Regulamin Programu Partnerskiego Biura Rachunkowego ifirma.pl

|
ID: 778304827
|
Kategorie: Regulaminy

1. Wstęp

1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest właściciel Serwisu księgowości internetowej ifirma.pl – firma IFIRMA SA

1.2. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl poprzez Partnerów oraz pozyskiwanie nowych Klientów na usługi Biura Rachunkowego oferowane przez Organizatora.


2. Definicje

 • Operator
  IFIRMA SA właściciel Serwisu ifirma.pl świadczący usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl
 • Serwis (ifirma.pl)
  Serwis internetowy, za pomocą którego IFIRMA SA świadczy usługę dostępu do aplikacji służącej do prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów przez Internet.
 • Biuro Rachunkowe
  Biuro Rachunkowe ifirma.pl świadczące usługi księgowe w oparciu o Serwis ifirma.pl w zakresie, o których mowa w punkcie 4 regulaminu korzystania z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl dostępnego na stronach WWW Serwisu ifirma.pl. Zwane także dalej Biurem.
 • Abonament
  miesięczna opłata za usługę Biura Rachunkowego ifirma.pl, którą Klient płaci na rzecz operatora Serwisu IFIRMA SA.
 • Partner
  spółka lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl oraz otrzymuje prowizję za pozyskanych Klientów.
 • Klient
  podmiot, który zarejestrował się w Serwisie ifirma.pl i skorzystał z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl.
 • Okresy rozliczeniowe i rabaty
  Opłata za usługę Biura pobierana jest od Klientów z dołu, zgodnie z cennikiem usług opublikowanym na stronie WWW Serwisu, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Biura.
 • Podstawa naliczania prowizji
  podpisanie umowy na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl przez Klienta pozyskanego przez Partnera.
 • Kupon rabatowy
  przydzielany Klientom Partnerów w formie elektronicznego Kodu promocyjnego lub Zdrapki. Uprawnia Klienta do skorzystania z jednorazowego upustu kwotowego w wysokości 50 zł netto na usługi Biura w pierwszym miesiącu korzystania z usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.
 • Kod promocyjny
  zestaw indywidualnie przypisanych Kodów w formacie pliku CSV przydzielanych Partnerowi, dystrybuowany pośród Klientów Partnera, uprawniający Klientów do skorzystania z rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.
 • Zdrapka
  zadrukowany Kod pod warstwą ścieralną przydzielony Partnerowi, dystrybuowany pośród Klientów Partnera, uprawniający Klientów do skorzystania z rabatu na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl.

3. Zasady współpracy

3.1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem możliwe jest poprzez założenie przez Partnera bezpłatnego konta w Serwisie (usługa: „Darmowy Program do faktur”) i akceptacji niniejszego Regulaminu Programu Partnerskiego.

3.2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego poprzez akceptacje niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Partnera przez Organizatora, w celu dokonania rozliczeń pomiędzy
Organizatorem a Partnerem.

3.3. Partnerem może zostać tylko Spółka lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą. Organizator nie prowadzi rozliczeń z osobami
fizycznymi.

3.4. Partner akceptując zapisy Regulaminu Programu Partnerskiego zobowiązuje
się do ich bezwzględnego przestrzegania.

3.5. Partner dołoży wszelkiej staranności w promocji usług Biura Rachunkowego
ifirma.pl zgodnie z wytycznymi i materiałami dostarczonymi przez
Organizatora.

3.6. Organizator zobowiązuje się udostępnić Partnerowi materiały promocyjne
(Kody Promocyjne lub Zdrapki), które umożliwią Partnerowi sprzedaż usług Biura Rachunkowego a Organizatorowi rozpoznanie Klientów Partnera, za których Partner otrzyma należną mu prowizję.

3.7. Promując Serwis ifirma.pl Partner zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych przekazanych lub zaakceptowanych przez Serwis. Dotyczy to zarówno opracowań graficznych (logo, baner, animacja flash, prezentacje multimedialne, itp.) jak i informacyjnych (treść oferty, zasad współpracy, artykułów merytorycznych, itp.).

3.8. Niedozwolone jest promowanie Serwisu i usług ifirma.pl na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

3.9. Partner otrzymuje pulę indywidualnych Kodów promocyjnych lub Zdrapek, dzięki którym system Organizatora jest w stanie zidentyfikować pozyskanego Klienta i przypisać go do odpowiedniego Partnera.

3.10. Jednorazowo Partner może wygenerować pulę 25 Kodów promocyjnych.

3.11. Partnerowi będącemu jednocześnie Klientem Serwisu, system ifirma.pl będzie automatycznie dołączał Kody Promocyjne do e-maili z fakturami wysyłanymi do Klientów Partnera. W takiej sytuacji system będzie również automatycznie generował Kody dla takiego Partnera. Opcja automatycznego wysyłania Kodów może zostać w każdej chwili wyłączona przez Partnera i nie oznacza to
rezygnacji z Programu Partnerskiego.

3.12. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości generowanych Kodów
przez Partnera, jak i do całkowitego zablokowania pobierania Kodów przez Partnera w dowolnej chwili. W takiej sytuacji Operator powiadomi o tym Partnera.

3.13. Klient pozyskany przez Partnera dokonując rejestracji w Serwisie ifirma.pl musi wpisać Kod z przydzielonego mu Kuponu Rabatowego, aby został automatycznie zidentyfikowany w systemie jako Klient pozyskany przez danego Partnera, za którego należna będzie Partnerowi prowizja. Jeśli Klient nie wpisze w/w Kodu jego przypisanie do konkretnego Partnera nie będzie możliwe, a co za tym idzie żadnemu Partnerowi nie będzie wypłacana prowizja za takiego Klienta.

3.14. Za pomocą swojego konta w Serwisie ifirma.pl Partner może śledzić statystyki przyrostu swoich Klientów oraz wyliczenie kwoty prowizji za dany miesiąc.

3.15. Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych Klienta, ani wglądu w
jego dokumenty księgowe.

3.16. Program Partnerski oraz prowizje wypłacane Partnerowi za pozyskanych
Klientów na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl nie obejmują Klientów
Serwisu księgowości internetowej ifrima.pl.

3.17. Prowizja nie będzie naliczona Partnerowi, jeśli pozyskany przez niego Klient
jest już Klientem Operatora. W takiej sytuacji Klientowi nie będzie przysługiwał również rabat przyznany w postaci Kuponu rabatowego.


4. Rabat dla Klientów Partnerów

4.1. Klient rejestrując się w Serwisie może wpisać przekazany mu Kod z Kuponu Rabatowego przez okres 5 dni od momentu rejestracji w Serwisie.

4.2. Kupon Rabatowy uprawnia Klienta Partnera do rabatu w wysokości 50 zł netto na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl zgodnie z Regulaminem stosowania Kuponów rabatowych na usługi Biura Rachunkowego ifirma.pl opublikowanym na stronach WWW Serwisu.

4.3. Ważność Kuponów Rabatowych jest nieograniczona czasowo.

4.4. Każdy Kupon Rabatowy może być użyty tylko raz przez tylko jednego Klienta.

4.5. Kupony Rabatowe nie sumują się ze sobą. Korzystając z usług Biura
Rachunkowego Klient może wykorzystać tylko jeden Kupon Rabatowy.

4.6. Partner decyduje o sposobie dystrybucji Kuponów Rabatowych pośród swoich Klientów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybrany sposób
dystrybucji Kuponów Rabatowych przez Partnera.

4.7. Partner może wykorzystać informację o rabacie dla Klienta w wysokości 50 zł
netto na usługi Biura Rachunkowego do sprzedaży własnych usług i produktów.


5. Rozliczenia i płatności

5.1. Za każdego pozyskanego Klienta, który podpisze umowę z Operatorem na świadczenie usług Biura Rachunkowego ifirma.pl Partnerowi przysługuje jednorazowa prowizja w wysokości 100 zł netto.

5.2. Prowizja za danego Klienta należna jest Partnerowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient podpisał umowę z Operatorem.

5.3. Rozliczenie z Partnerem dokonywane jest na podstawie poniższego wzoru:
Ilość pozyskanych Klientów w danym miesiącu * 100 zł netto jednorazowej prowizji = PROWIZJA należna Partnerowi.

5.4. Partner wystawi Organizatorowi fakturę łączną na wszystkich pozyskanych w
danym miesiącu Klientów do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

5.5. Organizator zobowiązuje się do opłacenia faktury w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – środki należy przelać na numer konta podany na wystawionej przez Partnera fakturze.

5.6. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług
(VAT).

5.7. Partner może w dowolnej chwili zrezygnować z Programu Partnerskiego
wybierając opcję „rezygnacja” w systemie. W takiej sytuacji Partner nie będzie
mógł generować więcej Kodów promocyjnych ani zamawiać Zdrapek.

5.8. W przypadku całkowitego zablokowania pobierania Kodów przez Operatora bądź rezygnacji z Programu Partnerskiego przez Partnera, Partnerowi przysługiwać będzie prowizja za wszystkich pozyskanych Klientów do dnia
blokady lub rezygnacji.


6. Postanowienia końcowe

6.1. Administratorem danych osobowych Partnera/Klienta jest IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241G, we Wrocławiu (Kod pocztowy: 53-234).

6.2. Dane przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Operatorem a Partnerem / Operatorem a Klientem z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji IFIRMA SA.

6.3. Każdemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w Programie Partnerskim bez podania przyczyny.
 2. Wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie,
  zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Rozliczenia i płatności Regulaminu.
Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce