Aby dokonać aktualizacji danych o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić i złożyć do urzędu wniosek CEIDG-1 wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

Klienci serwisu ifirma.pl posiadający w nim konto interaktywny wniosek znajdą na swoim koncie w zakładce NarzędziaFormularz CEIDG-1 /VAT-R.
Klienci nie posiadający konta w serwisie znajdą go na stronie serwisu ifirma.pl w zakładce Własna firmaZakładanie działalności gospodarczej.
Następnie przedsiębiorca wybiera opcję Załóż firmę z naszą pomocą wypełnij CEIDG.
Spowoduje to, iż zostaje przeniesiony na stronę CEIDG. Klienci posiadający konto w serwisie ifirma.pl/ceidg (nie w serwie do samodzielnej księgowości ifirma.pl) logują się na nim przed wypełnianiem wniosku.
Następnie należy przejść do zakładki Wniosek CEIDG-1
W części Rodzaj wniosku należy zaznaczyć checkbox Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Następnie wybieramy z listy właściwy dla swojego miejsca zamieszkania urząd skarbowy. Nie wpisujemy tutaj danych osobowych danego naczelnika a jedynie nazwę instytucji na przykład Urząd Skarbowy Wrocław – Krzyki. Nie musimy wypełniać pola Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ będzie on taki sam jak poprzednio wskazany w polu Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników.
Na następnej stronie wniosku podajemy dane identyfikacyjne przedsiębiorcy. Określamy Płeć M – mężczyzna, K – kobieta.

W części Dane osobowe wypełniamy pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada nr NIP i REGON zaznacza checkbox pod miejscem na jego wpisanie Nie posiadam nr NIP, Nie posiadam nr REGON. W przypadku cudzoziemca nie posiadającego nr PESEL, należy wpisać nr NIP, a pod miejscem na wpisanie nr PESEL zaznaczamy Nie posiadam nr PESEL.

Po wypełnieniu pozycji w Danych osobowych należy wskazać dane adresowe. Po wybraniu województwa, w polu Powiat pojawi się lista Powiatów przynależąca do wskazanego województwa. Po wybraniu pola Gmina pojawi się lista Gmin przynależąca do wskazanego Powiatu. Wybranie błędnych danych administracyjnych uniemożliwi przejście na kolejne strony wniosku. Pole Adres zameldowania wypełniamy jedynie w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania. Jeżeli nie posiadamy adresu zameldowania zaznaczamy checkbox Nie posiadam adresu zameldowania. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wybieramy na dole strony opcję dalej.
Nazwa firmy należy podać tu taką samą nazwę jaką przedsiębiorca podał we wniosku o wpis do CEIDG.

Przypominamy, że przy jednoosobowej działalności to przede wszystkim imię i nazwisko podatnika, można dodać do tych danych jakąś dodatkową nazwę. Na przykład Jan Kowalski Rysik sklep papierniczy. Oczywiście Jan Kowalski to imię i nazwisko a Rysik sklep papierniczy to dodatkowa nazwa. Wypełnienie pola Nazwa skrócona jest obowiązkowe natomiast przy jego wypełnianiu panuje dowolność, przedsiębiorca może powtórzyć nazwę firmy Jan Kowalski Rysik sklep papierniczy lub wpisać jedynie dodatkową nazwę bez imienia i nazwiska na przykład Rysik sklep papierniczy.
Na kolejnej stronie wpisujemy datę od kiedy wznawiana jest działalność w polu Dane do ZUS, Data powstania opłacania składek do ZUS, która jest również datą wznowienia działalności gospodarczej.

Poniżej informacji na temat wznowienia działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej udzielają przedsiębiorcy będącymi wspólnikami spółki cywilnej.

a) wznawianie działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki cywilnej. Po zaznaczeniu checkbox Jestem wspólnikiem spółki, nastąpi rozwiniecie ww. punktu, gdzie należy wybrać checkbox Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki (spółek) cywilnych. Następnie należy podać dane spółki takie jak jej NIP, REGON oraz pola: Wznawiam działalność w spółce od dnia: gdzie podajemy datę dzienną.
b) wznawianie jednoosobowej działalności oraz działalności prowadzonej w formie spółki. Po zaznaczeniu checkboxu Jestem wspólnikiem spółki, nastąpi rozwiniecie ww. punktu, gdzie należy podać dane spółki takie jak jej NIP, REGON oraz pola: Wznawiam działalność w spółce od dnia: gdzie podajemy datę dzienną. Następnie w pozycji Informacje o wznowieniu działalności gospodarczej należy wypełnić pole Data wznowienia, które to odnosi się do wznowienia wykonywania jednoosobowej działalności.
c) wznawianie działalności jednoosobowej. Przedsiębiorca wypełnia pola Dane do ZUS, gdzie w polu Data powstania opłacania składek do ZUS wpisuje datę wznowienia działalności. Poniżej w pozycji Informacja o wznowieniu działalności gospodarczej wpisuje się datę jej wznowienia.
Jeżeli przedsiębiorca nie jest ubezpieczony w KRUS pomija pole dane do KRUS i wybiera opcję Dalej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest rolnikiem i chce kontynuować ubezpieczenie w KRUS wypełnia pozycje Dane dla potrzeb KRUS, gdzie zaznacza checkbox Chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników, wówczas pojawią się opcje W poprzednim roku podatkowym gdzie należy wybrać jedną z dwóch możliwości, zależną od sytuacji przedsiębiorcy.
Po wpisaniu powyższych informacji wybieramy opcję dalej, na dole strony.
Na kolejnej stronie wniosku w pozycji Podmiot prowadzący dokumentację rachunkową wnioskodawcy wskazujemy informacje na temat prowadzenia dokumentacji rachunkowej.

Jeżeli przedsiębiorca będzie samodzielnie prowadził dokumentację rachunkową bez względu na narzędzie wykorzystane do tej czynności na przykład serwisu do samodzielnej księgowości ifirma.pl zaznacza checkbox Wybieram samodzielne prowadzenie księgowości np. KPiR prowadzony we własnym zakresie lub automatycznie z pomocą serwisu ifirma.pl.
W sytuacji gdy przedsiębiorca decyduje się na usługi biura rachunkowego Ifirma S.A. zaznacza checkbox Tak, chcę prowadzić dokumentację rachunkową za pomocą licencjonowanego biura rachunkowego IFIRMA S.A., wówczas pojawią się dane firmy takie jak Firma IFIRMA S.A. NIP: 8981647572,
Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z usług innego biura zaznacza checkbox Nie, dziękuję, mam już biuro rachunkowe i wskazuje poniżej dane biura.
W pozycji Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy przedsiębiorca może wskazać jako adres przechowywania dokumentacji adres taki sam jak miejsce zamieszkania i wówczas zaznacza checkbox jest taki sam jak adres zamieszkania
lub inny adres zaznaczając checkbox jest taki, jak podany poniżej, co wiąże się z uzupełnieniem danych adresowych wskazywanego adresu np. siedziba Ifirma S.A (dotyczy klientów biura rachunkowego)
po wskazaniu powyższych informacji wybieramy opcję dalej, na dole strony.

Na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl. Gdy wniosek wypełnia klient serwisu, posiadający konto oraz gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.
na następnej stronie wniosku można dokonać rejestracji do serwisu ifirma.pl/ceidg. Gdy nie chcemy dokonać rejestracji wybieramy opcję Nie chcę rejestracji.
Ostatnim krokiem jest wybór sposobu dostarczenia wniosku do urzędu.
Pojawią się wówczas dwie możliwości zakończenia wypełniania wniosku. Wyślij mailem, po wybraniu tej opcji wypełniony wniosek zostanie przesłany na wskazany przez Państwa powyżej swój adres e-mail (proszę nie podawać tu adresu urzędu miasta/gminy). Po wybraniu opcji Wydrukuj dokument wypełniony wniosek CEIDG zostanie zapisany w PDF. Bez względu na wybraną opcję wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do dowolnego urzędu miasta/gminy na terenie całego kraju.
Wnioski wypełniane przez osoby zalogowane w serwisie ifirma.pl/ceidg, dostępne są w zakładce Moje dokumenty. W każdej chwili wniosek można edytować lub ponownie wydrukować.
Polecamy również artykuł: Wznowienie działalności gospodarczej – poradnik krok po kroku.


Autor: Magdalena Szpilka-Drifkowska – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.