w Środki trwałe

Jeśli środek trwały nie stanowi instalacji wbudowanej na stałe w konstrukcję budynku będącego środkiem trwałym, lecz urządzenie, które może być odłączone bez uszczerbku dla niego samego oraz bez uszkodzenia bądź naruszenia poszczególnych elementów budynku (np. klimatyzacja), wówczas nie uznaje się go za część składową tego budynku. Jeżeli poza kryterium wartościowym, urządzenie spełnia pozostałe kryteria do uznania za środek trwały, wówczas powinno być ujęte w ewidencji środków trwałych.

W przypadku gdy dany środek trwały zostanie wbudowany w konstrukcję budynku, nakłady poniesione na jego zakup i montaż będą zwiększać wartość początkową tego budynku jako tzw. ulepszenie. Środek trwały uważa się za ulepszony, gdy wartość wydatków na ten cel poniesionych w danym roku podatkowym – i obejmujących m.in. jego modernizację – jest wyższa od kwoty 3.500 zł, a efektem ich poniesienia jest wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do jego wartości użytkowej z dnia przyjęcia go do używania.

Ulepszenie w serwisie wprowadzamy przez zakładkę Majątek > rejestr środków trwałych > klikamy na nazwę środka trwałego i wybieramy ikonę „dodaj ulepszenie”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.