Regulamin świadczenia Usługi Wsparcia Rejestracji Działalności przez IFIRMA SA

|
ID: 778305426
|
Kategorie: Regulaminy
Nie musisz czytać pomocy

Regulamin obowiązuje od 6.06.2023r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344), IFIRMA  S.A. (zwana dalej: Operatorem) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczenia Usługi Wsparcia Rejestracji Działalności.
  2. Regulamin stanowi potwierdzenie zawarcia umowy z klientem stosownie do treści art. 21 Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2022r. poz. 2337).
  3. Korzystanie z Usługi Wsparcia Rejestracji Działalności wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, konieczna jest również akceptacja plików cookies (więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.ifirma.pl/rodo/polityka-prywatnosci-ifirma-pl). Przed potwierdzeniem akceptacji Regulaminu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i klikając przycisk potwierdzający akceptuje jego postanowienia.
 2. Definicje
  1. Operator – spółka IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241 G, Wrocław (53-234), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, NIP 8981647572, REGON 931082394, o kapitale zakładowym 640.000,00 zł, opłaconym w całości, będąca właścicielem i administratorem serwisu dostępnego pod adresem www.ifirma.pl;
  2. Infolinia – dedykowany dla Klientów numer telefonu, podany na stronie serwisu ifirma.pl, za pośrednictwem którego m.in. świadczona jest Usługa;
  3. Serwis ifirma.pl – serwis internetowy przeznaczony do świadczenia usług księgowości internetowej pod adresem www.ifirma.pl;
  4. Klient – osoba fizyczna, która wypełniła formularz, o którym mowa w punkcie 3.7 i 3.8 Regulaminu, rejestrująca jednoosobową działalność gospodarczą;
  5. Konsument – Klient, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów;
  6. Wideokonferencja– spotkanie on-line Klienta i Konsultanta Operatora;
  7. Konsultant Operatora – osoba działająca w imieniu Operatora, świadcząca Usługi Wsparcia Rejestracji Działalności;
  8. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz.344), określający zasady świadczenia Usługi Wsparcia Rejestracji Działalności;
  9. Usługa Wsparcia Rejestracji Działalności, dalej Usługa – usługa polegająca na technicznej asyście Konsultanta Operatora przy rejestrowaniu działalności gospodarczej w serwisie biznes.gov.pl przez Klienta podczas wideokonferencji, dostępna na zasadach określonych w Regulaminie. Dla uchylenia wątpliwości, Usługa nie obejmuje usług doradztwa w tym podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym.
 3. Zasady ogólne świadczenia Usługi
  1. Usługi będą świadczone od 6.06.2023 do odwołania.
  2. Usługa polega na asyście technicznej Klientowi podczas wideokonferencji przy rejestracji przez niego działalności gospodarczej, a w szczególności formułowania wniosku w formie elektronicznej o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w serwisie biznes.gov.pl.
  3. Usługa będzie świadczona nieodpłatnie.
  4. Akceptacja Regulaminu oraz rezerwacja terminu wykonania Usługi są równoznaczne z zawarciem Umowy bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  5. Umowa o świadczenie Usług ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi w postaci wideokonferencji trwającej maksymalnie 45 minut, co oznacza, że Klient chcąc odbyć kolejną wideokonferencję musi zawrzeć nową Umowę o świadczenie Usługi.
  6. Usługa jest dostępna dla Klientów wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu wideokonferencji on-line poprzez formularz dostępny na stronie  www.ifirma.pl.
  7. Warunkiem skorzystania z Usługi jest podanie w formularzu następujących danych:
   1. 3.7.1. imienia i nazwiska,
   2. 3.7.2. adresu e-mail – niezbędny do komunikacji,
   3. 3.7.3. numeru telefonu – niezbędny do komunikacji,
   4. 3.7.4. numeru NIP, jeżeli został nadany,
   5. 3.7.5. określenia rodzaju rejestrowanej działalności gospodarczej.
  8. Z Usługi nie mogą korzystać osoby, które na dzień realizacji Usługi:
   1. 3.8.1.prowadzą działalność gospodarczą;
   2. 3.8.2.zawiesiły prowadzoną już działalność gospodarczą;
   3. 3.8.3.posiadają aktualny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
   4. 3.8.4.złożyły wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, bez pośrednictwa Operatora.
  9. Operator realizuje Usługę z dołożeniem należytej staranności.
 4. Warunki techniczne świadczenia Usługi 
  1. Celem korzystania z Usługi Klient powinien spełniać wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, którym posługuje się Użytkownik, w tym Klient powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat bieżących wymagań technicznych Klient otrzyma w e-mailu potwierdzającym termin umówionej wideokonferencji.
  2. Operator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usługi powstałe w związku z niespełnieniem przez Klienta wymagań technicznych.
  3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usługi oraz przesyłu danych, Operator podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
  5. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, gdy:
   1. 4.5.1.jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa,
   2. 4.5.2.jest to niezbędne z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora, które mogłyby doprowadzić do naruszenia w ten sposób przepisów prawa,
   3. 4.5.3.w razie konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.
 5. Zasady szczegółowe świadczenia Usługi 
  1. Wideokonferencje będą odbywać się w dniach i godzinach określonych na stronie www.ifirma.pl.
  2. Termin wideokonferencji Klient rezerwuje poprzez formularz dostępny na stronie  www.ifirma.pl.
  3. Usługi będą świadczone przez Konsultantów Operatora po wcześniejszym umówieniu terminu wideokonferencji. Konsultant Operatora potwierdza telefonicznie termin wideokonferencji z Klientem.
  4. Konsultant Operatora w umówionym terminie inicjuje wideokonferencję poprzez połączenie wideo, wykorzystując unikatowy link do wideokonferencji wysłany Klientowi na adres e-mail podany w formularzu, o którym mowa w punkcie 3.7 Regulaminu.
  5. Wideokonferencja oraz czat (konwersacja pisemna) prowadzona w czasie realizacji Usługi są rejestrowane.
  6. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas wideokonferencji, Konsultant Operatora podejmie trzykrotnie próbę połączenia z Klientem.
  7. Operator zastrzega, że realizacja Usługi  może wymagać dodatkowych informacji czy też wcześniejszego sprecyzowania pytania przez Klienta.
  8. Operator zastrzega, że godzina wideokonferencji może ulec zmianie, o czym Operator poinformuje Klienta telefonicznie proponując jednocześnie nowy termin wideokonferencji.
  9. Z zakresu Usługi Wsparcia Rejestracji Działalności wyłączone są porady, w tym prawne, podatkowe, księgowe, z zakresu doradztwa biznesowego.
  10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez Klienta, na podstawie informacji udzielonych mu w ramach Usługi, decyzje i działania lub zaniechania, w tym dotyczących kwestii prawnych, podatkowych, księgowych lub przedmiotu działalności.
  11. Klient zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub udostępniania podczas realizacji Usługi treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste Konsultanta Operatora lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach Usługi Konsultant Operatora uzna, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać wideokonferencję.
  12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Klienta wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  13. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia Usług przed jej wykonaniem.
  14. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w pkt. 5.13 następuje przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie musi zawierać uzasadnienia.
  15. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od Umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi.
  16. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy, Operator powstrzyma się od realizacji Usługi do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy.
  17. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Operatora lub na dedykowany adres poczty elektronicznej: rejestracjaceidg@ifirma.pl
  18. W przypadku złożenia przez Konsument oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 6. Dane osobowe
  1. Operator jako administrator danych osobowych:
   1. 6.1.1.przetwarza dane osobowe podane przez Klientów korzystających z Usługi lub innych osób, które skontaktowały się z Operatorem za pomocą Infolinii, przy czym szczegółowe informacje na temat zakresu, podstaw prawnych i celów przetwarzania tych danych osobowych dostępne są na stronie internetowej: https://www.ifirma.pl/rodo.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usług Wparcia można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres email: reklamacje@ifirma.pl z adnotacją „Reklamacje dotycząca Usługi Wsparcia Rejestracji Działalności”.
  2. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail, jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania).
  4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
  5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin  dostępny  jest  pod  adresem: https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-kategoria/regulaminy/.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa oraz Regulaminu serwisu ifirma.pl.
  3. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie będą mieć wpływu na prawa nabyte przez Klientów w związku z Usługą wykonaną przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce