w PojazdyKoszty działalności Tagi: leasing operacyjnypojazd w leasinguleasing pojazdupojazd osobowy

Leasing operacyjny jest najbardziej powszechną formą leasingu samochodu wśród przedsiębiorców. Polega on na przekazaniu przez leasingodawcę na czas oznaczony prawa do użytkowania przedmiotu leasingu zgodnie z umową, w zamian za opłaty zwane ratami leasingu, dokonywane przez leasingobiorcę.

Minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego dla samochodu osobowego wynosi dwa lata. Przedsiębiorca, który przejmuje przedmiot leasingu w ramach takiej umowy, nie amortyzuje samochodu w swojej działalności, ponieważ pojazd ten jest składnikiem majątku leasingodawcy i to firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Korzystający, czyli leasingobiorca otrzymuje faktury za raty leasingowe i księguje je po stronie kosztów w KPiR. Podatnik VAT odlicza również VAT z faktury zgodnie z przeznaczeniem pojazdu.

Samochód osobowy, który stanowi przedmiot umowy leasingu operacyjnego wprowadzamy w serwisie z poziomu: PojazdyWszystkie operacjeDodaj pojazdDodanie pojazdu: osobowy niefirmowy.W przypadku konta ryczałtowca-vatowca samochód osobowy, który stanowi przedmiot umowy leasingu operacyjnego wprowadzamy w serwisie z poziomu: PojazdyWszystkie operacjeDodaj pojazdDodanie pojazdu: osobowy w leasingu/dzierżawieUzupełniamy dane pojazdu:W pozycji „Typ pojazdu” rozwijamy pole i wybieramy „Pojazd w leasingu”.

Dla samochodu osobowego w leasingu operacyjnym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Wskazanie typu pojazdu – pojazd w leasingu spowoduje, że serwis nie będzie wymagał takiej ewidencji.

Po wypełnieniu danych pojazdu i zatwierdzeniu, pojawi się komunikat: “Typ samochodu dla wydatków” i opcja “dodaj typ”.W celu poprawnego księgowania wydatków samochodowych należy wybrać typ pojazdu właściwy dla danych technicznych posiadanego samochodu. Po określeniu typu pojazdu, serwis będzie odpowiednio rozliczał podatek VAT z faktur związanych z tym pojazdem.

Jeżeli przedmiotem leasingu jest typowy samochód osobowy, który nie jest w żaden sposób konstrukcyjnie przystosowany do działalności i będzie używany zarówno do celów działalności jak i prywatnie, w tabeli “typ dla wydatków” – wybieramy typ – samochód osobowy. Na tej podstawie serwis będzie odliczał 50% VAT z faktur za raty leasingowe oraz faktur za inne wydatki związane z eksploatacją samochodu. Pozostała nieodliczalna część VAT z faktury będzie automatycznie przez serwis doliczana do kwoty netto i księgowana jako koszt w KPiR.Powyższa opcja „typ dla wydatków” nie będzie dostępna na koncie nievatowca.
W przypadku konta nievatowca wydatki związane z eksploatacją samochodu zostaną zaksięgowane w kwocie brutto w KPiR.

Na koncie ryczałtowca-vatowca ujęty będzie tylko podatek VAT z faktury zgodnie z określonym typem pojazdu dla wydatków.

Faktury związane z eksploatacją samochodu należy wprowadzać z poziomu: PojazdyWszystkie operacjeDodaj koszt pojazdu wybierając odpowiedni rodzaj wydatku. Z tego poziomu należy księgować zarówno faktury za zakup paliwa jak i inne koszty związane z pojazdem.Fakturę za opłatę wstępną/czynsz inicjalny i ratę leasingu wprowadzamy z poziomu: PojazdyWszystkie operacjeDodaj koszt pojazduRata leasingu.
Pozostałe faktury otrzymane od firmy leasingowej, również księgujemy z poziomu: “rata leasingu”.

Polisę ubezpieczeniową samochodu wprowadzamy z poziomu:
PojazdyWszystkie operacjeDodaj koszt pojazduInne kosztyinny, w łącznej kwocie, w dacie wystawienia polisy. W poz. „rodzaj dokumentu” wybieramy „umowa”.

W przypadku otrzymania innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku na ubezpieczenie samochodu w leasingu, zalecamy kontakt z BOK ifirma.

Uwaga! Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia.
Takie ograniczenie będzie występowało przy ubezpieczeniu AC i innych dodatkowych ubezpieczeniach, gdy podstawą wymiaru składki jest wartość samochodu.

Szczegółowy sposób rozliczanie składki ubezpieczeniowej został omówiony w artykule: Księgowanie ubezpieczenia pojazdu

Księgowanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu może odbywać się również z poziomu: WydatkiDodaj wydatek, w części ”wydatki związane z utrzymaniem pojazdu”.

Faktura zaliczkowa i faktura korygująca do zaliczki w ramach umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Księgowanie na kontach płatników VAT.

W niektórych transakcjach zdarza się, że podatnicy w pierwszej kolejności dokonują przedpłaty, zaliczki do salonu samochodowego i otrzymują fakturę zaliczkową.
Fakturę zaliczkową dotyczącą opłaty wstępnej do leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który będzie używany do celów mieszanych, czyli zarówno w działalności jak i prywatnie, rozliczamy tylko w ewidencji zakupów VAT, dokonując odliczenia 50% VAT. Zaliczka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Jeżeli faktura zaliczkowa została wystawiona przed przekazaniem przedmiotu leasingu i potwierdza wpłatę zaliczki, księgujemy taką fakturę w miesiącu otrzymania faktury zaliczkowej, z poziomu: EwidencjeEwidencja zakupów VAT jako dodanie pozycji ewidencji zakupów VAT. W poz. kwota netto, pod odpowiednią stawką VAT wpisujemy 50% kwoty netto z faktury. Na tej podstawie serwis odliczy odpowiednio 50% VAT z faktury zaliczkowej.Przykład

Podatnik otrzymał fakturę zaliczkową na kwotę 2000 zł netto, podatek VAT 460 zł i kwota brutto 2460 zł. Dodając wpis do ewidencji zakupów VAT powinien wpisać w poz. „kwota netto” 50% kwoty netto faktury zaliczkowej czyli 1000 zł. Na tej podstawie serwis wyliczy odpowiednio 50% VAT z faktury.W praktyce, dalsze rozliczenie polega na tym, że podatnik otrzymuje od salonu fakturę korygującą do faktury zaliczkowej, ponieważ wpłacona wcześniej zaliczka przechodzi na stronę leasingodawcy i jest kompensowana z opłat wstępną pobieraną przez leasingodawcę.

Po otrzymaniu faktury korygującej, korektę wprowadzamy analogicznie do faktury zaliczkowej, z poziomu: EwidencjeEwidencja zakupów VATDodaj pozycję ewidencji zakupów VAT. W poz. „kwota netto” pod odpowiednią stawką VAT wpisujemy 50% kwoty netto z korekty ale ze znakiem minus.
Autor: Iwona Derbisz – ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.