ARCHIWUM: Zmiany w zakresie prawa pracy

Nowości w kadrach 2017 to: zmieniony wzór świadectwa pracy, wydłużenie terminu na odwołanie się pracownika do sądu, zwiększenie limitu pracowników w kontekście tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

opublikowana pod koniec 2016 roku ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przyniosła cztery główne zmiany w zakresie prawa pracy. Zmiany dotyczą:

  1. regulaminu pracy i wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  2. wydawania świadectw pracy,
  3. terminu odwołania się przez pracownika do sądu od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę,
  4. formy umowy dotyczącej współodpowiedzialności materialnej.

Regulamin pracy i wynagradzania oraz fundusz świadczeń socjalnych

Do końca 2016 roku pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy miał obowiązek tworzenia:

  • regulaminu pracy,
  • regulaminu wynagradzania,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Od 2017 roku dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników obowiązek został zniesiony, poza wyjątkiem kiedy zakładowa organizacja związkowa (czyt. ZOZ) wystąpi z wnioskiem o ich ustalenie, wniosek ten jest bowiem dla pracodawcy bezwzględnie wiążący.

Obowiązek tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz ZFŚS w 2017 roku mają bezwzględnie pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników.

Zmiana przepisów oznacza, iż pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników ale nie więcej niż 49 pracowników, którzy w 2016 roku posiadali regulamin pracy i wynagradzania w firmie, mogą dane od nowego roku zlikwidować bądź je nadal posiadać. Regulaminy co do zasady przestają obowiązywać w przeciągu dwóch tygodni od dnia podania informacji o ich likwidacji pracownikom firmy

Wystawianie świadectw pracy od 2017 roku

Nowe jak i stare przepisy zgadzają się co do jednego: świadectwo pracy powinno być wydane pracownikowi niezwłocznie w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

 
Jakie zmiany w przypadku wydawania świadectwa pracy niesie ze sobą rok 2017?

2016
2017
Podpisanie z tym samym pracownikiem kolejnej umowy w ciągu 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej obowiązkowo świadectwo świadectwo pracy tylko na wniosek pracownika
Podpisanie z tym samym pracownikiem umowy w okresie przekraczającym 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej obowiązkowo świadectwo obowiązkowo świadectwo
Pracodawca nie ma zamiaru podpisania z tym samym pracownikiem kolejnej umowy w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej umowy obowiązkowo świadectwo

obowiązkowo świadectwo

UWAGA:

wydane świadectwo ma objąć wszystkie okresy zatrudnienia, za które nie wydano pracownikowi świadectwa pracy, w związku z brakiem wniosku pracownika w tej sprawie 

UWAGA

W przypadku umów terminowych w 2016 roku świadectwo pracy trzeba było wydać po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z tych umów, chyba że wcześniej pracownik złożył wniosek o jego wydanie. W obecnych przepisach nie ma już takiego obowiązku.

 

Pobierz nowy wzór świadectwa pracy – wzór dostępny we wzorach dokumentów.

 
Przepisy przejściowe

1. jeżeli w dniu 01.01.2017 r. nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy pracownikowi zgodnie z przepisami na rok 2016, pracodawca do 30.06.2017 r. ma czas na wydanie świadectwa pracownikowi za okresy zakończone na dzień 01.01.2017 r. za jakie świadectwo nie zostało do tej pory wystawione,

2. pracownik może żądać wydania świadectwa pracy za okresy wymienione w pkt. 1 do 30.06.2017 r., pracodawca musi wystawić świadectwo na żądanie pracownika w przeciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie,

3. stosuje się do wydania świadectwa pracy dla umów zawartych na umowę o pracę na okres próbny, czas określony trwający od 01.01.2017 r. stosuje się już nowe przepisy.

 
Terminy na odwołanie się pracownika do sądu pracy

Od 2017 roku zostały wydłużone terminy na odwołanie się pracownika do sądu pracy. Zmiany obrazuje tabela poniżej.

Terminy na odwołanie pracownika do sądu, od:
2016
2017
wypowiedzenia umowy o pracę 7 dni 21 dni
w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia 14 dni 21 dni
w przypadku otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy 14 dni 21 dniTerminy odwołania się do sądu pracy liczone są od dnia doręczenia pism.

 
Przepisy przejściowe

do terminów odwołania, które nie upłynęły przed 01.01.2017 r. stosuje się już nowe terminy. Pracodawca powinien o tym poinformować pracowników, którym pod koniec 2016 roku w pismach wskazał krótsze terminy obowiązujące jeszcze w zeszłym roku.

 
Przykład:

Pracownik otrzymał rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w dniu 20.12.2016 r., 14 dniowy termin na odwołanie nie upłynie do końca 2016 roku, oznacza to, iż w tym przypadku będzie miał zastosowanie już nowy przepis czyli termin 21 dniowy. Pracownik ma zatem czas na odwołanie się do sądu pracy do 10.01.2017 roku.

 

Formy umowy dotyczącej współodpowiedzialności materialnej

Do końca 2016 roku w przypadku umów o współodpowiedzialność materialną o ich ważności nie decydowała forma zawarcia umowy. Umowy takie powinny być zawarte na piśmie, jednakże brak ich sformalizowania w formie pisemnej nie decydował o ich nieważności. Zmiana wprowadzona w przepisach polega na tym, iż dla umów zawartych od 01.01.2017 r. brak formy pisemnej będzie skutkował nieważnością zawartej umowy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły