021-11-05
Dodatkowe informacje:
Obowiązek przyjęcia zapłaty w gotówce wyłączony jest np. w przypadku działalności prowadzonej przez internet, przy sprzedaży bez personelu, w trakcie imprez masowych czy do transakcji o wartości wyższej lub równej przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Kwoty te wynosiły odpowiednio.:

 • w 2020 r. 5 370,64 zł – kwota dla roku 2021,
 • w 2021 r. 5 882,99 zł – kwota dla roku 2022.
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek posiadania terminala Ustawa prawo przedsiębiorców: dodany art. 19a 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym faktycznie prowadzona jest działalność przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.20211 r. o usługach płatniczych.
3. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych: art. 26 ust. 1n 2022-01-01
Dodatkowe informacje:
Możliwość potwierdzenia miejsca siedziby podatników dla celów podatkowych za pomocą kopii certyfikatu rezydencji, jeśli informacje z niej wynikające nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

 

7. Zmiany obowiązujące od 2023 r.

L.p. Dz. U. Przepis zmieniający Zmiana Zmieniane przepisy Data zmiany
1. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obniżenie limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami Prawo przedsiębiorców: art. 19 pkt 2. 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
W przypadku kiedy wartość transakcji jest wyższa niż 8 000 zł nabywca będzie musiał dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. Do końca 2022 r. limit ten będzie wynosił 15 000 zł.
Zmiana początkowo miała obowiązywać od 2022 r. Zmianę terminu wejścia w życie zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
2. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Limit płatności gotówkowych przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych Ustawa o prawach konsumenta – dodany art. 7b 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Przy transakcji o wartości wyższej niż 20 000 zł nabywca będący osobą fizyczną będzie miał obowiązek dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Brak spełnienia tego obowiązku przez nabywcę powoduje negatywne konsekwencje po stronie sprzedawcy przyjmującego zapłatę w gotówce.
Zmiana początkowo miała obowiązywać od 2022 r. Zmianę terminu wejścia w życie zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
3. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Przychód z tytułu zapłaty gotówkowej dokonanej przez konsumenta Ustawa o PIT art. 14 ust. 3 pkt 22,
Ustawa o ryczałcie: art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e
2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Przyjęcie zapłaty od osoby fizycznej w gotówce w przypadku transakcji o wartości powyżej 20 tys. zł skutkuje u sprzedawcy obowiązkiem wykazania “dodatkowego” przychodu. U przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem przychód ten opodatkowany jest stawką 3%.
Zmiana początkowo miała obowiązywać od 2022 r. Zmianę terminu wejścia w życie zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
4. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowych w formie Ustawa o PIT: art. 24a ust. 1e
Ustawa o ryczałcie: art. 15 ust. 12
2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o zasady ogólne mają obowiązek w formie elektronicznej prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z kolei podatnicy rozliczający się ryczałtem elektronicznie prowadzą ewidencję przychodów oraz wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
5. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek przesyłania ewidencji podatkowych do US w formie elektronicznej Ustawa o PIT: art. 24a ust. 1e
Ustawa o ryczałcie: art. 15 ust. 12
2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Podatnicy mający obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej mają obowiązek przesyłania ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ewidencje będą przesyłane w terminie wpłaty zaliczki (ryczałtu) za dany miesiąc lub kwartał oraz w terminie złożenia zeznania.
6. Dz. U. 2021 poz. 2105 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Brak możliwości zaliczenia do kosztów amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych Art. 71 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Na podstawie przepisów przejściowych podatnicy, mieli prawo do ujmowania w kosztach amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych jeśli były wprowadzone do ewidencji przed dniem 01.01.2022 r. Z początkiem 2023 r. takie uprawnienie nie będzie obowiązywało.
7. Dz. U. 2021 poz. 1621 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Obowiązek utworzenia profilu informacyjnego na PUE ZUS Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: art. 47b i 47c 2023-01-01
Dodatkowe informacje:
Płatnik składek jest zobowiązany do założenia i utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w ZUS. W przypadku kiedy tego nie zrobi – ZUS zakłada profil w jego imieniu.

 

8. Limity podatkowe w roku 2022

L.p. Rodzaj limitu Przepis określający wysokość 2021 r. 2022 r. Uwagi
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę
Minimalna stawka godzinowa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. 2021 poz. 1690) 2800 zł brutto

18,30 zł za godzinę brutto

3 100 zł brutto

19,60 zł za godzinę brutto

2. Mały podatnik PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 5a ust. 20 2 000 000 EUR (9 031 000 zł) 2 000 000 EUR
(9 188 000 zł)
Małym podatnikiem PIT – jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;
3. Mały podatnik VAT Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 ust. 25 1 200 000 EUR
(5 418 000 zł)

45 000 EUR
(203 000 zł)

1 200 000 EUR
(5 513 000 zł)

45 000 EUR
(207 000 zł)

Małym podatnikiem VAT jest podatnik:

  a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Mały podatnik VAT ma prawo do kwartalnego rozliczania VAT (po spełnieniu dodatkowych warunków) oraz rozliczeń metodą kasową,

4. Limit jednorazowej amortyzacji Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 22k ust. 7-13 50 000 EUR
(226 000 zł)
50 000 EUR
(230 000 zł)
Prawo do amortyzacji jednorazowej w ramach limitu dotycz:

 • środków trwałych z grupy 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • z uprawnienia tego mogą skorzystać mali podatnicy PIT oraz podatnicy rozpoczynający działalność (z uwzględnieniem art. 22k ust. 11)
5. Limit przychodu uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 6 ust. 4 i 6. 2 000 000 EUR
(9 030 600 zł)
2 000 000 EUR
(9 188 200 zł)
Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.
6. Limit przychodu kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 21 ust. 1b 200 000 EUR
(903 060 zł)
200 000 EUR (918 820 zł) Z kwartalnego opłacania ryczałtu mogą korzystać także podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności (zgodnie z art. 7).
7. Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – art. 2 ust. 1 pkt 2 2 000 000 EUR
(9 030 60 zł)
2 000 000 EUR
(9 188 200 zł)
Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych odnosi się do wartości przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce