Przekroczenie drugiego progu podatkowego a zakończenie roku

Skala podatkowa to dobre rozwiązanie dla małych przedsiębiorców – domyślna forma rozliczenia, stosunkowo prosta i o niskiej 18% stawce. Warto jednak pilnować swojej kwoty dochodu do opodatkowania – może się bowiem zdarzyć, że na koniec roku przekroczony zostanie drugi próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy – wyższa stawka podatku

18% stawka podatku dochodowego obowiązuje dla dochodów z działalności przedsiębiorcy – do momentu, kiedy wartość dochodu do opodatkowania nie przekroczy 85.528 zł. Dochód do opodatkowania wyliczamy, odejmując od dochodu (czyli przychodów pomniejszonych o koszty) kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz stratę podatkową z lat ubiegłych.

W momencie przekroczenia drugiego progu podatkowego przedsiębiorca będzie zobowiązany do zastosowania dwóch stawek podatkowych – 18% do dochodu w kwocie 85.528 zł, oraz 32% – do pozostałej nadwyżki dochodu. Dodatkowo przy przekroczeniu drugiego progu podatkowego warto pamiętać, że kwota wolna do rozliczenia w zeznaniu rocznym będzie wyliczana proporcjonalnie, w zależności od wysokości dochodu.
 
Przykład 1.
Przedsiębiorca w zeznaniu rocznym za 2017 r. wykazał 120.000 zł dochodu do opodatkowania. Wartość podatku oblicza następująco:

I próg podatkowy: 85.528 zł * 18% = 15.395,04 zł

II próg podatkowy: (120.000 zł – 85.528 zł) * 32% = 34.472 zł * 32% = 11.031,04 zł

Łączna kwota podatku (minus wyliczona proporcjonalnie kwota wolna): 15.395,04 zł + 11.031,04 zł – 93,83 zł = 26.332,25 zł ≈ 26.332 zł
 
Uwaga!
Obliczając należność wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego należy wziąć pod uwagę także opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zapłacone w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy. Niniejsze przykłady mają na celu zilustrowanie mechanizmu wyliczania podatku pod przekroczeniu drugiego progu podatkowego, dlatego też te dodatkowe informacje zostały dla uproszczenia pominięte.

Drugi próg podatkowy w zeznaniu rocznym – czy jest na to sposób?

W momencie, gdy podatnik sporządza zeznanie roczne rok podatkowy jest już co do zasady zamknięty. Oznacza to, że niewiele da się już zrobić z samą wysokością uzyskanego dochodu. Nie oznacza to jednak, że stawka 32% podatku będzie obligatoryjna.

Najczęściej wybieraną przez podatników opcją obniżenia wysokości dochodu w zeznaniu rocznym jest rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wspólne rozliczenie z małżonkiem – szczególnie, jeśli małżonek nie zarabia bądź uzyskuje znacząco niższe dochody. W tym rozwiązaniu dochody do opodatkowania małżonków są sumowane i dzielone na dwa – taka kwota będzie stanowiła dopiero podstawę opodatkowania.
 
Przykład 2.
Przedsiębiorca z przykładu 1 postanowił rozliczyć się razem z małżonką, której roczny dochód do opodatkowania wyniósł 20.000 zł. Obliczenie podatku wyglądać będzie następująco:

Łączny dochód: 120.000 zł + 20.000 zł = 140.000 zł

Dochód na osobę: 140.000 zł : 2 = 70.000 zł

Podatek na osobę (w tym kwota wolna): 70.000 zł * 18% – 556,02 = 12.600 – 556,02 = 12.043,98 zł

Łącznie podatek za dwoje małżonków: 12.043,98 * 2 = 24.087,96 zł ≈ 24.088,00 zł.
 
Uwaga!
Tak jak w przypadku przykładu 1, dla uproszczenia nie uwzględniamy w rozliczeniu składek zdrowotnych oraz opłaconych zaliczek na podatek dochodowy

Inną metodą na zmniejszenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego są ulgi – np. na Internet, na dzieci, z tytułu krwiodawstwa, darowizny na rzecz pożytku publicznego etc. Co istotne, fakt rozliczania się wspólnie z małżonkiem nie wyklucza ulg – można z nich skorzystać zarówno przy zeznaniu indywidualnym, jak i wspólnym.
 
Uwaga!
Jeśli przedsiębiorca przewiduje przekroczenie drugiego progu podatkowego również w kolejnych latach podatkowych, warto rozważyć podatek liniowy – stałą 19% stawkę bez względu na wysokość dochodów. Z drugiej strony, podatek liniowy wyklucza możliwość skorzystania z większości ulg oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.


 

Drugi próg podatkowy w trakcie roku? Zobacz, czy musisz płacić wyższe zaliczki!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań