Import danych do serwisu pitroczny.pl – jednoosobowa działalność rozliczana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (2022)

w RyczałtZakończenie roku i zeznanie roczne

 

1. Jak pobrać dane z serwisu?

Użytkownicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z opcji sporządzenia zeznania rocznego za pomocą naszej aplikacji pitroczny.pl.
Aby rozpocząć wypełnianie zeznania należy na swoim koncie w serwisie ifirma.pl przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje, a następnie w części PIT roczny wybrać ikonę roku, za który chcemy dokonać rozliczenia, czyli 2022.

 

 

Opcja dostępna w dowolnym miesiącu księgowym, w którym konto posiadało pełną funkcjonalność.

WAŻNE!
W szczególnych przypadkach import będzie możliwy jedynie po założeniu konta bezpośrednio przez stronę pitroczny.pl.

UWAGA!
W przypadku klientów Biura Rachunkowego ifirma.pl jeśli opcja samodzielnego rozliczenia przez pitroczny.pl nie jest dostępna należy skontaktować się ze swoją księgową.

Aby rozpocząć wypełnianie zeznania należy dokonać akceptacji regulaminu. Wybranie opcji Zarejestruj spowoduje założenia konta na portalu pitroczny.pl na takie same dane (login i hasło) jak do konta w serwisie ifirma.pl.

 

 

W kolejnym kroku będzie można zaznaczyć ulgi podatkowe związane ze sposobem wyliczenia dochodu do opodatkowania,

 

 

a następnie dokonać importu danych z konta w serwisie ifirma.pl.

 

 

Po potwierdzeniu zapoznania się z instrukcją przygotowania konta w serwisie i zatwierdzeniu importu zostaną wyświetlone dane pobrane z serwisu ifirma.pl.

 

 

Zaimportowane dane obejmują:

 1. przychody wg poszczególnych stawek, w tym przychody uzyskane w okresie zawieszenia działalności,
 2. kwoty należnego ryczałtu,
 3. kwoty odliczanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

1.1. Dane o przychodach

a) Co jest pobierane z konta Użytkownika

Dane o przychodach wg poszczególnych stawek ryczałtu będą pobrane na podstawie ewidencji przychodów zgodnie z miesiącem, za który została wygenerowana ostatnia deklaracja PIT-28.

b) Dane, które należy uwzględnić samodzielnie

Zaimportowane dane nie będą uwzględniać:

 1. danych wprowadzonych w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT w tabeli przychodów formie spółek oraz najmu prywatnego.

 2. Informację o przychodach uzyskanych z najmu prywatnego czy też z działalności prowadzonej w formie spółek będzie można wprowadzić na kolejnych kartach po wybraniu odpowiednich opcji np. w zakresie źródeł przychodów.

 3. przychodów uzyskanych w danym roku, ale w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie pracy w serwisie.

Użytkownicy przechodzący do serwisu ifirma.pl w trakcie roku zaimportowane kwoty przychodów muszą powiększyć o przychody uzyskane w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie pracy z serwisem.

c) Dane związane z okresem zawieszenia działalności gospodarczej.

Zaimportowane wartości przychodów mogą również nie uwzględniać kompletnych danych o przychodach uzyskanych w okresie zawieszenia.

 
Na koncie w serwisie ifirma.pl informację o zawieszeniu należy wprowadzić w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS.
 

 

Jeśli Użytkownik uzyskał przychody z działalności po dacie zawieszenia, a przed końcem roku, wówczas jeśli informacje te były uzupełniane na koncie to:

 1. trzeba je dodać do danych zaciągniętych z serwisu i wprowadzić dodatkowo do przeznaczonej do tego osobnej części – jeśli w momencie generowania zeznania zawieszenie trwa nadal (Przykład 1),
 2. dane te zostaną automatycznie zaciągnięte do przychodów z działalności oraz wyszczególnione osobno w części Przychody i koszty osiągnięte w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – jeśli w chwili generowania deklaracji Użytkownik wznowił już działalność (Przykład 2).

Przykład 1

Pan Jan zawiesił działalność od 01.11.2022 r. Korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Ostatnia wygenerowana deklaracja w serwisie to PIT-28 za 10/2022. Zeznanie roczne jest generowane w kwietniu 2023, zaś działalność będzie wznowiona od czerwca 2023. W listopadzie sprzedał środek trwały za kwotę 10 000 zł. Fakturę sprzedaży wystawił z serwisu, ale nie generował deklaracji za ten miesiąc.
Dane pobrane z serwisu do końca października 2022.

 

 

Kwotę 10 000 zł należy samodzielnie dodać w części Przychody wg stawki (w tym wypadku 3%) oraz w części Przychody i koszty osiągnięte w okresie zawieszenia wykonywania działalności.

 

 

Przykład 2

Rozpatrujemy tę samą sytuację Pana Jana z przykładu 1, ale z innym momentem wznowienia działalności.
Pan Jan zawiesił działalność od 01.11.2022 r. Ostatnia wygenerowana deklaracja w serwisie to PIT-28 za 10/2022. Zeznanie roczne jest generowane w marcu 2023, zaś działalność została wznowiona od lutego 2023 (w tym przypadku Użytkownik ma wygenerowane na koncie technicznie deklaracje za okres zawieszenia). W listopadzie sprzedał środek trwały za kwotę 10 000 zł. W tym przypadku robiąc import danych z serwisu ifirma.pl do pitroczny.pl koszty za okres zawieszenia zostaną automatycznie pobrane do odpowiednich pozycji.

1.2. Kwota odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Dane w zakresie rozliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pobierane są zgodnie z ostatnią deklaracją PIT-28 wygenerowaną na koncie.

Przykład 3

Pani Irena zawiesiła działalność z dniem 01.07.2022 r. W sierpniu zapłaciła składkę społeczną i zdrowotną za lipiec. Działalność w dniu generowania zeznania nadal jest zawieszona i na koncie ostatnią wygenerowaną deklaracją jest deklaracja PIT-28 za lipiec.
W momencie importu dane o odliczanych składkach będę obejmowały kwoty do lipca włącznie.

O kwoty składek zapłaconych w październiku należy powiększyć wartości w części Składki ZUS i inne odliczenia wykazywane w PIT-28 na karcie Odliczenia/Doliczenia.

Dodatkowo w przypadku Użytkowników rozpoczynających pracę z serwisem w trakcie roku serwis nie pobierze informacji o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rozliczonych w poprzednich miesiącach.

1.3. Kwoty należnego ryczałtu

a) Co jest pobierane z konta Użytkownika

Kwoty należnego ryczałtu pobierane są z wygenerowanych deklaracji PIT-28.

b) Dane, które należy uwzględnić samodzielnie

Dane nie będą kompletne w przypadku Użytkowników rozpoczynających pracę z serwisem w trakcie roku. Kwoty należnego ryczałtu będzie należało wpisać w części Ryczałt wpłacony i wykazany w ewidencji przychodów na karcie Działalność gospodarcza.

c) Dane związane z okresem zawieszenia działalności gospodarczej

Zmiany w zaimportowanych danych będą musieli wprowadzić także Użytkownicy, którzy w danym roku mieli zawieszoną działalność, w okresie zawieszenia uzyskali przychód i za okres jego uzyskania mają wygenerowaną deklaracje PIT-28.

Przykład 4

Pani Irena zawiesiła działalność z dniem 01.07.2022 r. Pani Irena rozlicza podatek dochodowy miesięcznie. W sierpniu sprzedała środek trwały (kwota 10 000 zł, przy stawce 3%). Działalność wznowiła w grudniu 2022 r. więc na moment generowania zeznania ma wygenerowany komplet deklaracji za 2022 r.
W wygenerowanej deklaracji PIT-28 za sierpień serwis wyliczył należny ryczałt. Zgodnie z przepisami ryczałt za sierpień należało wpłacić łącznie z kwotą za pierwszy miesiąc po wznowieniu działalności (grudzień).
W związku z powyższym kwotę należnego ryczałtu za miesiąc sierpień Pani Irena zmienia na zero. Jednocześnie tę kwotę uwzględnia w wartości ryczałtu za grudzień.

Więcej informacji na temat zasad wpłaty podatku od przychodów uzyskanych w okresie zawieszenia tutaj.

2. Wybór formy rozliczenia

W części Info ➡ Sposób rozliczania domyślnie zaznaczona jest opcja “Nie”, co oznacza że zeznanie będzie wypełniane indywidualnie. W przypadku podatników prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem nie ma możliwości rozliczenia z małżonkiem czy dzieckiem.

 

 

3. Dodatkowe źródła przychodów

Na karcie Info w punkcie Źródła przychodów automatycznie zaznaczona jest opcja “Pozarolnicza działalność gospodarcza”. Jeśli Użytkownik otrzymywał w danym roku także przychody z innych źródeł wybiera tutaj odpowiednie pozycje. W razie wątpliwości po najechaniu kursorem na ikonę znaku zapytania wyświetli się szczegółowy opis danego pola.

 

 

Jeśli Użytkownik przejdzie do kolejnych kart kreatora zeznania rocznego i zorientuje się, że nie uwzględnił dodatkowych przychodów może wrócić do zakładki Info ➡ Źródła przychodów i edytować dane.

 

 

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić.

 

 

Po wskazaniu źródeł przychodów serwis znów zapyta o przysługujące ulgi.

 

 

Wówczas dopiero w kolejnym kroku będzie można podać dane dotyczące przychodów innych niż działalność gospodarcza.

 

 
UWAGA!

Wybranie opcji Czy chcesz wprowadzić przychody na podstawie otrzymanych deklaracji PIT-11, PIT-11A, PIT-40A? – pozwala na rozliczenie przychodów np. z umowy o pracę w formie uproszczonej. Formularz uproszczony pozwala na przepisanie kwot z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy do formularza PIT-11 stworzonego w aplikacji pitroczny.pl.

 
 
 

 

 
 

 

 

4. Działalność gospodarcza

4.1. Rodzaj działalności gospodarczej

Przechodząc do części związanej z działalnością gospodarczą w pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj działalności. Przy prowadzeniu wyłącznie jednoosobowej działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych serwis będzie wskazywał następujące ustawienia.

 

 

Przechodząc do części związanej z działalnością gospodarczą w pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj działalności. Przy prowadzeniu wyłącznie jednoosobowej działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych serwis będzie wskazywał następujące ustawienia.

 

 

4.2. Działalności gospodarcze – przychody i koszty

W tym miejscu pojawią się dane, które były importowane na samym początku. Można je:

 • zweryfikować,
 • pobrać ponownie,
 •  

   

 • dodać inne działalności
 •  

   

Dane liczbowe z innej działalności można wpisać ręcznie lub zaimportować z serwisu jeśli działalność jest w nim także rozliczana.

Jeśli przedsiębiorca rozlicza dochody ze swojej firmy oraz dodatkowo z udziałów w spółce cywilnej pojawi się kolejna karta na której będzie można podać kwoty związane ze spółką lub dokonać importu danych z konta spółki prowadzonej w serwisie ifirma.pl.

 

 

4.3. Działalność gospodarcza – dodatkowe oznaczenia

W karcie dotyczącej działalności gospodarczej dokonuje się oznaczeń dotyczących sposobu rozliczania przychodów z działalności gospodarczej.

 

 

Oznaczenia tej obejmują:

 1. stratę z lat ubiegłych (szczegółowe informacje w punkcie 4.3.1.)
 2. informację czy przedsiębiorca dokonywał wpłat ryczałtu miesięcznie czy kwartalnie,
 3. informację czy przedsiębiorca wykazywał zaliczki ewidencjonowane na kasie jako przychód,
 4. informację na temat zastosowania kredytu podatkowego.

4.3.1. Strata z działalności

Działalność gospodarcza nie zawsze przynosi dochód. Jeśli po założeniu firmy ponieśliśmy duże nakłady na jej uruchomienie dany rok może zamknąć się stratą. Przy czym powstanie straty może dotyczyć jedynie działalności rozliczanej na zasadach ogólnych (na skali lub podatkiem liniowym). Użytkownik taką stratę może rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat. Użytkownik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rozliczy stratę, którą poniósł w okresie kiedy rozliczał się na zasadach ogólnych. Mimo wpisania wartości straty w serwisie ifirma w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT, informacja ta nie będzie zaciągnięta do kreatora zeznania rocznego. Ze względu na to, że na koniec roku wysokość dochodu może się różnie kształtować, Użytkownik podczas sporządzania zeznania rocznego może zdecydować czy uwzględnić stratę czy jednak jej nie odliczać. Jeśli chcemy wpisać stratę w zeznaniu rocznym wówczas w zakładce Działalność gospodarcza ➡ Działalność gospodarcza trzeba zaznaczyć checkbox Straty z lat ubiegłych.

 

 

Kwotę straty do odliczenia uzupełniamy w zakładce Działalność gospodarcza ➡ Straty.

Ważne! W 2022 roku można odliczyć:

 • 100% straty za rok 2019, 2020 i 2021
 • 50% straty z lat wcześniejszych tj. 2018 i 2017.

Zgodnie z nazwą pola – Kwota przysługującej do odliczenia straty z działalności gospodarczej – należy w nim podać już wyliczoną kwotę straty np. jeśli w roku 2018 z działalności została poniesiona strata w wysokości 4000 zł, w roku 2019 strata w kwocie 3000 zł, w roku 2020 strata w kwocie 1000 zł to max. można odliczyć 50% straty z roku 2018 czyli 2000 zł oraz pełną stratę z roku 2019 i 2020 czyli 4000 zł tj. łącznie 6000 zł.

 

 

5. PIT/WZR – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

Począwszy od rozliczenia za 2020 r. do deklaracji PIT-28 może zostać dołączony załącznik PIT/WZR. Stanowi on informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.

 

 

Więcej o tym na czym polega tzw. ulga na złe długi w podatku dochodowym można przeczytać tutaj.

Załącznik PIT/WZR: składają przedsiębiorcy, którzy dokonują zwiększeń lub zmniejszeń przychodów w stosunku do zobowiązań lub wierzytelności, o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

UWAGA! W przypadku składania PIT-28 załącznik ten ma nazwę PIT/WZR, a pozycje wykazane w tym załączniku są przenoszone do PIT-28.

Zwiększeń przychodów w roku 2022 dokonują przedsiębiorcy:

 • jeśli w roku otrzymali faktury/rachunki od innego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na terenie RP, zobowiązanie nie zostało opłacone do dnia złożenia zeznania oraz 90 dni od jego terminu płatności minęło w 2022 r.,
 • jeśli w roku 2020 lub/i 2021 dokonali zmniejszeń przychodów w związku z brakiem zapłaty za wystawioną fakturę lub rachunek, a w 2022 r. wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Zmniejszeń przychodów w roku 2022 mogą dokonać przedsiębiorcy:

 • jeśli wystawili faktury/rachunki dla innego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność na terenie RP i wierzytelność ta jest przeterminowana (w 2022 r. minęło 90 dni od terminu płatności i przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty lub nie zbył wierzytelności do dnia złożenia zeznania),
 • jeśli w roku 2020 lub/i 2021 dokonali zwiększeń przychodów w związku z brakiem zapłaty za otrzymaną fakturę lub rachunek, a w 2022 r. zobowiązanie zostało uregulowane.

 

 Uwaga! Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia (art. 57c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) w zakresie zwiększenia przychodów z powodu negatywnych konsekwencji COVID-19 nie uzupełnia załącznika PIT/WZR w zakresie przeterminowanych zobowiązań.
 

 
Na czym polega zwolnienie COVID?

Art. 57c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym daje przedsiębiorcy możliwość pod określonymi warunkami nie zwiększania podstawy opodatkowania/zmniejszania straty z działalności gospodarczej. Muszą być spełnione następujące warunki:

 • w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez przedsiębiorcę odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów,
 • przedsiębiorca poniósł odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Warunku z drugiej kropki nie stosuje się do podatników (przedsiębiorców), którzy:

 • w okresie od 2019 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok podatkowy i nie uzyskali w tym okresie przychodów z tej działalności,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym.

Przez analogiczny okres poprzedniego roku podatkowego, rozumie się analogiczny okres rozliczeniowy albo rok podatkowy przypadający w okresie od 2019 r. do roku bezpośrednio poprzedzającego rok podatkowy.

Przez średnie przychody, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w tym roku.

Tabela dotycząca załącznika PIT/WZR obejmuje dwie części:

 

 

I. Rok 2022:

1. Pytanie – Jak wykazać nieopłaconą wierzytelność (jestem wierzycielem) przeterminowaną w trakcie 2022 roku. Należy wskazać dane dłużnika i wierzytelności (wskazujemy dane kontrahenta, który nie zapłacił nam za naszą wykonaną czynność – towar, usługę).

Dane uzupełniamy wybierając opcję + dodaj.

Skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela jest jego prawem nie obowiązkiem.

 

 

2. Pytanie – Muszę wykazać nieopłacone zobowiązanie (jestem dłużnikiem) przeterminowane w trakcie 2022 roku. Wykazujemy własne zobowiązanie, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od terminu płatności i nie zostało opłacone do dnia złożenia zeznania za 2022 r.
Dane uzupełniamy wybierając opcję + dodaj.

II. Lata poprzednie:

1. Pytanie – Wraz z deklaracją za lata poprzednie składałeś PIT/WZR i wykazałeś w niej zmniejszenia przychodów, których ze względu na wartość przychodu w danym roku nie mogłeś odliczyć – wprowadź kwotę nieodliczonych w poprzednich latach wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychód.

 

 

Wartości nieodliczone można sprawdzić w zeznaniach złożonych w poprzednich latach, w polach 108 (PIT-28 za rok 2020) i 140 (PIT-28 za rok 2021).

2. Pytanie – Otrzymałem zapłatę za przeterminowaną wierzytelność.
Nie wykazujemy w tej części(D) wierzytelności i w części dotyczącej dłużnika(B) jeśli w trakcie roku odliczono ulgę, a następnie w trakcie roku lub po jego zakończeniu a przed złożeniem deklaracji – wierzytelność została spłacona.

Dane uzupełniamy wybierając opcję + dodaj.

 

 

3. Pytanie – Opłaciłem przeterminowany dług.
W tym miejscu wprowadzamy dane dotyczące wierzyciela, identyfikator podatkowy NIP, numer faktury, datę wystawienia faktury/rachunku oraz wartość zobowiązania uregulowanego w trakcie roku podatkowego.

Dane uzupełniamy wybierając opcję + dodaj.

Załącznik PIT/WZ a dane na koncie Użytkownika?

Na kontach Użytkowników serwis automatycznie dokonuje zwiększenia przychodu w przypadku przeterminowania wydatku. Dane w tym zakresie nie będą importowane z konta Użytkownika.

Dane dotyczące wierzytelności i zobowiązań, ujmowane w załączniku PIT/WZR należy wprowadzić samodzielnie, zarówno w zakresie płatności za faktury sprzedaży jak i wydatki.
Informacje o płatnościach bądź ich braku przedsiębiorca znajdzie przede wszystkim na swoim koncie bankowym, bądź na dokumencie w przypadku płatności gotówkowych. W serwisie daty zapłaty za wydatki można sprawdzić między innymi w zakładce:

 • Agenda ➡ Agenda w podzakładce wydatki:

   

   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.
  lub

 • Wydatki ➡ Lista wydatków:
 •  

   

  Po wybraniu numeru wydatku w Agendzie lub na Liście wydatków można zobaczyć szczegóły dotyczące dokonanych płatności.

   

   

  W przypadku zapłaty za faktury sprzedaży najczęściej faktura widnieje jako opłacona, opłacona częściowo bądź nieopłacona.
  To czy faktura sprzedazy jest opłacona, opłacona częściowo czy nie jest opłacona można sprawdzić między innymi w zakładce:

 • Agenda ➡ Agenda w podzakładce przychody:
 •  

   

  Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

 • Faktury ➡ Lista faktury lub Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur w podzakładce przychody:

 

 

6. Ryczałt wpłacony i wykazany w ewidencji przychodów

Na karcie Działalność gospodarcza ➡ Ryczałt wpłacony i wykazany w ewidencji przychodów trzeba wskazać kwoty należnego ryczałtu w rozbiciu na miesiące lub kwartały. Aby automatycznie uzupełnić kwoty należnych zaliczek pobranych z serwisu korzystamy z opcji Użyj. Co ważne Użyj nie spowoduje uzupełnienia pola Wpłacony ryczałt.

 

 

UWAGA!

W polu Wpłacony ryczałt należy wskazać wszystkie rzeczywiste, ustalone na podstawie wyciągu bankowego wpłaty, które w roku 2022 oraz 2023 (do terminu złożenia zeznania) zostały dokonane jako wpłaty należnego ryczałtu od przychodów uzyskanych w 2022 r. W kwocie wpłaconego ryczałtu nie uwzględniamy ewentualnych odsetek od nieterminowej wpłaty podatku w trakcie roku.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca w danym roku podatkowym nie wpłacił w terminie kwoty ryczałtu powinien oprócz wpłaty zaległości obliczyć i wpłacić kwotę odsetek podatkowych za zwłokę.
Wpłaty kwot ryczałtu dokonane po złożeniu zeznania rocznego nie są wykazywane w zeznaniu jako kwota wpłaconego ryczałtu Są to wpłaty na poczet zobowiązania podatkowego. Od nieuregulowanych w trakcie roku kwot należy jednak obliczyć i wpłacić odsetki od zaległości podatkowych.

W kolejnych kartach Użytkownik może wprowadzić informację o odliczeniach wykazywanych w załącznikach PIT/O oraz PIT/D.

7. Składki ZUS

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczyć od przychodu z działalności gospodarczej:

 • sumę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących,
 • połowę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących.

Uwaga!

Odliczone mogą być jedynie składki zdrowotne ustalone w sposób właściwy dla danej formy opodatkowania. Przedsiębiorca, który w 2021 r. rozliczał się wg np. skali i w 2022 r. zmienił formę opodatkowania na ryczałt nie odliczy zapłaconej w styczniu 2022 roku zapłacił składki zdrowotnej za grudzień. Nie została ona bowiem wyliczona wg zasad obowiązujących na ryczałcie.

Suma wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i odliczonych zdrowotnych zostanie zaimportowana z wygenerowanych na koncie deklaracji PIT-28. Tak jak na innych kartach będzie możliwość wstawienia gotowych kwot poprzez opcję Użyj.

 

 

Powyższe kwoty nie uwzględniają składek społecznych i zdrowotnych odliczonych w deklaracjach PIT-28 w okresach danego roku poprzedzający rozpoczęcie korzystania z serwisu. W takim wypadku pobrane przez serwis kwoty należy powiększyć o odliczone wcześniej składki.

Zaimportowane kwoty nie będą również uwzględniać składek zapłaconych w okresach zawieszenia, za które na koncie nie ma wygenerowanych deklaracji PIT-28. Sytuację tę prezentuje przykład nr 3.

 

8. Ponowny import danych

W sytuacji, gdy Użytkownik zorientuje się przed złożeniem zeznania do urzędu, że pobrane dane z konta w ifirma nie są prawidłowe np. za niski przychód, powinien ponownie zaimportować dane z konta. Rozbieżności mogą występować, jeśli po stworzeniu zeznania na pitroczny.pl dokonano zmian w księgowaniach bądź odliczeniach składek ZUS na koncie w ifirma.pl. Po poprawieniu odpowiednich wartości na właściwe oraz ponownym wygenerowaniu deklaracji PIT-28 na koncie, należy przejść do aplikacji pitroczny.pl, a następnie ustawić się w części Działalności gospodarcze – przychody i koszty na karcie Działalność gospodarcza i edytować dane.

 

 

Następnie w części Import danych z serwisu ifirma.pl wybieramy opcję Pobierz dane z ifirma.pl.

 

 

Po potwierdzeniu zapoznania się z instrukcją przygotowania konta należy zatwierdzić import danych. Dane zostaną pobrane ponownie zgodnie bieżącymi księgowaniami na koncie w serwisie ifirma.pl.

 

 

Po zatwierdzeniu pobranych danych należy ponownie przejść kreator zeznania do końca.

 

 

Jeśli dane na pozostałych kartach były już wcześniej wypełnione, poprzez pierwszy import z serwisu, to kwoty będą się podpowiadać w odpowiednich polach. Należy jednak zwrócić uwagę i dokonać weryfikacji tych wartości ponownie, gdyż one także mogły ulec zmianie. W razie wątpliwości, czy kwota w danym polu (np. Ryczałt wpłacony i wykazany w ewidencji przychodów) jest bieżąca, można po najechaniu na ikonę zegara, sprawdzić w jakiej dacie był ostatni import danych.

 

 

9. Wysłanie zeznania

Po przejściu na kartę Pozostałe do punktu Dane osobowe Użytkownik będzie mógł skorzystać z automatycznego uzupełnienia swoich danych.

 

 

Po potwierdzeniu danych odnośnie przekazania 1,5% na OPP pojawi się ostatnia karta kreatora zeznania rocznego. W tym miejscu można pobrać stworzoną deklarację lub ją wydrukować. Jeśli Użytkownik skorzysta z opcji Wydrukuj/zapisz zmieni się status z “nie wykonano” na “wykonano”. Deklarację można złożyć w formie papierowej w urzędzie osobiście lub listem poleconym. Można także dokonać wysyłki w formie elektronicznej bezpośrednio z serwisu. W tym celu należy wybrać Wyślij elektronicznie do US.

 

 

Jeśli ikona Wyślij elektronicznie do US będzie nieaktywna po najechaniu na nią kursorem pojawi się informacja jakich danych brakuje, żeby deklaracja mogła być kompletna.

 

 

Aby wysłać deklarację należy podać dane autoryzujące, czyli: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP (te dane będą automatycznie uzupełnione) oraz kwotę przychodu z poprzedniego zeznania rocznego.

 

 

Jeśli Użytkownik za 2021 r. składał zeznanie inne niż PIT-28 i rozliczenie było dokonywane także przez naszą aplikację można przejść do jej szczegółów poprzez wybranie ikony pitroczny.pl
Użytkownicy, którzy również w 2021 r. rozliczali się ryczałtem i zeznanie wysyłali za naszym pośrednictwem znajdą je na koncie w serwisie w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje w części PIT-28R.

Wysyłka deklaracji będzie potwierdzona komunikatem.

 

 

Na podany e-mail kontaktowy zostanie wysłana informacja o ostatecznym statusie deklaracji.

Zmiana statusu deklaracji będzie widoczna w zakładce PIT-y ➡Podgląd.

 

 

Listę wysłanych deklaracji można także sprawdzić w części E-deklaracje w prawym górnym rogu obok danych konta.

 

 

Aby przejść do pozostałych danych wprowadzonych w aplikacji pitroczny.pl należy wybrać Powrót.

Aby przejść do pozostałych danych wprowadzonych w aplikacji pitroczny.pl należy wybrać Powrót.

 

 

9.1. Wysyłka odrzucona

Jeśli wystąpi niezgodność w danych autoryzujących podatnika, wówczas pojawi się komunikat o weryfikacji negatywnej wysłanej deklaracji.

 

 

W związku z tym, że deklaracja nie dotarła do urzędu skarbowego konieczna będzie ponowna wysyłka zeznania rocznego.

9.2. Jak pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

Urzędowe Poświadczenie Odbioru może zostać pobrane jeśli w polu status mamy widoczną informacje “Zaakceptowany”.

Następnie przechodzimy do strony ministerialnej poprzez kliknięcie na “dokument dostępny na stronie Ministerstwa Finansów”.

 

 

 

 

 1. Jeżeli w otwartej stronie internetowej nie otworzy się plik PDF i pokaże się komunikat jak na poniższym screenie, należy wybrać ikonę służącą do pobrania pliku i zapisać PDF na dysku.
  1. widok w przeglądarce Google Chrome:

    

    

  2. widok w przeglądarce Microsoft Edge:

    

    

  3. widok w przeglądarce Mozilla Firefox:

    

    

  4. widok z Internet Explorer – przeglądarka powinna bez problemu poradzić sobie z otworzeniem pliku w kolejnej karcie:
  5.  

    
 2. Następnie należy otworzyć pobrany plik PDF.
 3.  

   

 4. W oznaczoną na czerwono ramkę należy wkleić numer referencyjny wysłanej deklaracji. Numer to 26 znaków wskazanych w trzecim kroku instrukcji, numer referencyjny widoczny był pod sformułowaniem: “Identyfikator złożonego dokumentu”.
  Następnie należy wybrać opcję Sprawdź status dokumentu i Pobierz UPO.
 5.  

   

 6. Otworzy się UPO. Plik można wydrukować lub zapisać i zachować w posiadanej dokumentacji dotyczącej wysłanych deklaracji.

 

 

 

UWAGA!
Do otwierania plików PDF sugerujemy korzystać z programu Adobe Acrobat Reader.
Ministerstwo Finansów nie wspiera wszystkich programów służących do otwierania plików PDF oraz wszystkich przeglądarek internetowych. W przypadku problemów z pobraniem UPO prosimy o kontakt ze wsparciem e-deklaracji Krajowej Informacji Skarbowej – tel. 22-330-03-30.

 

10. Korekta zeznania

Jeśli po złożeniu rozliczenia rocznego urząd skarbowy wezwie do korekty zeznania bądź Użytkownik będzie chciał z innych powodów skorygować PIT roczny, aby tego dokonać należy po przejściu do aplikacji pitroczny.pl ustawić się na pierwszej karcie Info ➡ Sposób rozliczania i edytować dane.

 

 

W kolejnym kroku należy zaznaczyć checkbox Czy wypełniana deklaracja jest korektą? i zatwierdzić zmiany.

 

 

Następnie trzeba przejść ponownie wszystkie zakładki, dokonując na właściwych stosownych poprawek.

UWAGA! Jeśli konieczność dokonania korekty wynika ze zmian wprowadzonych na koncie w ifirma.pl (np. doksięgowano przychody czy zmieniła się kwota odliczonych składek ZUS) wówczas należy pamiętać o ponownym zaimportowaniu danych do pitroczny.pl.
W tym celu na karcie Działalność gospodarcza w punkcie Działalności gospodarcze – przychody i koszty nie przechodzimy od razu Dalej tylko najpierw wybieramy Pobierz dane z ifirma poniżej loginu konta. Po ponownym zaimportowaniu danych z serwisu należy zatwierdzić i przejść dalej.
W przypadku, gdy wypełniania deklaracja jest korektą na karcie Pozostałe pojawi się punkt Korekta deklaracji.

 

 

W niej możliwe jest uzupełnienie informacji o przyczynie korekty. Po przejściu do końca formularza pojawi się informacja o wygenerowanej korekcie, którą będzie można wysłać do urzędu skarbowego.

 

 

Sposób wysyłki i pobrania UPO dla korekty jest taki sam jak deklaracji przesyłanej jako pierwotne złożenie.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły