Aby dokonać aktualizacji danych o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić i złożyć do urzędu wniosek CEIDG-1 wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Klienci serwisu ifirma.pl posiadający w nim konto interaktywny wniosek znajdą na swoim koncie w zakładce NarzędziaFormularz CEIDG-1 /VAT-R.Klienci nie posiadający konta w serwisie znajdą go na stronie serwisu ifirma.pl w zakładce Własna firmaZakładanie działalności gospodarczej.Następnie przedsiębiorca wybiera opcję Załóż firmę z naszą pomocą wypełnij CEIDG.Spowoduje to, iż zostanie przeniesiony na stronę CEIDG. Klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl/ceidg (nie w serwie do samodzielnej księgowości ifirma.pl) logują się na nim przed wypełnianiem wniosku.Wniosek znajduje się w zakładce Wniosek CEIDG-1.W części Rodzaj wniosku należy zaznaczyć checkbox Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Następnie wybieramy z listy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy. Nie wpisujemy tutaj danych osobowych danego naczelnika a jedynie nazwę instytucji na przykład Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki. Nie musimy wypełniać pola Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ będzie on taki sam jak poprzednio wskazany w polu Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników.Na następnej stronie wniosku podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Określamy Płeć M – mężczyzna, K – kobieta.

W części Dane osobowe wypełniamy pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada nr NIP i REGON zaznacza checkbox pod miejscem na jego wpisanie Nie posiadam nr NIP, Nie posiadam nr REGON. W przypadku cudzoziemca nie posiadającego nr PESEL, należy wpisać nr NIP, a pod miejscem na wpisanie nr PESEL zaznaczamy Nie posiadam nr PESEL.

Po wypełnieniu pozycji w Danych osobowych należy wskazać dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista Powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista Gmin przynależąca do wskazanego Powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku. Pole Adres zameldowania wypełniamy jedynie w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania. Jeżeli nie posiadamy adresu zameldowania zaznaczamy checkbox Nie posiadam adresu zameldowania. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wybieramy na dole strony opcję dalej.Nazwa firmy należy podać tu taką samą nazwę jaką przedsiębiorca podał we wniosku o wpis do CEIDG.

Przypominamy, że przy jednoosobowej działalności to przede wszystkim imię i nazwisko podatnika, można dodać do tych danych jakąś dodatkową nazwę. Na przykład Jan Kowalski Rysik sklep papierniczy. Oczywiście Jan Kowalski to imię i nazwisko a Rysik sklep papierniczy to dodatkowa nazwa. Wypełnienie pola Nazwa skrócona jest obowiązkowe natomiast przy jego wypełnianiu panuje dowolność, przedsiębiorca może powtórzyć nazwę firmy Jan Kowalski Rysik sklep papierniczy lub wpisać jedynie dodatkową nazwę bez imienia i nazwiska na przykład Rysik sklep papierniczy.

Adres głównego miejsca wykonywania działalności, Adres do doręczeń, Dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli dane te nie uległy zmianie należy na dole strony wybrać opcję dalej.Na kolejnej stronie wniosku uzupełniamy informacje na temat zawieszenia działalności wykonywanej:

a) zawieszenie działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki cywilnej
Po zaznaczeniu checkboxu Jestem wspólnikiem spółki, nastąpi rozwiniecie ww. punktu, gdzie należy wybrać checkbox Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki (spółek) cywilnych. Następnie należy podać dane spółki takie jak jej NIP, REGON oraz pola: Zawieszam działalność w spółce od dnia oraz pole Przewidywany okres zawieszenia działalności w spółce do dnia, gdzie również należy podać dokładną datę przewidywanego wznowienia wykonywania działalności.b) zawieszenie jednoosobowej działalności oraz działalności prowadzonej w formie spółki. Po zaznaczeniu checkboxu Jestem wspólnikiem spółki, nastąpi rozwinięcie ww. punktu, gdzie należy podać dane spółki takie jak jej NIP, REGON oraz pola: Zawieszam działalność w spółce od dnia oraz pole Przewidywany okres zawieszenia działalności w spółce do dnia. Następnie w pozycji Informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej należy wypełnić pole Data rozpoczęcia zawieszenia, które to odnosi się do zawieszenia wykonywania jednoosobowej działalności. Następnie przedsiębiorca zaznacza checkbox Oświadczam, że w okresie zawieszenia nie będę zatrudniał(a) pracowników w ramach zawieszanej działalności.W sytuacji, gdy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spowodowane jest opieką nad dzieckiem przedsiębiorcy należy zaznaczyć również checkbox Zawieszam działalność na podstawie art. 14a ust. 1d SDG – w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, oraz pole Zawieszenie w celu opieki nad dzieckiem do dnia, gdzie podaje się datę dzienną od kiedy zawieszenie będzie obowiązywać.c) zawieszenie działalności jednoosobowej. Przedsiębiorca w pozycji Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej wpisuje datę jej zawieszenia.W sytuacji, gdy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spowodowane jest opieką nad dzieckiem przedsiębiorcy należy zaznaczyć również checkbox Zawieszam działalność na podstawie art. 14a ust. 1d SDG – w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, oraz pole Zawieszenie w celu opieki nad dzieckiem do dnia, gdzie podaje się datę dzienną od kiedy zawieszenie będzie obowiązywać.Jeżeli przedsiębiorca nie jest ubezpieczony w KRUS pomija pole dane do KRUS i wybiera opcję Dalej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest rolnikiem i chce kontynuować ubezpieczenie w KRUS wypełnia pozycje Dane dla potrzeb KRUS, gdzie zaznacza checkbox Chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników, wówczas pojawią się opcje W poprzednim roku podatkowym, gdzie należy wybrać jedną z dwóch możliwości, zależną od sytuacji przedsiębiorcy.Na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl. Gdy wniosek wypełnia klient serwisu, posiadający konto oraz gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.Ostatnim krokiem jest wybór sposobu dostarczenia wniosku do urzędu.Pojawią się wówczas dwie możliwości zakończenia wypełniania wniosku. Wyślij mailem, po wybraniu tej opcji wypełniony wniosek zostanie przesłany na wskazany przez Państwa powyżej swój adres e-mail (proszę nie podawać tu adresu urzędu miasta/gminy). Po wybraniu opcji Wydrukuj dokument wypełniony wniosek CEIDG zostanie zapisany w PDF. Bez względu na wybraną opcję wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do dowolnego urzędu miasta/gminy na terenie całego kraju.Wnioski wypełniane przez osoby zalogowane w serwisie ifirma.pl/ceidg, dostępne są w zakładce Moje dokumenty. W każdej chwili wniosek można edytować lub ponownie wydrukować.Polecamy również artykuł: Jak zawiesić działalność gospodarczą – poradnik krok po kroku.


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.