Zgłoszenie członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

w Pracownicy

Na pracodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o
członkach rodziny niepodlegających ubezpieczeni zdrowotnemu z innego tytułu. Za członka rodziny, zgodnie z przepisami ustawy o NFZ, rozumie się następujące
osoby niepodlegające temu ubezpieczeniu z innego tytułu, tj.:

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny
    zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu
  2. niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

  3. małżonka,
  4. wstępnych (np. rodziców, dziadków, macochę, ojczyma) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do zgłaszania członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego służy formularz ZUS ZCNA.

Użytkownicy ifirma.pl mogą wypełnić i wysłać do ZUS deklarację zgłoszeniową członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby to zrobić, należy w zakładce Pracownicy ➡ Lista pracowników wybrać pracownika z listy. Otworzy się wówczas strona z danymi pracownika:

 

 

W następnej kolejności należy wybrać przycisk Ubezpieczenie osób z rodziny ➡ + dodaj osobę i wprowadzić dane członka rodziny takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), stopień pokrewieństwa z pracownikiem i stopień niepełnosprawności osoby zgłaszanej a także datę). Wymagana jest również informacja o adresie zamieszkania, która automatycznie się uzupełni po zaznaczeniu, że zgłaszany zamieszkuje w jednym gospodarstwie, co pracownik. Pod koniec należy zatwierdzić i wybrać powrót.

 

 

Kolejno należy wybrać opcję wygeneruj zcna. W tym miejscu można również wprowadzić dane kolejnej osoby, która ma zostać objęta ubezpieczeniem.

 

 

Wygenerowany druk ZCNA należy przekazać do podpisu

 

 

Uwaga! Przycisk przekaż do podpisu oznacza, że deklaracja zostanie podpisana elektronicznie i wysłana do ZUS. Jego status można sprawdzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS w kolumnie status.

 

 

 

Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły