Faktura wysyłkowa

|
ID: 778304809
|
Kategorie: API

Wystawianie faktury sprzedaży krajowej towarów i usług

W celu wystawienia faktury należy skonstruować żądanie (POST) w formacie JSON na adres:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawysylka.json

Przesyłane żądanie jest zestawem danych faktury w formacie przedstawionym poniżej.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
Zaplacono Number >= 0.00;
<= razem brutto faktury; <= 10 cyfr; < 100000000
T Kwota wpłat za fakturę
LiczOd String NET (netto);
BRT (brutto)
T Sposób wystawiania faktury: od brutto lub od netto
NumerKontaBankowego String <= 28 znaków; BRAK (jeśli numer konta bankowego ma nie być wyświetlany) N Numer konta bankowego firmy
DataWystawienia String Format: RRRR-MM-DD;
>= data sprzedaży;
>= data wystawienia faktury wcześniejszej gdy;
<= 15 dzień miesiąca następnego względem daty sprzedaży
T Data wystawienia faktury
DataOtrzymaniaZaplaty String Format: RRRR-MM-DD;
>= data sprzedaży
T Data wystawienia faktury
MiejsceWystawienia String <= 50 znaków N Miejsce wystawienia faktury
DataSprzedazy String Format: RRRR-MM-DD;
jeśli bieżący mc księgowy to bieżąca data, wpp ostatni dzień miesiąca
T Data sprzedaży towaru lub usługi
FormatDatySprzedazy String DZN (dzienny);
MSC (miesięczny)
T Format daty sprzedaży
TerminPlatnosci String Format: RRRR-MM-DD;
>= data sprzedaży
N Termin płatności za towar lub usługę
NazwaSeriiNumeracji String Jeśli nie zostanie podana, zostanie wybrana domyślna N Nazwa serii numeracji dla faktury
NazwaSzablonu String Jeśli nie zostanie podany, zostanie wybrany domyślny N Nazwa szablonu wystawianej faktury
RodzajPodpisuOdbiorcy String OUP (osoba upoważniona do otrzymania faktury VAT); UPO (upoważnienie); BPO (bez podpisu odbiorcy) T Rodzaj podpisu odbiorcy
PodpisOdbiorcy String <= 70 znaków N Podpis odbiorcy
PodpisWystawcy String <= 70 znaków N Podpis wystawcy
Uwagi String <= 1000 znaków N Uwagi na fakturze
WidocznyNumerGios Boolean true; false T Widoczność numeru GIOŚ na fakturze
Numer Integer <= 10 znaków; null (kolejny numer z podanej serii numeracji) T Numer wystawianej faktury
IdentyfikatorKontrahenta String <= 15 znaków N Identyfikator kontrahenta
PrefiksUEKontrahenta String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIPKontrahenta String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Pozycje
StawkaVat Number Null; 0.00; 0,05; 0.08; 0.23 T Stawka VAT pozycji faktury
Ilosc Number > 0.0000
;<= 12 cyfr
T Ilość towaru lub usługi
CenaJednostkowa Number > 0.00;
<= 10 cyfr; < 100000000
T Cena jednostkowa towaru lub usługi
NazwaPelna String >= 1 znak;
<= 300 znaków
T Nazwa towaru lub usługi
Jednostka String >= 1 znak;
<= 10 znaków
T Jednostka towaru lub usługi
PKWiU String <= 30 znaków N (dla TypStawkiVat != ZW) Symbol PKWiU towaru lub usługi
TypStawkiVat String PRC (procentowa);
ZW (zwolniona)
T Typ stawki VAT obowiązującej dla towaru lub usługi
Rabat Number >=0;
< 100
N Wysokość rabatu podawana w procentach
Kontrahent
Nazwa String >= 1 znak;<= 150 znaków T Nazwa firmy kontrahenta
Nazwa2 String <= 150 znaków N Nazwa firmy kontrahenta
Identyfikator String <= 15 znaków; null (zostanie wygenerowany automatycznie) N Identyfikatora kontrahenta
PrefiksUE String <= 2 znaki N Prefiks UE kontrahenta
NIP String <= 13 znaków N Numer NIP kontrahenta
Ulica String <= 65 znaków N Ulica siedziby firmy kontrahenta
KodPocztowy String >= 1 znak;
<= 16 znaków
T Kod pocztowy kontrahenta
Kraj String <= 70 znaków N Kraj siedziby firmy kontrahenta
Miejscowosc String >= 1 znak;
<= 65 znaków
T Miejscowość siedziby firmy kontrahenta
Email String <= 65 znaków N Adres e-mail kontrahenta
Telefon String <= 32 znaki N Numer telefonu kontrahenta
OsobaFizyczna Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest osobą fizyczną (domyslnie: false))
JestOdbiorca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest odbiorcą (domyślnie: true)
JestDostawca Boolean true; false N Określa czy kontrahent jest dostawcą (domyślnie: true)

Przykładowa zawartość żądania (JSON):

{
  "Zaplacono": 78,
  "LiczOd": "BRT",
  "NumerKontaBankowego": null,
  "DataWystawienia": "2010-05-25",
  "MiejsceWystawienia": "Miasto",
  "DataSprzedazy": "2010-05-25",
  "DataOtrzymaniaZaplaty": "2010-06-01",
  "FormatDatySprzedazy": "DZN",
  "TerminPlatnosci": null,
  "NazwaSeriiNumeracji": "default",
  "NazwaSzablonu": "logo",
  "RodzajPodpisuOdbiorcy": "OUP",
  "PodpisOdbiorcy": "Odbiorca",
  "PodpisWystawcy": "Wystawca",
  "Uwagi": "uwagi",
  "WidocznyNumerGios": true,
  "Numer": null,
  "Pozycje": [{
    "StawkaVat": 0.23,
    "Ilosc": 1,
    "CenaJednostkowa": 78.00,
    "NazwaPelna": "cos",
    "Jednostka": "sztuk",
    "PKWiU": "",
    "TypStawkiVat": "PRC"
  }],
  "Kontrahent": {
    "Nazwa": "Imie Nazwisko",
    "Identyfikator": null,
    "PrefiksUE": null,
    "NIP": null,
    "Ulica": "Ulica",
    "KodPocztowy": "11-111",
    "Kraj": "Polska",
    "Miejscowosc": "Miejscowosc",
    "Email": "em@il.pl",
    "Telefon": "111111111",
    "OsobaFizyczna": true
  }
}

Przykład żądania POST (PHP)

$requestContent ='{"Zaplacono":78,"LiczOd":"BRT","NumerKontaBankowego":null,"DataWystawienia":"2010-03-25","MiejsceWystawienia":"Miasto","DataSprzedazy":"2010-03-25","FormatDatySprzedazy":"DZN","TerminPlatnosci":null,"NazwaSeriiNumeracji":"default","NazwaSzablonu":"logo","RodzajPodpisuOdbiorcy":"OUP","PodpisOdbiorcy":"Odbiorca","PodpisWystawcy":"Wystawca","Uwagi":"uwagi","WidocznyNumerGios":true,"Numer":null,"Pozycje":[{"StawkaVat":0.23,"Ilosc":1,"CenaJednostkowa":78.00,"NazwaPelna":"cos","Jednostka":"sztuk","PKWiU":"","TypStawkiVat":"PRC"}],"Kontrahent":{"Nazwa":"ImieNazwisko","Identyfikator":null,"PrefiksUE":null,"NIP":null,"Ulica":"Ulica","KodPocztowy":"11-111","Kraj":"Polska","Miejscowosc":"Miejscowość","Email":"em@il.pl","Telefon":"111111111","OsobaFizyczna":true}}';

$klucz = "";
$url = "";
$nazwaUsera = "";
$nazwaKlucza = faktura;
$curlHandle = curl_init($url);

$hashWiadomosci = hmac($klucz, $url.$nazwaUsera.$nazwaKlucza.$requestContent);
$headers = array(
  'Accept: application/json',
  'Content-type: application/json; charset=UTF-8',
  'Authentication: IAPIS user='.$nazwaUsera.',
  hmac-sha1='.$hashWiadomosci
);

curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_TIMEOUT, 300);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 100);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPGET, false);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestContent);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);

$rsp = curl_exec($curlHandle);

gdzie:

 • klucz – wygenerowany klucz dostępny w serwisie ifirma.pl;
 • url – url, pod który wysyłamy żądanie
 • nazwaUsera – login do serwisu ifirma.pl
 • nazwaKlucza – identyfiktorKlucza –  wartość  „faktura”
 • requestContent – zawartość żądania

W rezultacie zwracany jest identyfikator faktury oraz kod wiadomości mówiący o poprawności wykonania żadania:

{
	”response”: {
		”Kod”: 0,
		”Informacja”: ”Faktura została pomyślnie dodana.”,
		”Identyfikator”: ”1244512”
	}
}

Zmiany dla ryczałtowca

W przypadku wystawiania faktury przez ryczałtowca należy zmodyfikować przesyłane żądanie i w pozycjach faktury należy dodać pole StawkaRyczaltu. W przeciwnym wypadku zostanie zastosowana stawka ryczałtu domyślnie ustawiona w konfiguracji konta.

Nazwa w JSON Typ danych Wartości Wymagane Opis
StawkaRyczaltu Number 0.03; 0.055l 0.85; 0.17; 0.20 T Stawka ryczałtu pozycji faktury
{
	:
	"Pozycje":
	[
		{
			"StawkaVat": 0.23,
			"StawkaRyczaltu": 0.03,
			"Ilosc": 3,
			"CenaJednostkowa": 47.14,
			"NazwaPelna": "Neseser",
			"Jednostka": "sztuk",
			"PKWiU": "",
			"TypStawkiVat": "PRC"
		}
	],
	:
}

Wykorzystanie danych kontrahenta zapisanego w bazie użytkownika

Wystawiając fakturę sprzedaży kwysyłkowej towarów i usług można przypisać ją do kontrahenta, który istnieje w bazie kontrahentów użytkownika. W tym celu należy wykorzystać następujące pola w żądaniu:

 • IdentyfikatorKontrahenta
 • PrefiksUEKontrahenta
 • NIPKontrahenta

Mechanizm działa następująco:

 1. Wyszukiwanie w pierwszej kolejności odbywa się po identyfikatorze kontrahenta przekazanym w polu IdentyfikatorKontrahenta.
 2. Nieodnalezienie pasującego kontrahenta po podanym identyfikatorze lub niepodanie pola IdentyfikatorKontrahenta powoduje wyszukanie kontrahenta po prefiksie UE i numerze NIP przekazanym w polach PrefiksUEKontrahenta i NIPKontrahenta. Jeśli nie podano prefiksu UE, to wyszukiwanie odbywa się po samym numerze NIP spośród kontrahentów, którzy nie mają zapisanego prefiksu Ue lub mają określony jako „PL”.
 3. Brak dopasowania na podstawie powyższych pól powoduje utworzenie w bazie nowego kontrahenta na podstawie danych z obiektu Kontrahent.
 4. W przypadku braku możliwości utworzenia nowego kontrahenta zwracany jest komunikat błędu.

Pobieranie wystawionej faktury sprzedaży wysyłkowej towarów i usług

Do pobrania wystawionej faktury sprzedaży wysyłkowej towarów i usług wykorzystywany jest identyfikator faktury, który jest zwracany w komunikacie potwierdzającym prawidłowe dodanie faktury. Możliwe jest pobranie faktury w wybranym formacie (PDF, JSON lub XML).
W celu pobrania faktury należy skonstruować żądanie (GET) w formacie JSON na adres:
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawysylka/identyfikator_faktury.format
gdzie:

 • identyfikator_faktury – to identyfikator faktury uzyskany w odpowiedzi po poprawnym wystawieniu faktury, może zostać zastąpiony przez numer faktury (w numerze faktury ukośniki „/” należy zastąpić podłogami „_”, czyli np. 314/2014 to 314_2014);
 • format – to jeden z trzech formatów, w którym chcemy pobrać fakturę, czyli: PDF, JSON lub XML.

Przykład:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawysylka/1244521.xml

Pobierając dowolną fakturę w formacie PDF można dodatkowo wybrać typ:

 • single – pojedyncza faktura,
 • double – podwójna faktura,
 • dup – duplikat faktury.

Wyboru dokonuje się poprzez określenie typu w adresie, na który przesyłane jest żądanie:
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawysylka/identyfikator_faktury.pdf.typ
Przykład:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawysylka/1244521.pdf.single

Przykład żądania GET (PHP)

$klucz = "";
$url = "";
$nazwaUsera = "";
$nazwaKlucza = "faktura";

$curlHandle = curl_init($url);

$hashWiadomosci = hmac($klucz, $url.$nazwaUsera.$nazwaKlucza);
$headers = array(
  'Accept: application/pdf',
  'Content-type: application/pdf; charset = UTF-8',
  'Authentication: IAPIS user = '.$nazwaUsera.', hmac-sha1 = '.$hashWiadomosci
 );
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_TIMEOUT, 300);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,100);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_HTTPGET, true);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,0);
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,0);
 
$rsp = curl_exec($curlHandle);

gdzie:

 • klucz – wygenerowany klucz dostępny w serwisie ifirma.pl
 • url – url, pod który wysyłane jest żądanie
 • nazwaUsera – login do serwisu ifirma.pl
 • nazwaKlucza – identyfiktor klucza – wartość „faktura”

Pobieranie listy wystawionych faktur sprzedaży wysyłkowej towarów i usług

Możliwe jest również pobranie listy faktur krajowej sprzedaży towarów i usług. W tym celu należy wysłać żądanie (GET) na adres:
https://www.firma.pl/iapi/fakturawysylka/list.json?parametry
gdzie jako parametry można zdefiniować, które faktury mają się znaleźć na liście. Możliwe jest:

  1. Pobranie listy ze wskazaną liczbą ostatnich faktur z użyciem parametru limit
   Przykład dla pobrania listy ostatnich 10 faktur:
https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawysylka/list.json?limit=10
  1. Pobranie listy faktur wystawionych w określonym następujacymi parametrami przedziale czasu:
   • dzienOd
   • miesiacOd
   • rokOd
   • dzienDo
   • miesiacDo
   • rokDo

   Przykład dla pobrania listy faktur wystawionych pomiędzy 10 kwietnia 2014 a 6 czerwca 2014:

https://www.ifirma.pl/iapi/fakturawysylka/list.json?dzienOd=10&miesiacOd=04&rokOd-2014&dzienDo=06&miesiacDo=06&rokDo=2014
Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce