ARCHIWUM: Stawka godzinowa przy umowach-zlecenia

w ArchiwumPrzepisy podatkowe od 2017 Tagi: minimalna stawka godzinowaumowa-zlecenie

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka za godzinę pracy, dotyczy to głównie umów-zlecenia. Zmianę tą wprowadza nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku wynosi 14,70 zł i odnosi się do osób wykonujących umowy-zlecenia i umowy o świadczenie usług oraz osób samozatrudnionych.

UWAGA

Przedsiębiorców wykonujących usługi w ramach samozatrudnienia również będą obowiązywały zmiany stawki minimalnej za godzinę pracy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadczysz usługi na rzecz innego podmiotu, który wyznacza miejsce i czas realizacji jej wykonania, to po 1 stycznia powinieneś zweryfikować swoją stawkę, czy jest zgodna z przepisami.

Stawka minimalna nie będzie obowiązywać tych osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy lub mają wynagrodzenie prowizyjne. 

Minimalna stawka godzinowa będzie ulegać zmianie co roku, tak samo jak minimalne wynagrodzenie za pracę. Będzie ona odnosić się do umów, które są uregulowane w art. 734 i art. 750 Kodeksu Cywilnego.

Takie wyłączenie będzie też się odnosić do pewnych określonych umów opiekuńczych takich jak rodzinne domy pomocy, oraz umowy cywilnoprawne związane z opieką podczas wycieczek. Wynagrodzenie z minimalną stawką godzinową będzie podlegać szczególnej ochronie i nie będzie można z niego zrezygnować. Ustawa przewiduje, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mieć uprawnienia do sprawowania kontroli w kwestii przestrzegania minimalnej stawki za godzinę pracy.

Przepisy zobowiązują do stawki minimalnej też umowy, które zostały podpisane jeszcze przed zmianą, która wchodzi od 1 stycznia 2017 r. W takim przypadku stawki muszą zostać zmienione lub umowa musi zostać rozwiązana w związku z wprowadzeniem zmian. Strona wykonująca umowę zlecenie lub świadczenie może wystąpić z wnioskiem o negocjację warunków stawki godzinowej. W przypadku braku porozumienia, taka umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Strony podpisujące umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług powinny dokonać w umowie zapisu w jaki sposób będą rejestrowane godziny pracy. Jeśli takiego zapisu nie będzie, to godziny będą przyjmowane zgodnie z informacją jaką przekazał zleceniobiorca. Taka dokumentacja potwierdzająca ilość godzin pracy powinna być przechowywana przez okres 3 lat. Jeśli zlecenie lub usługa jest wykonywana przez kilka osób, to każdej z tych osób przysługuje prawo do stawki minimalnej za godzinę pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy lub świadczenia musi być wypłacane w formie pieniężnej. Wynagrodzenie za wykonanie takiej umowy lub świadczenia powinno być wypłacane raz w miesiącu.

 

Przykład 1

Adam Nowak jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Jego stawka godzinowa wynosi 9 zł brutto.
Po 1 stycznia 2017 r. Adam Nowak i właściciel firmy będą się musieli spotkać w celu ustalenia nowych warunków zatrudnienia. Stawka za godzinę pracy nie będzie mogła być poniżej minimalnej ustawowej, czyli w 2017 r. nie będzie mogła być niższa niż kwota 13 zł brutto. Dla celów dowodowych warto by ustalone warunki zatrudnienia zostały zawarte w formie pisemnej. Jeśli strony nie uzgodnią nowych warunków zgodnych z bieżącymi przepisami, to taka umowa ulegnie rozwiązaniu.

Oznacza to, że od stycznia 2017 roku nie ma podstaw do jej kontynuowania.

Z uwagi na to, że przepisy dopiero wejdą i nie określają szczegółowo jak zachować się w sytuacji sporu miedzy stronami, każdy spór może prowadzić do odmiennego interpretowania przepisu.

W przypadku wystąpienia sytuacji spornych między zleceniodawcą a zleceniobiorcą dotyczącą stawki godzinowej, warto skonsultować swój przypadek z Państwową Inspekcją Pracy.

 

Przykład 2

Jan Burak z dniem 2 stycznia 2017 podpisał umowę zlecenie na wykonanie montażu posadzki. W umowie dokonano zapisu, że stawka godzinowa Jana Buraka wyniesie 20 zł brutto. Taka umowa jest zgodna z nowymi przepisami jakie obowiązują od stycznia 2017 r., ponieważ zleceniobiorca ma zapewnioną minimalną stawkę za godzinę.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły