Regulamin Programu Partnerskiego

w Regulaminy
 1. Wstęp
  1. Organizatorem programu partnerskiego jest właściciel Serwisu księgowości internetowej ifirma.pl – firma Power Media S.A.
  2. Celem Programu Partnerskiego jest promowanie usługi księgowości internetowej ifirma.pl poprzez strony www Partnerów oraz pozyskiwanie w ten sposób nowych klientów.
 2. Definicje
  • Serwis (ifirma.pl) – serwis internetowy, za pomocą którego Power Media S.A. świadczy usługę dostępu do aplikacji służącej do prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów przez internet
  • Abonament – miesięczna opłata za dostęp do serwisu księgowości internetowej ifirma.pl, którą Klient płaci na rzecz operatora serwisu Power Media S.A. z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w Serwisie promocji i rabatów
  • Partner – firma lub osoba fizyczna, która uczestnicząc w Programie Partnerskim promuje Serwis oraz otrzymuje prowizję za Klientów pochodzących z jego stron internetowych.
  • Link – unikalny dla każdego Partnera odnośnik umożliwiający przechodzenie Klientów ze strony Partnera na stronę Serwisu ifirma.pl oraz tworzenie statystyk przejść Klientów na podstawie których będą prowadzone rozliczenia prowizji pomiędzy serwisem i Partnerem.
  • Klient – podmiot, który zarejestrował się z Serwisie ifirma.pl.
  • Klient płacący – Klient, który po 3-miesięcznym okresie bezpłatnego korzystania z serwisu opłacił użytkowanie w kolejnym, wybranym okresie rozliczeniowym.
  • Okresy rozliczeniowe i rabaty – Opłata za serwis pobierana jest z góry, w okresach wybranych przez Klienta płacącego: miesięcznym (bez rabatu), kwartalnym (bez rabatu), półrocznym (w jednomiesięcznym rabatem), rocznym (z dwumiesięcznym rabatem). Prowizja wypłacana Partnerowi uwzględnia rabaty udzielone Klientowi płacącemu.
  • Podstawa naliczania prowizji za miesiąc – kwota, która wpłynęła od 1-ego do ostatniego dnia miesiąca na konto Power Media SA (na podstawie wyciągów bankowych) od Klientów płacących.
  • Liczba Klientów płacących w danym miesiącu – liczba Klientów płacących, którzy opłacili prawo do użytkowania serwisu w danym miesiącu z uwzględnieniem wpłat wniesionych za okresy rozliczeniowe dłuższe niż miesiąc, w tym za miesiące rabatowe.
 3. Zasady współpracy
  1. Aby rozpocząć współpracę, Partner zwraca się do Serwisu z wnioskiem o wygenerowanie linka, który zostanie umieszczony na stronach internetowych Partnera.
  2. Klient dokonując rejestracji w Serwisie ifirma.pl z linka Partnera zostaje przypisany do danego Partnera oraz zarejestrowany w systemie partnerskim.
  3. Partner otrzymuje od Serwisu login i hasło do własnego konta w panelu administracyjnym systemu partnerskiego. Za pomocą konta Partner może śledzić statystyki przyrostu i aktywności swoich Klientów. Statystyki te zawierają takie dane jak: liczba rejestracji, wysokość wpłat od Klientów płacących dokonanych w danym miesiącu oraz wyliczenie kwoty prowizji za dany miesiąc.
  4. Serwis nie udostępnia Partnerowi danych osobowych klienta, ani wglądu w jego dokumenty sprzedażowe.
  5. Promując Serwis ifirma.pl Partner zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych przekazanych lub zaakceptowanych przez Serwis. Dotyczy to zarówno opracowań graficznych (logo, baner, animacja flash, prezentacje multimedialne, itp.) jak i informacyjnych (treść oferty, zasad współpracy, artykułów merytorycznych, itp.).
  6. Niedozwolone jest promowanie Serwisu ifirma.pl na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
  7. Program partnerski oraz prowizje wypłacane Partnerowi za pozyskanych płacących klientów ifirma.pl, nie obejmują klientów usługi Biura rachunkowego ifirma.pl.
 4. Rozliczenia i płatności
  1. Za pozyskanych za pomocą swoich stron www. Klientów, którzy po okresie próbnym staną się Klientami płacącymi Serwisu ifirma.pl Partnerowi przysługuje prowizja (netto) w wysokości 20% przychodu netto z Abonamentu rzeczywiście zapłaconego przez danego Klienta płacącego.
  2. Rozliczenie z Partnerem odbywa się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient płacący opłacił Abonament na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Partnera.
  3. Okres wypłacania prowizji za nowego Klienta płacącego jest wyliczany na podstawie liczby Klientów płacących w miesiącu rejestracji nowego klienta płacącego, w ten sposób, że:
   • a) jeżeli w danym miesiącu liczba płacących Klientów wyniosła od 1 do 200, to okres wypłacania prowizji za nowego Klienta płacącego wynosi 12 miesięcy,
   • b)jeżeli w danym miesiącu liczba płacących Klientów wyniosła od 201 do 1000, to okres wypłacania prowizji za nowego Klienta płacącego wynosi 24 miesiące,
   • c) jeżeli w danym miesiącu liczba płacących Klientów wyniosła powyżej 1000, to okres wypłacania prowizji za nowego Klienta płacącego wynosi 36 miesięcy.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
   • a) odmowy kandydatowi na Partnera uczestnictwa w programie partnerskim bez podania przyczyn
   • b) wykluczenia Partnera w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu
   • c) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
   • d) zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, zobowiązując się jednocześnie do poinformowania Partnerów o tym fakcie najpóźniej 30 dni przed planowanym zamknięciem oraz do rozliczenia należnych Partnerom prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4. Regulaminu.
  2. W przypadku, gdy Partnerowi nie uda się pozyskać przynajmniej jednego Klienta płacącego przez okres 1 roku od dnia przystąpienia do Programu Partnerskiego, umowa wygasa.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły