Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

w Pracownicy

Pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy na skutek rozwiązania umowy o pracę lub upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę, przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Do wypłaty takiego ekwiwalentu nie ma prawa pracownik, który nadal jest zatrudniony. Pracownik zatrudniony musi wykorzystać przysługujący mu urlop i nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Podstawą do wyliczenia ekwiwalentu za urlop jest podawany na dany rok współczynnik ekwiwalentu. Podstawa prawna do wspomnianego współczynnika ekwiwalentu znajduje się w § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353).

Współczynnik ekwiwalentu określa się w następujący sposób: jest to liczba wszystkich dni w danym roku pomniejszona o ilość wszystkich świąt, niedziel oraz dni wolnych od pracy jakie przypadają w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12 miesięcy.

W 2022 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92 zł, a to wynika z następującego wyliczenia:

  • 365 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 53 soboty) : 12 = 20,92

Jeśli zatrudniamy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, to współczynnik ekwiwalentu przedstawia się następująco:

  • dla 1/2 etatu 10,46 (20,92 × 1/2),
  • dla 1/4 etatu 5,23 (20,92 × 1/4),
  • dla 3/4 etatu 15,69 (20,92 × 3/4),
  • dla 1/3 etatu 6,97 (20,92 × 1/3).

Obliczając ekwiwalent, bierze się pod uwagę te same składniki wynagrodzenia, co przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (składniki stałe z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu np. 3010 zł – minimalne wynagrodzenie ustawowe w 2022 r. );
  • składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości (średnia z 3 lub 12 miesięcy ) – składniki zmienne np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie, prowizje.

 

Przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop nie są brane pod uwagę takie składniki jak: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie postojowe, wynagrodzenie za czas choroby, nagrody z zakładowego funduszu nagród, odprawy emerytalne, rentowe i inne odprawy pieniężne.

Obliczając ekwiwalent za 1 dzień urlopu, dzielimy sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik ekwiwalentowy. Znając wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, oblicza się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dzieli się ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie, mnoży tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład wyliczenia ekwiwalentu przy wynagrodzeniu zasadniczym 3010,00 zł i zatrudnieniu pracownika na pełnym etacie:

  1. 3010/ 20,92 = 143,88 zł, jest to stawka za jeden dzień ekwiwalentu,
  2. 143,88/ 8 =17,98 zł , jest to kwota ekwiwalentu za jedną godzinę,
  3. 17,98 x (5 dni x 8h) =17,98 zł x 40h =719,20 zł brutto (ekwiwalent za 5 dni urlopu po 8 godzin, czyli ekwiwalent za 40 godzin).

Pracownikowi za 5 dni (40h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 719,20 zł brutto.
W serwisie należy wprowadzić ekwiwalent w polu Wynagrodzenie dodatkowe- które znajduje się na rachunku pracownika.

Przykład
Pracownik był zatrudniony do 31.03.2022 w wymiarze 1/2 etatu, pracę świadczył przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej w stałej wysokości w kwocie 2000,00 zł oraz zmiennych premii miesięcznych za:
luty 2022r. – 500 zł
styczeń 2022r. – 600 zł
grudzień 2022r.– 325 zł
Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 6 dni urlopu.

Obliczamy średnią z premii zgodnie z § 16 rozporządzenia
500 zł + 600 zł + 325 zł = 1 425 zł : 3 miesiące = 475 zł

Ustalamy podstawę ekwiwalentu
2000 zł + 475 zł = 2 475,00 zł

Obliczamy ekwiwalent za jeden dzień urlopu, bierzemy pod uwagę współczynnik ekwiwalentu dla ½ etatu tzn. 10,46
2475,00 : 10,46 = 236,62 zł

Obliczamy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu ( niezależnie czy to jest pełny, czy pół etatu dzielimy zawsze przez 8 godzin)
236,62 zł : 8 h= 29,57 zł

Obliczamy ekwiwalent za niewykorzystane 6 dni urlopu wypoczynkowego
48 h ( 6 dni x 8h) x 29,57 zł = 1419,36 zł

Pracownikowi za 6 dni (48h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 1419,36 zł brutto. W serwisie należy wprowadzić ekwiwalent w polu Wynagrodzenie dodatkowe- które znajduje się na rachunku pracownika.

W przypadku gdy pracownik ma minimalne wynagrodzenie ustawowe, to ekwiwalent naliczamy od minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązuje w danym roku, w którym umowa z tym pracownikiem ustaje. W serwisie podczas wystawiania rachunku dla pracownika za dany miesiąc, policzony ekwiwalent wpisać należy w polu “wynagrodzenie dodatkowe”. Od ekwiwalentu za urlop naliczane są składki ZUS i podatek.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły