Zmiana stawek ryczałtu – 2022 r.

w Polski ŁadRyczałt

Z początkiem 2022 r. zmianie uległa treść art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Artykuł ten jest o tyle istotny, iż wskazuje stawki ryczałtu jakie mają zastosowanie do osiąganych przez podatników przychodów.

Zmiany jakie w art. 12 zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 23.11.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2105) prezentują poniższe tabele.

Uwaga!
Informujemy, iż dane oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z Krajową Informacją Skarbową. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją.

 

 

1. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawką 17%

Zakres przychodów opodatkowanych stawką 17% nie uległ zmianie. Z początkiem 2022 r. zmieniona została natomiast definicja wolnego zawodu. Więcej na ten temat tutaj.

Przychody opodatkowane od roku 2022 stawką 17%
Rodzaj przychodu
Usługi w zakresie wolnych zawodów

 

2. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawką 15%

Część usług, które do końca 2021 r. były opodatkowane stawką 15% od 2022 r. będzie opodatkowane stawkami 14% lub 12%. Są one wskazane w punkcie nr 3 i 4.

Przychody opodatkowane od roku 2022 stawką 15%, w tym:
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji 18.20.30.0
Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich 45.40.40.0
Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej Grupa 46.1
Usługi parkingowe 52.21.24.0
Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi. Ex 52.21.29.0
Usługi pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych. Ex 52.22.13.0
Usługi pilotowania na wodach śródlądowych. Ex 52.22.14.0
Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów 52.10.12.0
Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych Ex 52.10.19.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. 58.11.60.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.30.0
Usługi związane ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.40.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków 58.14.40.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych 58.19.30.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych 58.21.40.0
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych 58.29.50.0
Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych Dział 60
Usługi przetwarzania danych Ex 63.11.1
Usługi przesyłania strumieni wideo przez Internet
Usługi przesyłania strumieni audio przez Internet
59.11.25.0
59.20.36.0
Usługi agencji informacyjnych 63.91.1
Pozostałe usługi zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych 63.99
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów) Sekcja K
Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie 68.3
Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów Dział 69
Usługi firm centralnych (head office), usługi doradztwa związane z zarządzaniem, z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów

Uwagi:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 litera m powyższe nie ma zastosowania do usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16) – tu usługi od 2021 r. opodatkowane są stawką 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a.

Ex dział 70
Usługi reklamowe, usługi badań rynku i opinii publicznej Dział 73
Usługi fotograficzne 74.2
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów 74.30
Usługi związane z zatrudnieniem. dział 78
Usługi świadczone przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych Dział 79
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem, Dział 80
Usługi obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw 81.10.10.0
Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników 81.29.11.0
Usługi związane ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.9
Usługi centrów telefonicznych (call center) 82.20.10.0
Usługi powielania 82.19.11.0
Usługi związane z organizowaniem kongresów, targów i wystaw 82.30
Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania.

Uwagi:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 litera x powyższe nie ma zastosowania do następujących usług:

 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14),
 • usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15),
 • usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11),
 • usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12),
 • usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13),
 • pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19).

Powyższe usługi opodatkowane są stawką 8,5%.

Do 2021 r. wymienione w tej części usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania (dział 88) wyłączał usługi świadczone w ramach wolnych zawodów

Ex dział 88
Usługi kulturalne i rozrywkowe Dział 90
Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją Dział 93

 

3. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawką 14%

Poniżej wskazane usługi do końca 2021 r. opodatkowane były stawką 15%.

Przychody opodatkowane od 2022 r. stawką 14%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Dział 86
Usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analiz technicznych Dział 71
Usługi specjalistycznego projektowania 74.1

 

Uwaga! Od 2022 wyżej wymienione czynności nie mieszczą się już w definicji wolnego zawodu, z uwagi na powyższe można jednoznacznie określić, że bez względu na to przez kogo są świadczone podlegają pod stawkę 14%

4. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawką 12%

Poniżej wskazane usługi do końca 2021 r. opodatkowane były stawką 15%.

Przychody opodatkowane od 2022 r. stawką 12%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line Ex 58.21.10.0
Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego 58.29.1
Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego. 58.29.2
Usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. Ex 58.29.3
Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego 62.02.10.0
Usługi związane z oprogramowaniem Ex 62.01.1
Usługi objęte grupowaniem “Oryginały oprogramowania komputerowego” 62.01.2
Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania Ex 62.02
Usługi w zakresie instalowania oprogramowania Ex 62.09.20.0
Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi 62.03.1

 

5. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawkami 8,5% oraz 12,5%

Wskazane w tabeli oznaczenie stawki – 8,5% oraz 12% oznacza, iż kwota przychodów do limitu 100 tys. zł opodatkowana jest stawką 8,5%. Ich nadwyżka ponad limit podlega opodatkowaniem stawką 12%.

Przychody opodatkowane od roku 2022 stawką 8,5% i 12,5% w tym:
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Przychody, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT – przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
Usługi związane z zakwaterowaniem Dział 55
Usługi wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy 77.11.10.0
Usługi wynajmu i dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy 77.12.1
Usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego bez załogi 77.34.10.0
Usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego bez załogi 77.35.10.0
Usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów szynowych (bez obsługi) 77.39.11.0
Usługi wynajmu i dzierżawy kontenerów 77.39.12.0
Usługi wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy 77.39.13.0
Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem

Uwagi:
Do końca 2021 r. powyżej wymienione usługi dotyczyły usług innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.
Dział 87
Usługi w zakresie wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych 68.20.1
Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych Dział 72
Usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40
Przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a (najem, podnajem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze)

 

6. Przychody opodatkowane w roku stawką 10%

Poniżej wskazane usługi do końca 2021 r. również były opodatkowane stawką 10%.

Przychody opodatkowane od roku 2022 stawką 10%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek 68.10.1
Przychody wskazane w art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
– środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– środkami trwałymi, których wartość początkowa nie przekracza 1 500 zł i które ze względu na niską wartość nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
– składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku.

 

7. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawką 8,5%

Lista tych przychodów nie uległa zmianie w stosunku do roku 2021 r.

Przychody opodatkowane w roku 2022 r. stawką 8,5%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji.

Uwagi: Do końca 2021 r. powyższe usługi dotyczyły usług innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.
Dział 85
Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom 84.25.11.0
Usługi polegające na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
Prowizja uzyskana przez komisanta na podstawie umowy komisu
Prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy
Przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%

Uwagi:
Stawka 8,5 % stosowania jest z zastrzeżeniem art. 12 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy. Wymienione punkty wskazują usługi, które dla których nie stosujemy stawki 8,5%
Usługi związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury Dział 91
Przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT – otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej

 

Przedstawiony poniżej zakres przychodów opodatkowanych stawkami 5,5%, 3% oraz 2% nie uległ zmianie z początkiem 2022 r.

8. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawką 5,5%

Zakres przychodów opodatkowanych stawką 5,5% w 2021 r. nie uległ zmianie.

Przychody opodatkowane stawką 5,5%
Rodzaj przychodu
Działalność wytwórcza, roboty budowlane lub usługi w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
Prowizja z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
Przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIT – przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji

 

9. Przychody opodatkowane w roku 2022 stawkami 3% oraz 2%

Zakres przychodów opodatkowanych stawkami 3% oraz 2% w 2022 r. w zasadzie nie uległ zmianie.

Przychody opodatkowane stawką 3%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
Działalność usługowa w zakresie handlu

Uwagi:
Z zastrzeżeniem art. 12 pkt 2 i 3 – wskazane punkty wymieniają usługi związane z handlem i sprzedażą dla których stosujemy stawki 15% i 10%
Świadczenie usług związanych z produkcją zwierzęcą 01.62.10.0
Działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów
Przychody, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o PIT np. dotacje, odsetki od środków na rachunkach pieniężnych

Uwagi:
Z początkiem 2022 r. do listy wskazanych wyżej przychodów dodane zostały przychody dodane również do ustawy o PIT (art. 14 ust. 2 pkt 19 -22) obejmujące:

 • przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 (umowa leasingu),
 • wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac,
 • wartość przychodu pracownika, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 151 (przychód korzystający ze zwolnienia z PIT u pracownika w przypadku “nielegalnego zatrudnienia),
 • kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105), otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Z uwagi na opublikowaną 17 grudnia ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wejście w życie przepisów wprowadzających limity płatności gotówkowych dla konsumentów zostało przesunięte na 2023 r.
01.62.10.0
Odpłatne zbycie ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.
Odpłatne zbycie ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku
Przychody opodatkowane stawką 2%
Rodzaj przychodu PKWiU 2015
Sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, o ile spełnione są warunki wskazane w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT.

Uwagi:
Przychód będący odrębnym źródłem przychodów, uzyskiwany poza działalnością gospodarczą. Więcej na ten temat tutaj
.

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły