Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

w Pracownicy

Pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy na skutek rozwiązania umowy o prace lub upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę, przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Do wypłaty takiego ekwiwalentu nie ma prawa pracownik, który nadal jest zatrudniony. Pracownik zatrudniony musi wykorzystać przysługujący mu urlop i nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Podstawą do wyliczenia ekwiwalentu za urlop jest podawany na dany rok współczynnik ekwiwalentu. Podstawa prawna do wspomnianego współczynnika ekwiwalentu znajduje się w § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353).

Współczynnik ekwiwalentu określa się w następujący sposób: jest to liczba wszystkich dni w danym roku pomniejszona o ilość wszystkich świąt, niedziel oraz dni wolnych od pracy jakie przypadają w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12 miesięcy.

W 2020 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 21,08 zł, a to wynika z następującego wyliczenia:

  • 366 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 soboty) : 12 = 366 – 113 : 12 = 21,08

Jeśli zatrudniamy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, to współczynnik ekwiwalentu przedstawia się następująco:

  • dla 1/2 etatu 10,54 (21,08 × 1/2),
  • dla 1/4 etatu 5,27 (21,08 × 1/4),
  • dla 3/4 etatu 15,81 (21,08 × 3/4),
  • dla 1/3 etatu 7,03 (21,08 × 1/3).

Obliczając ekwiwalent, bierze się pod uwagę te same składniki wynagrodzenia, co przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (składniki stałe z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu np. 2600,00 zł – minimalne wynagrodzenie ustawowe w 2020 r. );
  • składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości (średnia z 3 lub 12 miesięcy ) – składniki zmienne np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie, prowizje.

 

Przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop nie są brane pod uwagę takie składniki jak: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie postojowe, wynagrodzenie za czas choroby, nagrody z zakładowego funduszu nagród, odprawy emerytalne, rentowe i inne odprawy pieniężne.

Obliczając ekwiwalent za 1 dzień urlopu, dzielimy sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik ekwiwalentowy. Znając wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, oblicza się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dzieli się ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie, mnoży tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład wyliczenia ekwiwalentu przy wynagrodzeniu zasadniczym 2600 zł:

  1. 26000 / 21,08 = 123,34 zł, jest to stawka za jeden dzień ekwiwalentu,
  2. 123,34 / 8 = 15,42 zł, jest to kwota ekwiwalentu za jedną godzinę,
  3. 15,42 x (5 x 8h) = 15,42 x 40h = 616,80 zł brutto (ekwiwalent za 5 dni urlopu po 8 godzin, czyli ekwiwalent za 40 godzin).

W przypadku gdy pracownik ma minimalne wynagrodzenie ustawowe, to ekwiwalent naliczamy od minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązuje w danym roku, w którym umowa z tym pracownikiem ustaje. W serwisie podczas wystawiania rachunku dla pracownika za dany miesiąc, policzony ekwiwalent wpisać należy w polu “wynagrodzenie dodatkowe”. Od ekwiwalentu za urlop naliczane są składki ZUS i podatek.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły