Lista bieżących zadań – jak zarządzać zadaniami?

w Pulpit / Strona główna konta

Lista bieżących zadań znajduje się na Pulpicie. Pokazuje zadania do wykonania w danym dniu, tygodniu, 2 najbliższych tygodniach lub miesiącu.

Zadania do Listy bieżących zadań pobierane są z zakładki Agenda ➡ Kalendarz.

Lista bieżących zadań wskazuje jedynie zadania bieżące/ przyszłe, nigdy wstecznych. Widoczne są zadania, dla których nie minął jeszcze termin ich wykonania. Lista nie uwzględnia zadań za okresy poprzednie (np. sprzed 2 miesięcy), bez względu na to, czy zostały oznaczone jako wykonane czy nie.

Na liście pojawiają się zadania podzielone na następujące grupy:

  • Deklaracje – są to informacje o konieczności wygenerowania deklaracji,
  • Przychody – zadania dotyczące faktur nieopłaconych,
  • Wydatki – nieopłacone wydatki,
  • Zobowiązania – zobowiązania z tytułu składek,
  • Pozostałe – pojawiają się tu np. zadania dotyczące zmiany miesiąca księgowego lub uzupełnienia remanentu rocznego i inne.

Do każdej grupy przypisany jest określony kolor. Przychody są oznaczone na zielono, deklaracje na niebiesko, zobowiązania z tytułu składek na pomarańczowo, wydatki na czerwono, a pozostałe zadania na czarno.

Zarządzanie zadaniami

Po kliknięciu na zadanie możliwa jest zmiana widoczności na niewidoczny oraz wykonanie zadania, np. w przypadku Deklaracji – wygenerowanie deklaracji.

Deklaracje

Zadanie pojawi się, jeśli:

  • wymagane jest wygenerowanie deklaracji
  • lub jeśli wygenerowane są deklaracje za poprzednie okresy (np. dla VAT albo PIT-5) i użytkownik zmieni miesiąc księgowy na miesiąc, w którym przypada termin generowania deklaracji.

Zadania pojawiają się z datą terminu złożenia deklaracji, bez uwzględnienia dni wolnych od pracy.

Po kliknięciu na zadanie możliwa jest zmiana widoczności na niewidoczny oraz przejście do generowania deklaracji.

Przychody

Zadania dotyczące terminu płatności za wystawioną fakturę pojawiają się na Liście w terminie płatności na fakturze.

Po kliknięciu na zadanie można oznaczyć je jako opłacone, jako niewidoczne, można wprowadzić zapłatę (np. przy częściowej zapłacie) lub dodać przypomnienie (ponaglenie, monit lub notę odsetkową):

Wprowadzenie częściowej zapłaty nie powoduje zmiany kwoty na Liście bieżących zadań. Na liście faktur oraz w agendzie faktura będzie widoczna jako opłacona częściowo.

Dla faktury wystawionej w walucie nie ma możliwości zmiany zadania na opłacone. Należy wprowadzić wpłatę przez wprowadzenie różnic kursowych – zadanie to jest widoczne jako wprowadź różnicę kursową.

W przypadku faktur końcowych do zaliczek na Liście pojawi się zadanie z pełną kwotą faktury. Po kliknięciu na zadanie pojawi się informacja, że faktura została opłacona w całości.

Faktura korygująca na liście zadań widoczna jest tak jak każda inna. W przypadku faktury zmniejszającej kwota płatności będzie z minusem.

Wydatki

Zadania dotyczące wydatków również pojawiają się w terminie płatności. Dla wydatku możliwa jest zmiana statusu na opłacone, opłacone częściowo lub niewidoczne.

W przypadku faktur w walucie zadanie pojawia się z numerem faktury wewnętrznej i można oznaczyć je jako niewidoczne lub wprowadzić różnice kursowe.

Jeśli wprowadzimy częściową wpłatę, wydatek na liście wydatków i w agendzie będzie widoczny jako opłacony częściowo, lecz na Liście bieżących zadań nadal będzie widoczny w pełnej kwocie. Po kliknięciu na zadanie nie widać kwoty już opłaconej:

Pojawi się ona w momencie wprowadzania kolejnej wpłaty.

Na Liście nie ma faktur zaliczkowych do wydatków. Pojawiają się jedynie końcowe w pełnej kwocie. Po kliknięciu na zadanie pojawi się status wydatku: opłacony częściowo.

Zobowiązania

Zobowiązanie pojawi się, jeśli w danym okresie jest wygenerowana deklaracja i wynika z niej kwota podatku/ składek.

Po kliknięciu na zadanie pojawi się jego status, będzie można je oznaczyć jako niewidoczne i/lub wprowadzić datę opłacenia.

Zobowiązania np. z tytułu zaliczki na podatek lub zapłaty składek ZUS pojawiają się w terminie uwzględniającym dni wolne od pracy.

Pozostałe

Pojawiają się tu zadania dotyczące zmiany miesiąca księgowego lub uzupełnienia remanentu rocznego, a także zadania dodane do kalendarza ręcznie i zadania dotyczące odbioru zamówionej przesyłki kurierskiej czy faktur wystawionych za usługi kurierskie.

Na Liście bieżących zadań nie pojawiają się zadania dotyczące np. utworzenia rachunków do umów z pracownikami lub dotyczące wypłaty wynagrodzenia do już utworzonych rachunków.

Widok statusów zadań

Na Liście nie widać statusów zadań (np. nieopłacone/opłacone częściowo). Statusy zadań oraz pełną ich listę (zadania za okresy poprzednie) zobaczyć można w Kalendarzu. Można do niego przejść przez zakładkę:

  • CRMKalendarz
  • lub AgendaKalendarz

Kliknij, aby przejść do instrukcji dotyczącej Kalendarza

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły