Aby dokonać rejestracji działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić i złożyć do urzędu wniosek CEIDG-1. We wniosku wypełniamy pola obowiązkowe (oznaczone czerwoną gwiazdką) oraz te pola które dotyczą bezpośrednio naszej przyszłej działalności.

Wniosek na stronie serwisu ifirma.pl znajduje się zakładce Własna firmaZakładanie działalności gospodarczej.Następnie przyszły przedsiębiorca wybiera opcję Załóż firmę z naszą pomocą wypełnij CEIDG.Spowoduje to, iż zostaje przeniesiony na stronę CEIDG https://www.ifirma.pl/ceidg , gdzie należy przejść do zakładki Wniosek CEIDG-1.Aby uzyskać wpis zaznaczamy w części Rodzaju wniosku checkbox w jakim celu składamy wniosek. Przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą zaznaczają:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Następnie wybieramy z listy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy. Nie wpisujemy tutaj danych osobowych danego naczelnika a jedynie nazwę instytucji na przykład Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki. Nie musimy wypełniać pola Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ będzie on taki sam jak poprzednio wskazany w polu Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników.Na następnej stronie wniosku podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Określamy Płeć M – mężczyzna, K – kobieta.

Następnie uzupełniamy Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości istotne jest aby numer dokumentu wpisany był ciągiem, bez przerw między literami i cyframi.W części Dane osobowe wypełniamy pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada nr NIP i REGON zaznacza checkbox pod miejscem na jego wpisanie Nie posiadam nr NIP, Nie posiadam nr REGON. W przypadku cudzoziemca nie posiadającego nr PESEL, należy wpisać nr NIP, a pod miejscem na wpisanie nr PESEL zaznaczamy Nie posiadam nr PESEL. Ponadto należy określić statut cudzoziemca. Informacje związane z zakładaniem działalności przez cudzoziemca znajdują się tutaj.Zaznaczenie checkbox Tak, składam oświadczenie jest bezwzględnie wymagane, nie zaznaczenie powoduje, że nie będzie można przejść na kolejne strony wniosku.Po wypełnieniu pozycji w Danych osobowych należy wskazać dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista Powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista Gmin przynależąca do wskazanego Powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku. Pole Adres zameldowania wypełniamy jedynie w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania. Jeżeli nie posiadamy adresu zameldowania zaznaczamy checkbox Nie posiadam adresu zameldowania. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wybieramy na dole strony ikonę dalej.Nazwa firmy przy jednoosobowej działalności to przede wszystkim imię i nazwisko podatnika, można dodać do tych danych jakąś dodatkową nazwę. Na przykład Jan Kowalski Rysik sklep papierniczy. Oczywiście Jan Kowalski to imię i nazwisko a Rysik sklep papierniczy to dodatkowa nazwa. Wypełnienie pola Nazwa skrócona jest obowiązkowe natomiast przy jego wypełnianiu panuje dowolność, przedsiębiorca może powtórzyć nazwę firmy Jan Kowalski Rysik sklep papierniczy lub wpisać jedynie dodatkową nazwę bez imienia i nazwiska na przykład Rysik sklep papierniczy. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Może natomiast być odległą datą przyszłą na przykład wniosek składamy w urzędzie dnia 20 września a datę rozpoczęcia działalności wskazujemy grudniową.Poniżej pola Dane do wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w punkcie Rodzaj działalności gospodarczej należy określić za pomocą kodów PKD jaki profil działalności będzie prowadzony.Jeżeli nie znamy kodu PKD możemy skorzystać z wyszukiwarki Wyszukaj po nazwie (funkcja ta pozwala na wybór kilku kodów PKD) wpisujemy tu na przykład księgowa i dajemy szukaj, po chwili pojawi się kod PKD odpowiadający wpisanej kategoriinastępnie wybieramy opcję dodaj. W sytuacji gdy nr PKD jest już wybrany należy wpisać go do wniosku wybierając opcję znajdź. Po wybraniu opcji znajdź należy znaleźć interesujący numer PKD w tabeli przez wybranie opcji wybierz.Adres głównego miejsca wykonywania działalności, checkbox poniżej Adres głównego miejsca wykonywania działalności zaznaczamy wyłącznie wówczas gdy jest on inny niż wskazany na poprzednich stronach wniosku adres zamieszkania wnioskodawcy. Po wybraniu tej opcji pojawią się pola do wpisania danych adresowych.Adres do doręczeń checkbox poniżej Adres do doręczeń inny niż adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej zaznaczamy wyłącznie wówczas gdy jest on inny niż wskazany na poprzednich stronach wniosku adres wykonywania działalności. Po wybraniu tej opcji pojawią się pola do wpisania danych adresowych.Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej checkbox poniżej zaznaczają osoby, które prowadzą działalność w więcej jak jednym miejscu, a co za tym idzie posiadają dodatkowe miejsce wykonywania działalności.Po wybraniu tej opcji pojawią się pola do wpisania danych adresowych.

W sytuacji gdy nie będziemy uzupełniać powyższych danych adresowych, na dole strony wybieramy opcję dalej.Na kolejnej stronie wniosku należy wypełnić pole Adres poczty elektronicznej jest to pole wymagane ponieważ to właśnie na adres wskazany w tym miejscu zostanie przesłany wypełniony wniosek CEIDG-1.

Pole Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG przedsiębiorca zaznacza w przypadku gdy nie życzy sobie aby we wpisie do CEIDG widniały takie dane jak numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku gdy przedsiębiorca ma życzenie aby dane teleadresowe były widoczne pomija tą pozycję wniosku. Przechodzi do pozycji Przewidywana liczba pracujących w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w pozycji tej jeżeli nie będzie zatrudnionych pracowników należy wpisać 1, natomiast w pozycji Przewidywana liczba zatrudnionych należy wpisać 0.W przypadku gdy przedsiębiorca będzie zatrudniał pracowników w pozycji Przewidywana liczba pracujących wpisywana jest łączna liczba wszystkich osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, łącznie z nim samym oraz ewentualnie wraz z współpracującymi z nim członkami rodziny. Natomiast w pozycji Przewidywana liczba zatrudnionych należy wpisać łączną liczbę osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Na przykład firma zatrudnia 2 pracowników. Przewidywana liczba pracujących 3; Przewidywana liczba zatrudnionych 2.Dane do ZUS od 20 maja 2017r., wnioski zgłoszeniowe do ZUS można złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 składanym do urzędu miasta/gminy co w praktyce oznacza, że po wybraniu, którejkolwiek deklaracji należy ją wypełnić i dostarczyć do urzędu wraz z wnioskiem CEIDG. W serwisie ifirma.pl możliwość wypełnienia druków do ZUS i przesłania ich elektronicznie mają aktywni klienci serwisu, w tej sytuacji pola związane z danymi zgłoszeniowymi pozostawiane są puste. Wnioski zgłoszeniowe do ZUS można pobrać na stronie ZUS.

Pole Małżeńska wspólność majątkowa jest polem wymaganym, należy tu określić zaznaczając odpowiedni checkbox czy Łączy mnie małżeńska wspólność majątkowa, czy też nie. Istotne jest, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie pozostaje w związku małżeńskim nie może pominąć ww. pola, wówczas musi zaznaczyć checkbox Nie łączy mnie małżeńska wspólność majątkowa.Pole Spółki cywilne zaznaczają wyłącznie wspólnicy spółek cywilnych. Po odznaczeniu checkbox Jestem wspólnikiem spółki cywilnej pojawi się miejsce na wpisanie danych identyfikujących spółkę takich jak jej Nazwa i numer NIP.Pole Dane dla potrzeb KRUS checkbox Oświadczam, że moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS zaznaczają przedsiębiorcy ubezpieczeni w KRUS. Po jego wybraniu pojawią się pola do uzupełnienia dotyczące informacji na potrzeby KRUS.Po wypełnieniu powyższych informacji lub gdy przedsiębiorcy nie dotyczą powyżej opisane pola Spółki cywilne, Dane dla potrzeb KRUS wybieramy na dole strony opcję dalej.

Na kolejnej stronie wniosku w polu Rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności, należy podać numer rachunku bankowego, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności. Jeżeli przedsiębiorca chce wykorzystywać w tym celu swój osobisty rachunek powinien skontaktować się ze swoim bankiem w celu uzyskania informacji czy będzie mógł tak postąpić.Po zaznaczeniu checkbox Posiadam rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej pojawią się pola na wpisanie jego numeru.Gdy przedsiębiorca nie ma jeszcze założonego rachunku bankowego zaznacza checkbox Nie mam/nie chcę podać nr rachunku bankowego, informacje przekażę w późniejszym czasie składając wniosek o zmianę wpisu w CEIDG.

W polu Osobisty rachunek bankowy po zaznaczeniu checkbox Chcę podać dane rachunku osobistego pojawią się pola na wpisanie jego numeru.W polu Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych wpisują przedsiębiorcy, którzy posiadają takie numery.Miejsce na ich podanie pojawia się po zaznaczeniu checkbox Posiadam taki numer.Po wpisaniu powyższych informacji wybieramy opcję dalej, na dole strony.Na kolejnej stronie wniosku w pozycji Podmiot prowadzący dokumentację rachunkową wnioskodawcy wskazujemy informacje na temat prowadzenia dokumentacji rachunkowej.

Jeżeli przedsiębiorca będzie samodzielnie prowadził dokumentację rachunkową bez względu na narzędzie wykorzystane do tej czynności na przykład serwisu do samodzielnej księgowości ifirma.pl zaznacza checkbox Wybieram samodzielne prowadzenie księgowości np. KPiR prowadzony we własnym zakresie lub automatycznie z pomocą serwisu ifirma.pl.W sytuacji gdy przedsiębiorca decyduje się na usługi biura rachunkowego Ifirma S.A. zaznacza checkbox Tak, chcę prowadzić dokumentację rachunkową za pomocą licencjonowanego biura rachunkowego IFIRMA S.A., wówczas pojawią się dane firmy takie jak Firma IFIRMA S.A. NIP: 898-16-47-572,Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z usług innego biura zaznacza checkbox Nie, dziękuję, mam już biuro rachunkowe i wskazuje poniżej dane biura.W pozycji Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy przedsiębiorca może wskazać jako adres przechowywania dokumentacji adres taki sam jak miejsce zamieszkania i wówczas zaznacza checkbox jest taki sam jak adres zamieszkanialub inny adres zaznaczając checkbox jest taki, jak podany poniżej, co wiąże się z uzupełnieniem danych adresowych wskazywanego adresu np. siedziba Ifirma S.A (dotyczy klientów biura rachunkowego)po wskazaniu powyższych informacji wybieramy opcję dalej, na dole strony.

Pozycja Forma opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, we wniosku można wybrać zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Przy wybraniu formy rozliczenia w formie karty podatkowej należy załączyć do wniosku PIT-16. Nie jest on generowany w serwisie. Po wybraniu formy opodatkowania należy wybrać Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz Forma wpłaty zaliczki.

Przykład możliwych opcji wyboru dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności:

Forma opodatkowania Rodzaj prowadzonej dokumentacji Forma wpłaty zaliczki
zasady ogólne Podatkowa księga przychodów i rozchodów Miesięczna lub Kwartalna
podatek liniowy Podatkowa księga przychodów i rozchodów Miesięczna lub Kwartalna
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Inne ewidencje Miesięczna
karta podatkowa Nie jest prowadzona MiesięcznaJeżeli przedsiębiorca prowadzi

  • zakład pracy chronionej zaznacza checkbox Wnioskodawca prowadzi zakład pracy chronionej.
  • zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości zaznacza checkbox Wnioskodawca prowadzi zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości.
  • działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki (spółek) cywilnych zaznacza checkbox Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki (spółek) cywilnych.

W sytuacji gdy, przedsiębiorcy nie dotyczy żadna z powyższych sytuacji wybiera dalej, na dole strony.W pozycji Pełnomocnictwo można wpisać dane jedynie pełnomocników już ustanowionych, przez zaznaczenie checkbox Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw. Wówczas pojawią się pola z danymi pełnomocnika do uzupełnienia.

Pełnomocnik osoba fizycznaPełnomocnik osoba prawnaoraz zakres udzielanego pełnomocnictwa.Jeżeli w podstawowej wersji wniosku nie zmieściły się wszystkie informacje należy pozostałe dopisać w załącznikach dostępnych pod koniec wypełniania wniosku:
CEIDG-RD dodatkowe kody PKD
CEIDG-RB dodatkowe rachunki bankowe
CEIDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
CEIDG-SC dodatkowe spółki cywilnena następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl. Gdy wniosek wypełnia klient serwisu, posiadający konto oraz gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.Ostatnim krokiem jest wybór sposobu dostarczenia wniosku do urzędu.Pojawią się wówczas dwie możliwości zakończenia wypełniania wniosku. Wyślij mailem, po wybraniu tej opcji wypełniony wniosek zostanie przesłany na wskazany przez Państwa powyżej swój adres e-mail (proszę nie podawać tu adresu urzędu miasta/gminy). Po wybraniu opcji Wydrukuj dokument wypełniony wniosek CEIDG zostanie zapisany w PDF. Bez względu na wybraną opcję wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do dowolnego urzędu miasta/gminy na terenie całego kraju.
Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.