Księgowanie przychodu z PayPal

w Ewidencje

Aby zaksięgować przychody otrzymane za pośrednictwem serwisu PayPal należy sporządzić zestawienie otrzymanych przychodów oraz prowizji pobranych przez serwis PayPal. Zestawienie powinno zawierać:

 • liczbę porządkową
 • datę sprzedaży usługi
 • walutę sprzedaży
 • kraj nabywcy
 • kwotę sprzedaży
 • kwotę prowizji
 • średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu
 • kwotę netto
 • kwotę oraz stawkę podatku VAT.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie UE należy opodatkować właściwą krajową stawką VAT – od kwoty przeliczonej na złotówki należy wyliczyć kwotę podatku VAT oraz ustalić kwotę netto.

Sprzedaż usług na rzecz kontrahentów, którzy posiadają miejsce mieszkania poza obszarem UE nie będzie opodatkowana w Polsce – wprowadzamy ją przy stawce 0%.

Księgowanie przychodów z PayPal

Przychody z PayPal wprowadza się na podstawie zestawienia poprzez:

Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny VAT

  ,

przy odpowiedniej stawce VAT. W związku z tym, że PayPal pozwala na uzyskanie szczegółowego spisu uzyskanych w danym okresie przychodów, można je zaksięgować w jednej zsumowanej kwocie, na zakończenie miesiąca.

Średnie kursy walut NBP można pobrać na stronie nbp.pl

Różnice kursowe

Należy również wyliczyć różnice kursowe pomiędzy sumą przychodów wyliczoną według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień pobrania prowizji a kursem zastosowanym przez PayPal.

Jeżeli różnica będzie dodatnia, wprowadzamy ją poprzez:

Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nie VAT

  ,

jako Wpis do KPiR wybierając Pozostałe przychody, jako nazwę przychodu – Różnice kursowe. Data wystawienia to data wpływu na rachunek bankowy. Pozycja kontrahent nie jest wymagana. Numer powinien być zgodny z wewnętrznie przyjętą serią numeracji.

Jeśli różnica będzie ujemna, to należy wprowadzic ją w zakładce:

Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Dowód księgowy

  ,

jako Wpis do KPiR wybierając Pozostałe wydatki. Datą jest data otrzymania należności, a nazwa – Różnice kursowe.

Deklaracja VAT 7

W przypadku gdy dokonujemy świadczenia usług poza terytorium kraju, sprzedaż powinna zostać wykazana w deklaracji VAT 7/7K), w pozycji 11. W tym przypadku serwis nie wprowadzi automatycznie przychodów do deklaracji VAT-7, należy zatem po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 ją edytować i ręcznie wprowadzić kwotę w pozycji 11.

W tym celu w zakładce Deklaracje należy wejść w szczegóły deklaracji na dole strony, kliknąć w pozycję Edytuj i w pozycji 11 wprowadzić kwotę z pozycji 13, natomiast w pozycji 13 wprowadzić 0,00 zł.

Uwaga! W zakresie PayPal w deklaracji VAT-7/7K konieczne jest także wykazanie prowizji, pobranej przez serwis, jako import usług. Prowizja pobierana przez PayPal jest traktowana jako usługa finansowa, podlegająca w Polsce zwolnieniu z VAT, mimo to należałoby ją wykazać w deklaracji.

W związku z tym, że nie ma jednolitego stanowiska w tym zakresie, zalecany jest kontakt z US oraz wystąpienie o interpretację indywidualną.

Koszt księgujemy na podstawie wyciągu bankowego (mamy więc 1 kurs do wszystkich pozycji), księgujemy prowizje z całego miesiąca.

W przypadku rozliczenia VAT:

 • jeśli stosujemy 1 kurs do przeliczenia dla celów VAT, to wówczas w serwisie będziemy to księgować przez zakładkę: Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Import usług, wybierając przy wprowadzanej kwocie stawkę zw.,
 • jeśli przeliczamy każdą prowizję według właściwego kursu, to wówczas konieczne są 2 księgowania:
  1. koszt: Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Koszt prowadzenia firmy ➡ Inny
  2. import usług w PLN w łącznej wartości (wyliczonej poza serwisem), ale bez wpisu do KPiR.

Na koniec należy zatwierdzić zmiany. Po przeedytowaniu deklaracji VAT nie należy jej ponownie generować, gdyż powrócą zapisy w deklaracji VAT 7 sprzed edycji.

UWAGA!

Ręczna edycja deklaracji VAT-7/7K nie powoduje zmian w generowanym pliku JPK_VAT. Konieczne będzie samodzielne poprawienie pliku JPK_VAT w tym zakresie i wysłanie go poza serwisem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły