Wyliczenie ekwiwalentu za urlop

w Pracownicy

Pracownikowi, z którym ustał stosunek pracy na skutek rozwiązania umowy o prace lub upływu terminu na jaki została zawarta umowa o pracę, przysługuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Do wypłaty takiego ekwiwalentu nie ma prawa pracownik, który nadal jest zatrudniony. Pracownik zatrudniony musi wykorzystać przysługujący mu urlop i nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Podstawą do wyliczenia ekwiwalentu za urlop jest podawany na dany rok współczynnik ekwiwalentu. Podstawa prawna do wspomnianego współczynnika ekwiwalentu znajduje się w § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353).

Współczynnik ekwiwalentu określa się w następujący sposób: jest to liczba wszystkich dni w danym roku pomniejszona o ilość wszystkich świąt, niedziel oraz dni wolnych od pracy jakie przypadają w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12 miesięcy.

W 2019 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92 zł, a to wynika z następującego wyliczenia:

  • 365 dni roku – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty) : 12 = 365 – 114 : 13 = 20,92

Jeśli zatrudniamy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, to współczynnik ekwiwalentu przedstawia się następująco:

  • dla 1/2 etatu 10,46 (20,92 × 1/2),
  • dla 1/4 etatu 5,23 (20,92 × 1/4),
  • dla 3/4 etatu 15,69 (20,92 × 3/4),
  • dla 1/3 etatu 6,97 (20,92 × 1/3).

Przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop zastosowanie mają te same zasady co przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop dla pracownika.

Przy wyliczeniu ekwiwalentu za urlop nie są brane pod uwagę takie składniki jak: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie postojowe, wynagrodzenie za czas choroby, nagrody z zakładowego funduszu nagród, odprawy emerytalne, rentowe i inne odprawy pieniężne.

Obliczenie ekwiwalentu urlopowego odbywa się na podstawie zsumowania ostatnich 12 wynagrodzeń, które należy podzielić przez współczynnik ekwiwalentu w danym roku. Następnie wyliczoną kwotę należy podzielić przez ilość godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy danego pracownika (ilości godzin pracy pracownika w ciągu dnia) i to mnożymy razy ilość godzin urlopu jaki powinien ten pracownik wykorzystać.

Przykład wyliczenia ekwiwalentu przy wynagrodzeniu zasadniczym 2250 zł:

  1. 2250 / 20,92 = 107,55 zł, jest to stawka za jeden dzień ekwiwalentu,
  2. 107,55 / 8 = 13,44 zł, jest to kwota ekwiwalentu za jedną godzinę,
  3. 13,44 x (5 x 8h) = 13,44 x 40h = 537,60 zł brutto (ekwiwalent za 5 dni urlopu po 8 godzin, czyli ekwiwalent za 40 godzin).

W przypadku gdy pracownik ma minimalne wynagrodzenie ustawowe, to ekwiwalent naliczamy od minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązuje w danym roku, w którym umowa z tym pracownikiem ustaje. W serwisie podczas wystawiania rachunku dla pracownika za dany miesiąc, policzony ekwiwalent wpisać należy w polu “wynagrodzenie dodatkowe”. Od ekwiwalentu za urlop naliczane są składki ZUS i podatek.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI