ZUS IWA – kiedy obowiązek złożenia?

Co to jest ZUS IWA?

ZUS IWA jest to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Na podstawie tej informacji ZUS ustala składkę na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok.

Kto składa ZUS IWA?

ZUS IWA za dany rok zobowiązani są przekazywać do ZUS płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • w dniu 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja, byli wpisani do rejestru REGON.

Nieprzerwane zgłoszenie do ZUS oznacza, że w każdym z miesięcy danego roku przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.

Kiedy składamy ZUS IWA?

Formularz ten składamy do ZUS za dany rok kalendarzowy do 31 stycznia następnego roku.

Ważne!
Nie ma obowiązku złożenia informacji ZUS IWA płatnik, u którego w roku poprzednim w którymkolwiek z miesięcy, ani jedna osoba (czyli ubezpieczony) zgłoszona do ZUS nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przykład:

Firma znajdująca się we Wrocławiu, zajmująca się produkcją mebli, zatrudniała od 1 stycznia 2022 r. 10 osób na podstawie umowy o pracę, 6 osób na podstawie umowy-zlecenia (ze wszystkimi składkami) oraz 4 osoby na podstawie umowy o dzieło.
W marcu 2022 r. jedna z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uległa wypadkowi w pracy. W tym przypadku firma ma obowiązek przekazać informację ZUS IWA za 2020 r., ponieważ spełnia wyżej opisane warunki.
<
/p>

Ważne!
Generując druk ZUS IWA należy być ustawionym w ostatnim miesiącu księgowym roku, którego dotyczy złożenie deklaracji. Oznacza to, iż dla przykładu generując deklarację ZUS IWA za rok 2022 należy ustawić miesiąc księgowy grudzień 2022.

ZUS IWA można wygenerować automatycznie w serwisie ifirma.pl i wysłać elektronicznie do ZUS. Formularz znajduje się w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ➡ Wygeneruj IWA.

Następnie uzupełniamy formularz (zgodnie z przykładem przytoczonym powyżej):

  • Liczba zgłoszonych osób do ubezpieczenia wypadkowego podajemy 16, ponieważ zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego było 10 osób na umowę o pracę oraz 6 osób na umowę-zlecenie.
  • Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem podajemy 1 osobę, z uwagi na to, że 1 osoba uległa wypadkowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
  • Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich podajemy liczbę osób wymienioną w punkcie wyżej, ponieważ ten wypadek został zaliczony do wypadków ciężkich.

Po uzupełnieniu wybieramy opcję przekaż do podpisu, która oznacza, że deklaracja zostanie podpisana przez jednego z pracowników ifirma.pl oraz wysłana do ZUS.

Wygenerowana deklaracja zostanie zapisana w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS ➡ Deklaracje zgłoszeniowe abonenta, gdzie znajduje się również informacja o statusie deklaracji (podpisana, lub nie).

Z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji oraz wydrukować deklarację, klikając na jej nazwę – IWA.

Sprawdź również, jak wysłać e-deklarację do ZUS

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły