w Pojazdy
Od 1 kwietnia 2014 obowiązują nowe zasady rozliczania leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Z faktur odliczamy 50% podatku VAT. Wyjątkiem są samochody “z kratką” które, po spełnieniu wymogów formalnych, dają prawo do odliczenia 100% podatku VAT z faktury za leasing.

Samochód osobowy w leasingu operacyjnym jest pojazdem niefirmowym (pozostaje własnością leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych).

Leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu. Dla leasingobiorcy kosztem są otrzymywane faktury leasingowe.

Nowelizacja ustawy o podatku VAT, obowiązująca od 1 kwietnia 2014 wprowadziła nowe zasady odliczania podatku VAT z faktur leasingowych. W miejsce dotychczasowej zasady odliczania 60% podatku z faktury lecz nie więcej niż limit 6 tys. zł w całym okresie trwania umowy, wprowadzono zasadę odliczania 50% podatku z każdej faktury.

Dla umów zawartych przed 1 kwietnia kwota dotychczas wykorzystanego limitu przestaje mieć znaczenie – mamy prawo do odliczania 50% z faktur wystawionych od 1 kwietnia 2014 do końca trwania umowy.

Leasing samochodu “z kratką”

W ustawie jest wyodrębniony szczególny typ pojazdu, tzw. „samochód z kratką”. Leasingobiorca takiego samochodu może mieć prawo do odliczania 100% podatku VAT z faktur leasingowych, o ile będą spełnione zapisane w ustawie warunki. Obiegowe sformułowanie “samochody z kratką” nie przystaje do dzisiejszego stanu prawnego, ponieważ ustawodawca zrezygnował z wymogu aby samochód miał zamontowaną przegrodę. Natomiast aby leasingobiorca korzystał z prawa do odliczenia 100% podatku VAT, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

 1. Warunek konstrukcyjny dotyczący liczby siedzeń i dopuszczalnej ładowności:
  • przy jednym miejscu siedzącym ładowność nie może być mniejsza niż 425 kg,
  • przy dwóch miejscach siedzących ładowność nie może być mniejsza niż 493 kg,
  • przy trzech i więcej miejscach siedzących ładowność nie może być mniejsza niż 500 kg.
  • Spełnienie warunków ustala się na podstawie świadectwa homologacji (N-1). Jeżeli w świadectwie nie są zawarte ww. informacje, to samochód nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia.

 2. Warunek formalny:
  • Z prawa do odliczenia 100% mogą korzystać tylko leasingobiorcy, którzy zawarli umowę leasingu przed 1 stycznia 2011 lub w okresie 1 stycznia – 31 marca 2014 i umowa musi być zarejestrowana w US. Obecnie rejestracji w US podlegają tylko umowy zawarte w 2014 r. (umowy sprzed 2011 r. były rejestrowana w 2011r.). Termin rejestracji upływa 2 maja 2014.

Wprowadzenie samochodu do ewidencji pojazdów

W serwisie wprowadzamy samochód przez zakładkę:

  „Pojazdy” ➡ „Dodaj pojazd” ➡ „Osobowy niefirmowy”

Wybieramy typ pojazdu i zaznaczamy „pojazd w leasingu”.

Księgowanie faktur za raty leasingowe

  Zakładka: „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu” ➡„dodaj koszt pojazdu” ➡ „Rata leasingu”

Dla samochodu w leasingu nie prowadzimy „Ewidencji przebiegu pojazdu” (kilometrówki), ale wszystkie wydatki eksploatacyjne księgujemy przez zakładkę:

  „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu”

wybierając odpowiedni typ wydatku: „paliwo” lub „pozostałe wydatki”.

Leasing finansowy

Samochód w leasingu finansowym jest pojazdem firmowym (staje się własnością leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych). W serwisie wprowadzamy go przez zakładkę:

  „Pojazdy” ➡ „Dodaj pojazd” ➡„Zakup pojazdu” – osobowego na fakturę VAT.

W przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty leasingowej. Księgujemy ją w dacie opłacenia w zakładce:

  „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu” ➡ „dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” – dokument inny.

Wszystkie wydatki eksploatacyjne księgujemy przez zakładkę:

  „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu”.

Ubezpieczenie samochodu oraz inne wydatki ponoszone na rzecz leasingodawcy

Wyrok NSA z końca 2010 r. zaliczył do ogólnych kosztów umowy leasingowej również opłaty na ubezpieczenie samochodu będącego przedmiotem leasingu. Do tej pory leasingodawcy refakturowali ubezpieczenie z zastosowaniem stawki VAT “Zwolniony”. Wyrok NSA każe opodatkować ubezpieczenie stawką 23%. Leasingobiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur za ubezpieczenie na takich samych zasadach jak podstawową ratę leasingową czyli 50% dla samochodów osobowych i 100% dla samochodów z kratką (o ile są spełnione warunki podane wyżej).

Możliwość komentowania jest wyłączona.