Pojęcie nabycia WNiP i podniesienie limitu jednorazowej amortyzacji w 2018 roku

Pojęcie „nabycia” WNiP

Od 2018 roku doprecyzowane zostanie pojęcie nabycia wartości niematerialnych i prawnych. W orzecznictwie można się było spotkać dotychczas z poglądem, że nabycie to również nabycie pierwotne tj. iż możliwe jest rozliczenie w kosztach wytworzenia WNiP we własnym zakresie.

Od 2018 roku nabycie musi nastąpić od innego podmiotu (nowelizacja art. a22b ust. 1).
W konsekwencji nie będzie możliwości amortyzacji od 2018 roku – brak przepisów przejściowych powoduje, że nową regulacją objęte zostaną także przyjęte uprzednio i dotychczas amortyzowane nabyte pierwotnie WniP.

Podniesienie limitu jednorazowej amortyzacji z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł

12 sierpnia 2017 r. weszły w życie przepisy określające nową ulgę inwestycyjną, przewidzianą nie tylko dla małych podatników.
Podatnik może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT, a limit jednorazowych odpisów to 100 tys. zł rocznie. Minimalna wartość środka trwałego lub ewentualnie dwa środki trwałe o łącznej wartości – dla skorzystania z jednorazowych odpisów – powinien wynosić co najmniej 10.000 zł.

Od 2018 roku podniesiono próg wartości początkowej, poniżej której wszyscy podatnicy mogą dokonać jednorazowej amortyzacji albo jednorazowego rozliczenia wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Dotychczasowy próg wynosi 3,5 tys. zł do 10 tys. zł – zrównano progi jednorazowej amortyzacji w obu ulgach.

Próg ten dotyczy zarówno:

  • nabywanych środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych);
  • wytwarzanych środków trwałych;
  • ulepszeń środkach trwałych;
  • inwestycji w obcych środkach trwałych.
  • Nowe limity dotyczą składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.


Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły