Webinaria

Joanna Łuksza


Pełen zapis webinaru dostępny jest tutaj. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników, na które nie została udzielona odpowiedź z uwagi na ograniczony czas spotkania. Odpowiedzi podzielone zostały zgodnie z tematyką webinaru.

Uwaga! Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infoliniami instytucji przyznających świadczenia. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją.

Zwolnienie ze składek ZUS


1. Na jakiej podstawie mogą wydać decyzję odmowną, jeśli przepisy są spełnione? Czy może to być widzimisię?
2. Czy można jeszcze wnioskować o zwolnienie z zus za marzec?
3. Czy jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na UOP (min. 2600 zł) i prowadzi działalność gospodarczą i zgłosi się dobrowolnie do Ubezpieczeń społecznych może wnioskować o ich zwolnienie z ZUS?
4. Czy jeśli złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec – maj muszę jeszcze raz składać taki wniosek co miesiąc czy ten pierwszy wystarczy?
5. Witam, czy jest limit przychodu? dla zwolnienia z ZUS?
6. W marcu przychód przekroczył 30 tys (samozatrudnienie, vatowiec). W kwietniu zawiesiłem działalność. W maju działam i nie przekroczę 15 tys.pln. Czy mogę starać się o zwolnienie z ZUSu i postojowe?

Pożyczka z urzędu pracy


1. Czy pożyczki udzielane na bieżące potrzeby mogą być wykorzystane do opłacenia podatków? Jaki jest okres w którym można wykorzystać tą kwotę?
2. W teorii nie ma warunków na otrzymanie pożyczki na 5000 zł. Ale całe przepisy odnośnie tarczy zaczynają się od sformułowania, że to dla tych, którzy ucierpieli przez epidemię. Więc może są warunki?
3. Czy można jeszcze złożyć wniosek po okresie 14 dni od ogłoszenia?
4. Czy istnieje szansa na odrzucenie takiego wniosku o pożyczkę?
5. Na co można wykorzystać pożyczkę z PUP?
6. Czy z pożyczki z pup można skorzystać jeżeli firma wystartowała od stycznia 2020?

Postojowe


1. Czy można złożyć wniosek o postojowe mając inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę)?
2. Czy postojowe należy się w przypadku jeśli przychód w miesiącu lutym i marcu był równy 0? Czy za marzec przysługuje?
3. Czy w maju mogę wnioskować o postojowe za marzec z ZUS? Czy mogę to zrobić wstecz, czy tylko o bieżący miesiąc?
4. Czy jeśli moja umowa cywilno-prawna przewiduje wynagrodzenie podstawowe i premię od obrotu, w momencie kiedy otrzymałam tylko wynagrodzenie podstawowe, to mogę ubiegać się o postojowe z ZUS?

Tarcza finansowa – PFR


1. O subwencje PFR – czy można zatrudnić kogoś na 1/16 etatu i spełnić wymóg stawiany w subwencji o 100% zatrudnieniu?
2. Czy jeśli zatrudniam kogoś na niepełne etaty, jak to jest liczone w przypadku starania się o subwencję z PFR?
3. Jak zaokrągla się pracowników do obliczenia dotacji PFR np 6,2 etatu to 6 czy 7?
4. Czy przy wyliczaniu subwencji z PFR można brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na UoP w sp z oo którzy mają udziały? Na infolinii PFR otrzymałem inf. że nie można a w odpowiedzi na maila że można.
5. Tarcza PFR. W poradniku tarczy jest mowa o liczbie osób zatrudnionych i umorzeniu. Proszę o informację czy zatrudnienie ma być zachowane zgodnie ze stanem na 31.12 2019 r. czy 30.04.2020 r.).
6. W instrukcjach wypełniania wniosków jest mowa o zaokrąglaniu cząstkowych etatów w górę (po zsumowaniu). Ja zaokrągliłem ale subwencja została przyznana tylko na cząstkę etatu. Czy odwoływać się?

Inne zagadnienia


1. Pytanie: Do kiedy trzeba wykorzystać środki z dofinansowania części kosztów samozatrudnionych? Czy ma się na to 3 miesiące (w miesiącach za które dostaje się dofinansowanie) czy jest więcej czasu?
2. Poproszę o różnice pomiędzy dofinansowaniem dla pracownika z powiatowego urzędu pracy a wojewódzkim?
3. Jeżeli obniżyłem pensję pracownika w kwietniu z wypłatą w maju to czy mogę skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracownika?
4. Czy system księgowości iFirma przygotuje jakieś rozwiązanie, które pozwoli pilnować, że dany rodzaj dofinansowania jest przeznaczany na dany koszt?

Zwolnienie ze składek ZUS

1. Na jakiej podstawie mogą wydać decyzję odmowną, jeśli przepisy są spełnione? Czy może to być widzimisię?

Decyzja będzie odmowna w przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki dla zwolnienia, bądź w przypadku błędów formalnych w złożonym wniosku. Wydanie decyzji odmownej będzie przez organ ją wydający uzasadnione.

2. Czy można jeszcze wnioskować o zwolnienie z zus za marzec?

Tak. Termin jest do 30.06.2020 r.

3. Czy jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na UOP (min. 2600 zł) i prowadzi działalność gospodarczą i zgłosi się dobrowolnie do Ubezpieczeń społecznych może wnioskować o ich zwolnienie z ZUS?

Z informacji jakie uzyskaliśmy w ZUS przedsiębiorca może wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek społecznych jakie płaci dobrowolnie. W przepisach nie ma wykluczenia ze zwolnienia dla składek opłacanych dobrowolnie.

4. Czy jeśli złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec – maj muszę jeszcze raz składać taki wniosek co miesiąc czy ten pierwszy wystarczy?

Jak wniosek obejmował trzy miesiące to nie składa się kolejnego wniosku.

5. Witam, czy jest limit przychodu? dla zwolnienia z ZUS?

Limit występuje dla przedsiębiorcy, który zgłasza do ZUS jedynie siebie. W pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek przychód nie może przekroczyć 15 681 zł lub kiedy przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie zgodnie z przepisami tarczy 3.0 o zwolnienie za okres kwiecień – maj przychód może być wyższy niż 15 681 zł, jednakże dochód przedsiębiorcy powinien być niższy niż 7000 zł.

6. W marcu przychód przekroczył 30 tys (samozatrudnienie, vatowiec). W kwietniu zawiesiłem działalność. W maju działam i nie przekroczę 15 tys.pln. Czy mogę starać się o zwolnienie z ZUSu i postojowe?

W tej sytuacji można wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za maj 2020, gdyż przychód nie przekracza 15 681 zł.
Kwestia świadczenia postojowego nie jest niestety jednoznaczna. Z informacji uzyskanych na infolinii ZUS w przypadku jak osoba zawiesiła działalność po 31.01.2020 r. ma możliwość wnioskowania o świadczenie postojowe. Nie jest jednak jasne czy powinna wykazać spadek przychodów, czy wybrać opcję zawieszenia działalności. Budzi też wątpliwość czy można wnioskować o takie świadczenie, kiedy działalność w jednym z miesięcy, w którym przychód należy porównać by ocenić spadek obrotu, była zawieszona. Na pewno można złożyć wniosek i oczekiwać na decyzję.

Pożyczka z urzędu pracy

1. Czy pożyczki udzielane na bieżące potrzeby mogą być wykorzystane do opłacenia podatków? Jaki jest okres w którym można wykorzystać tą kwotę?

Pożyczka ma zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety ustawa nie zawiera dokładnego sprecyzowania co oznaczają bieżące koszty, ale też nie narzuca jakie koszty można z niej pokryć.
Wydaje się, że podatki stanowiące koszt firmy takie jak np. PCC, podatek od nieruchomości, czy podatek od wynagrodzeń, który jest ujęty jako koszt w wynagrodzeniu brutto pracownika będą mogły bez problemu zostać uregulowane pożyczką. W świetle ustawy PIT, podatek dochodowy/zaliczka i VAT u płatnika VAT (poza pewnymi wyjątkami) nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – powstaje zatem wątpliwość czy można je pokryć z pożyczki. Nie wiemy bowiem czy Ustawodawca pisząc koszt prowadzenia działalności gospodarczej rozumiał go jako koszt, który można ująć w ewidencjach podatkowych przedsiębiorcy, czy jako wydatek na cel firmy. Niestety, ale temat z uwagi na brak precyzji może podlegać odmiennej interpretacji.
Ustawa nie zawiera ograniczenia co do okresu wydatkowania pożyczki, odnosi się jedynie do terminu kiedy pożyczkę należy spłacić.

2. W teorii nie ma warunków na otrzymanie pożyczki na 5000 zł. Ale całe przepisy odnośnie tarczy zaczynają się od sformułowania, że to dla tych, którzy ucierpieli przez epidemię. Więc może są warunki?

Jednym z podstawowych warunków jakie trzeba spełnić aby otrzymać pożyczkę to założenie działalności przed przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej 1 marca 2020 r. – zmiana wprowadzona 15 maja 2020 r. w ramach tarczy 3.0) i jej prowadzenie na dzień złożenia wniosku. Wnioski obecnie są przyjmowane i pożyczki wypłacane bez dodatkowych warunków. Sam przepis o pożyczce zawiera zapis: ”W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” czy jednak oznacza to, że obiektywnie ma jakaś przesłanka dodatkowo wystąpić? Czas pokaże jak oceni to praktyka. Zawsze urzędy mogą po czasie powiedzieć: “sprawdzam”. Każdy dokonuje oceny we własnym zakresie czy ucierpiał przez epidemię podczas składania wniosku.

3. Czy można jeszcze złożyć wniosek po okresie 14 dni od ogłoszenia?

Warto w temacie śledzić swój urząd pracy, gdyż urzędy ogłaszają często dodatkowe daty naboru. Przykładem może być PUP w Lubaniu.

4. Czy istnieje szansa na odrzucenie takiego wniosku o pożyczkę?

Wniosek może być odrzucony z uwagi na niespójność danych czy inne błędy formalne. Może też być złożony po okresie naboru wniosków, gdy urząd nie ma środków przez co nie zostaną środki przyznane. Ponadto jednym z podstawowych warunków jakie trzeba spełnić aby wniosek nie został odrzucony to założenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej 1 marca 2020 r. – zmiana wprowadzona 15 maja 2020 r. w ramach tarczy 3.0).

5. Na co można wykorzystać pożyczkę z PUP?

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia jakie dotychczas przekazywało MRPiPS.

“Celem pożyczki jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Oznacza to, że środki te mogą być przeznaczone tylko na tego typu wydatki np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników, leasing, ubezpieczenie itp.”

“Cele pożyczki zostały określone w ustawie. Środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.”

Szukając odpowiedzi na najczęstsze pytania w zakresie mikropożyczki warto zapoznać się z pozostałymi odpowiedziami MRPiPS.

6. Czy z pożyczki z pup można skorzystać jeżeli firma wystartowała od stycznia 2020?

Mikroprzedsiębiorca może skorzystać z pożyczki jak założył działalność przed 01.03.2020, czyli tak można skorzystać jak działalność wystartowałą od stycznia 2020.

Postojowe

1. Czy można złożyć wniosek o postojowe mając inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę)?

Nie ma takiej możliwości.

2. Czy postojowe należy się w przypadku jeśli przychód w miesiącu lutym i marcu był równy 0? Czy za marzec przysługuje?

Z wyjaśnień ZUS wynika, że nie. Wymagany jest spadek przychodów. Przy braku przychodów spadek nie ma miejsca.

3. Czy w maju mogę wnioskować o postojowe za marzec z ZUS? Czy mogę to zrobić wstecz, czy tylko o bieżący miesiąc?

Wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy dotyczy miesiąca kalendarzowego, w którym wniosek jest składany. Składając pierwszy wniosek w maju 2020 należy porównać dwa miesiące wstecz pod kątem spadku przychodów, czyli kwiecień i marzec – czy wystąpił między nimi 15% spadek przychodów. W maju składając wniosek wnioskujemy zatem o miesiąc maj, a nie o miesiące jakie już minęły.

4. Czy jeśli moja umowa cywilno-prawna przewiduje wynagrodzenie podstawowe i premię od obrotu, w momencie kiedy otrzymałam tylko wynagrodzenie podstawowe, to mogę ubiegać się o postojowe z ZUS?

Aby stwierdzić, czy można ubiegać się o postojowe należy zweryfikować, czy zostały spełnione poniższe warunki:

  • postojowe dla zleceniobiorcy przysługuje, gdy dla umowy zawartej przed 01.04.2020 r. nie ma możliwości wykonywania umowy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla I kwartału 2020 roku, górny limit wynosi 15 595,74‬ zł).
    Zatem postojowe będzie przysługiwało jeżeli dodatkowo zostały spełnione powyższe warunki.

Warto poznać stanowisko ZUS w tej sprawie, zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami udostępnionymi przez ZUS: “Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, mogą też być problemy płatnicze. To wnioskujący określa czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.”

Tarcza finansowa – PFR

1. O subwencje PFR – czy można zatrudnić kogoś na 1/16 etatu i spełnić wymóg stawiany w subwencji o 100% zatrudnieniu?

Z subwencji można skorzystać zatrudniając na 31.12.2019 r. co najmniej jednego pracownika. Osoba zatrudniona na 1/16 etatu zostanie obliczona jako jeden pracownik. Jeżeli u przedsiębiorcy nastąpił
wymagany spadek obrotu w miesiącu wnioskowania o subwencję, osoba nadal jest zatrudniona to pracodawca skorzysta z subwencji na takiego pracownika. Pełne warunki jakie musi spełnić mikroprzedsiębiorca aby otrzymać subwencję wskazane są tutaj.

2. Czy jeśli zatrudniam kogoś na niepełne etaty, jak to jest liczone w przypadku starania się o subwencję z PFR?

W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 2,75 etatu). Jeśli liczba pracowników wyliczona nie będzie liczbą całkowitą, do uzupełnienia danych we wniosku należy zaokrąglić liczbę “w górę”, dla przykładu 2,75 etatu należy uzupełnić jako 3. Co istotne do zaokrągleń nie ma zastosowania zasada “od 0,5 w górę,” czyli przy zatrudnieniu 2,2 etatu liczba wyniesie 3. Szczegółowe wyjaśnienia dostępne są tutaj.

3. Jak zaokrągla się pracowników do obliczenia dotacji PFR np 6,2 etatu to 6 czy 7?

Do 7 pracowników. Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze „w górę”, do zaokrągleń nie ma zastosowania zasada “od 0,5 w górę.

4. Czy przy wyliczaniu subwencji z PFR można brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na UoP w sp z oo którzy mają udziały? Na infolinii PFR otrzymałem inf. że nie można a w odpowiedzi na maila że można.

W materiałach dostępnych na stronie PFR nie znajdujemy takiego wykluczenia. Radzimy kolejny kontakt z PFR być może stanowisko zostało już ujednolicone. Warto spojrzeć w temacie jak dane były sprawdzane z ZUS może to więcej wyjaśni, informacje dostępne są tutaj.

5. Tarcza PFR. W poradniku tarczy jest mowa o liczbie osób zatrudnionych i umorzeniu. Proszę o informację czy zatrudnienie ma być zachowane zgodnie ze stanem na 31.12 2019 r. czy 30.04.2020 r.).

Do wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm nie można zgłosić więcej osób, niż pracowało 31 grudnia 2019 r. lub na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w 2019 r. Szczegóły tutaj. Jednakże zgodnie z wyjaśnieniami w poradniku PFR stan zatrudnienia jaki trzeba utrzymać będzie opierał się na liczbie pracowników na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku. Poniższe obrazuje zrzut z poradnika dotyczącego tarczy.

6. W instrukcjach wypełniania wniosków jest mowa o zaokrąglaniu cząstkowych etatów w górę (po zsumowaniu). Ja zaokrągliłem ale subwencja została przyznana tylko na cząstkę etatu. Czy odwoływać się?

PFR wskazuje, iż zawsze jest możliwość odwołania. Także każdy przedsiębiorca może się odwołać więcej o procedurze odwoławczej tutaj.

Inne zagadnienia

1. Pytanie: Do kiedy trzeba wykorzystać środki z dofinansowania części kosztów samozatrudnionych? Czy ma się na to 3 miesiące (w miesiącach za które dostaje się dofinansowanie) czy jest więcej czasu?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, ustawa nie zawiera okresu w jakim środki mają zostać wydatkowane. Co istotne to środki mają być wydatkowane na koszty prowadzenia działalności.

2. Poproszę o różnice pomiędzy dofinansowaniem dla pracownika z powiatowego urzędu pracy a wojewódzkim?

WUP przyjmuje wnioski przedsiębiorców o ochronę miejsc pracy obejmujące dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. PUP przyjmuje wnioski w przypadku spadków obrotów gospodarczych. WUP dotyczy wszystkich pracodawców, zaś PUP pracodawców mikro, małych oraz średnich. Dofinansowania różnią się również źródłem środków, dofinansowanie z WUP jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Sam cel przekazania jest taki sam – wynagrodzenie plus składki ZUS.

Jak mówiliśmy można korzystać z obu dofinansowań jednakże każde musi dotyczyć innych wynagrodzeń. Szczegółowo dofinansowanie z WUP opisaliśmy tutaj, zaś PUP tutaj.

3. Jeżeli obniżyłem pensję pracownika w kwietniu z wypłatą w maju to czy mogę skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracownika?

Takie obniżenie nie wyklucza możliwości świadczenia, należy mieć jednak na uwadze, czy są spełnione wszystkie warunki wymagane dla danego świadczenia. Należy pamiętać, iż po dacie wypłaty wynagrodzenia za kwiecień nie wnioskujemy już o świadczenie za wskazany miesiąc. Szczegółowo dofinansowanie z WUP opisaliśmy tutaj, zaś PUP tutaj.

4. Czy system księgowości iFirma przygotuje jakieś rozwiązanie, które pozwoli pilnować, że dany rodzaj dofinansowania jest przeznaczany na dany koszt?

Obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Staramy się na bieżąco przedstawiać w swoich instrukcjach jak księgować wydatki sfinansowane ze wsparcia. Niestety, ale jak to wskazaliśmy na szkoleniu za dużo jest niewiadomych w obecnym momencie. Zachęcamy do śledzenia instrukcji w ramach tarczy.

Pełen zapis webinaru dostępny jest tutaj. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników, na które nie została udzielona odpowiedź z uwagi na ograniczony czas spotkania. Odpowiedzi podzielone zostały zgodnie z tematyką webinaru.

Uwaga! Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infoliniami instytucji przyznających świadczenia. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją.

Zwolnienie ze składek ZUS


1. W piśmie z ZUS o umorzeniu składek za marzec / kwiecień jest informacja, że to pomoc publiczna. Czyli przy kolejnych wnioskach trzeba to ujmować jako wsparcie z pomocy publicznej, tak?
2. Prowadzę JDG i pracuje na etacie z dochodem powyżej średniej krajowej. Zapłaciłem składkę za marzec, wnioskowałam o zwolnienie za 3 miesiące. Czy mogę wnioskować o zwrot tej składki?
3. Zwolnienie zus marzec-maj. Jest tam taki zapis, że w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek (a może to być kwiecień albo maj) Twój dochód nie przekraczał 7 000 zł. To w czerwcu może przekroczyć?
4. Wniosek o zwolnienie ZUS złożyłem za marzec/kwiecień/maj do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z ZUS, czy mam dalej czekać?
5. Ja zatrudniłem pracownika 1.03.2020, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS?

Pożyczka z urzędu pracy


1. Czy księgujemy w ifirma otrzymane postojowe oraz mikropożyczkę (5 tys.) oraz w jakim miejscu/z jakim opisem przesyłamy faktury za produkty zakupione z tych środków? Czy po prostu gromadzimy we własnej dokumentacji?
2. A co jeśli w umowie jest zapis że po tych 3 miesiącach trzeba złożyć wniosek, aby nastąpiło umorzenie a tarcza 4.0 mówi, że umorzenie następuje z ustawy?
3. Czyli tym samym pożyczkę 5 tys. wrzucamy jako przychód?
4. Od kiedy liczy się 3 miesiące utrzymania działalności gospodarczej dotyczące mikropożyczki: data zawarcia umowy, termin odpowiedzi od Urzędu, czy termin przelania pieniędzy?
5. Otrzymałem pożyczkę z PUP jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

Postojowe


1. Czy postojowe należy się emerytowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczej – opłacana jest tylko składka zdrowotna?
2. Czy wnioski postojowe składa się w miesiącach po sobie następujących, czy też może być przerwa np. pierwszy wniosek za kwiecień, a następny dopiero za lipiec jak sytuacja znów się pogorszyła?
3. Czy zakup sfinansowany z postojowego może być kosztem? Czy zwrot kosztów prowadzenia działalności z UP jest przychodem?
4. Pierwsze postojowe miałem 15.04. Drugie 21 maja Teraz chcę złożyć 3 wniosek. Które mam wziąć pod uwagę? W IV miałem 0 dochodu. A dochód za V był niewiele większy niż ten z III, czyli nadal niższy niż w II.
5. Dostałem 2x postojowe za kwiecień, maj, czerwiec zapowiada się trochę lepiej więc pewno nie będę składał co w przypadku z lipcem jeżeli się pogorszy do jakiego miesiąca mam się odnosić?

Tarcza finansowa – PFR


1. Otrzymałem subwencję z PFR jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

Inne zagadnienia


1.Czy szykujecie też coś o rozliczaniu bezzwrotnych dotacji finansowanych z funduszy unijnych? Coś takiego ma niedługo ruszyć, czy tam już ruszyło. Coś więcej wiecie w temacie?
2. Czy warunek zatrudnienia dotyczy minimum jednego pełnego etatu? Czy cząstkowe etaty też wchodzą w grę?
3. Jak zaksięgować otrzymane świadczenia w przychodach i kosztach firmy?

Zwolnienie ze składek ZUS

1. W piśmie z ZUS o umorzeniu składek za marzec / kwiecień jest informacja, że to pomoc publiczna. Czyli przy kolejnych wnioskach trzeba to ujmować jako wsparcie z pomocy publicznej, tak?

Tak, w przypadku wnioskowania o jakiekolwiek formy dotacji czy innego wsparcia, gdzie będzie zapytanie o otrzymaną pomoc publiczną należy wskazać, iż taka pomoc została otrzymana.

Co ważne przedsiębiorca musi również zwrócić uwagę na limity pomocy publicznej. Wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta – przedsiębiorcy nie może być bowiem większa niż 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro. Czym jest pomoc publiczna? Przeczytaj nasze artykuły: Pomoc de minimis – kto może się o nią starać?, Główne formy udzielania pomocy de minimis oraz Pomoc de minimis – komu nie przysługuje i jak można ją stracić? Warto również zapoznać się z informacjami dostępny na stronach rządowych.

2. Prowadzę JDG i pracuje na etacie z dochodem powyżej średniej krajowej. Zapłaciłem składkę za marzec, wnioskowałam o zwolnienie za 3 miesiące. Czy mogę wnioskować o zwrot tej składki?

W przypadku zapłaty składki za marzec 2020 można było wnioskować o zwrot nadpłaty do terminu rozliczenia kwietnia 2020 tj. w przypadku kiedy przedsiębiorca jest sam zgłoszony do ubezpieczeń do dnia 10.05.2020 r. Po tej dacie nie ma już możliwości wnioskowania o zwrot, gdyż ZUS rozliczył nadpłatę na poczet składek za kwiecień 2020.

3. Zwolnienie zus marzec-maj. Jest tam taki zapis, że w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek (a może to być kwiecień albo maj) Twój dochód nie przekraczał 7 000 zł. To w czerwcu może przekroczyć?

Tak dochód z czerwca nie miał wpływu na zwolnienie z ZUS. Zwolnienie dotyczyło okresu kwiecień – maj 2020. Zwolnienie dotyczyło miesięcy kwiecień-maj i tylko w zakresie tych miesięcy badany był osiągnięty dochód oraz przychód.

4. Wniosek o zwolnienie ZUS złożyłem za marzec/kwiecień/maj do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z ZUS, czy mam dalej czekać?

ZUS dla każdego wniosku powinien dać odpowiedź. W przypadku kiedy na PUE-ZUS nie widnieje żadna informacja można jeszcze spróbować podjąć kontakt z ZUS w celu uzyskania odpowiedzi z czego może wynikać wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.

5. Ja zatrudniłem pracownika 1.03.2020, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS?

W tej sytuacji można było wystąpić o zwolnienie swoje, bądź swoje i pracownika. wszystko zależy od tego kiedy przedsiębiorca rozpoczął działalność.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających Pracowników/Zleceniobiorców dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Co to znaczy w praktyce?

  • działalność rozpoczęta przed 01.02, przedsiębiorca składając wniosek za okres marzec – maj nikogo nie zatrudniał, zatrudnił pracownika 1 marca. Zwolnienie dotyczy tylko przedsiębiorcy jeżeli jego przychód nie przekroczył 15.681 zł za marzec, bo na 29.02 tylko przedsiębiorca był zgłoszony do ubezpieczeń.
  • działalność rozpoczęta po 01.02, przedsiębiorca składając wniosek za okres marzec – maj nikogo nie zatrudniał, zatrudnił pracownika 1 marca Zwolnienie dotyczy przedsiębiorcy i pracownika, bo na 31.03 zgłosił kogoś poza sobą do ubezpieczeń społecznych.

Pożyczka z urzędu pracy

1. Czy księgujemy w ifirma otrzymane postojowe oraz mikropożyczkę (5 tys.) oraz w jakim miejscu/z jakim opisem przesyłamy faktury za produkty zakupione z tych środków? Czy po prostu gromadzimy we własnej dokumentacji?

Oba świadczenia nie są ujmowane w serwisie. Dokumentację w celu poniesienia wydatków na cele bieżącej działalności w przypadku mikropożyczki warto gromadzić we własnym zakresie. Można np. na fakturze nanosić stosowne adnotacje, iż była wydatkowana środkami otrzymanymi w ramach pożyczki. Takie opisanie dokumentów będzie potem dla celów dowodowych potwierdzeniem zasadności otrzymania i wykorzystania pożyczki.

2. A co jeśli w umowie jest zapis że po tych 3 miesiącach trzeba złożyć wniosek, aby nastąpiło umorzenie a tarcza 4.0 mówi, że umorzenie następuje z ustawy?

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy. Obecnie bez względu na zapis w treści zawartej umowy, po spełnieniu wskazanych warunków pożyczka zostanie umorzona. Znaczy to tyle, że umorzenie pożyczki będzie następowało z urzędu, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia.

3. Czyli tym samym pożyczkę 5 tys. wrzucamy jako przychód?

Ani otrzymana pożyczka, ani umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu, więc nie wykazujemy jej jako przychód w żadnej sytuacji.

4. Od kiedy liczy się 3 miesiące utrzymania działalności gospodarczej dotyczące mikropożyczki: data zawarcia umowy, termin odpowiedzi od Urzędu, czy termin przelania pieniędzy?

Nie jest to data zawarcia umowy, czy odpowiedzi uzyskanej od urzędu pracy. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy. Informacje te potwierdzają wytyczne wskazane przez Ministerstwo dostępne tutaj.

5. Otrzymałem pożyczkę z PUP jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

W przypadku pożyczki z PUP tutaj mamy jasność umorzona pożyczka nie stanowi przychodu. W obu sytuacjach nie ma przeciwwskazań by wydatki poniesione na cele firmy mające związek z prowadzoną działalnością rozliczyć w księgowości firmy.

O czym już niejednokrotnie pisaliśmy i wyjaśnialiśmy m.in. tutaj pożyczka z PUP przeznaczona jest na bieżące koszty prowadzenia działalności.

PUP w chwili obecnej nie przewiduje jakiejś szczególnej procedury rozliczenia środków, można jednak się spodziewać, iż docelowo organy podatkowe będą kontrolować poprawność rozliczenia dofinansowania oraz zasadność wydanych przez przedsiębiorców środków, czy te rzeczywiście były wydane zgodnie z ich wcześniej wskazanym przeznaczeniem. W komunikacie MRPiPS można przeczytać: “Projektując przepisy dotyczące pożyczki skupialiśmy się przede wszystkim na skutecznej pomocy przedsiębiorcom, a nie nad uciążliwymi procedurami mającymi na celu ich kontrolę”. Jednakże należy pamiętać, iż zakładając, że przedsiębiorca wykorzysta środki zgodnie z ich przeznaczeniem, starosta musi mieć zagwarantowaną możliwość sprawdzenia prawidłowej realizacji umowy, ponieważ przedsiębiorca otrzymuje środki publiczne na określony ustawowo cel.

Postojowe

1. Czy postojowe należy się emerytowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczej – opłacana jest tylko składka zdrowotna?

Pisaliśmy już o tym w naszym FAQ, jednakże chętnie powtórzymy. Tak jest taka możliwość. Na stronie ZUS wskazane jest kto podlega pod ubezpieczenie społeczne. Wśród wymienionych nie ma otrzymujących emeryturę, z uwagi na powyższe czytając literalnie przepis świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki dla świadczenia można złożyć odpowiedni wniosek. Szczegóły w zakresie warunków jakie trzeba spełnić by otrzymać świadczenie dostępne są tutaj. Jak wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia podane jest tutaj.

2. Czy wnioski postojowe składa się w miesiącach po sobie następujących, czy też może być przerwa np. pierwszy wniosek za kwiecień, a następny dopiero za lipiec jak sytuacja znów się pogorszyła?

Nie ma przeszkód by między wnioskami wystąpiła przerwa. Żaden przepis nie wskazuje na ciągłość składania wniosku. Należy jedynie pamiętać, iż wniosek można złożyć trzykrotnie oraz ostatecznym terminem składania wniosku jest 3 miesiąc od zakończenia ogłoszonego stanu epidemii.

3. Czy zakup sfinansowany z postojowego może być kosztem? Czy zwrot kosztów prowadzenia działalności z UP jest przychodem?

Jeżeli wydatki poniesione z otrzymanego świadczenia postojowego mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą nie ma przeszkód by rozliczyć je w ramach prowadzonej działalności. Zaliczając dane w koszty patrzymy na zasady ogólne tj. cel i to by nie były wykluczone w katalogu możliwych do rozliczenia kosztów (art. 23 ustawy o PIT).

W przypadku kiedy przedsiębiorca wnioskuje o dofinansowanie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności z PUP również ma zastosowanie zasada rozliczenia kosztu w sytuacji kiedy ma on związek z prowadzoną działalnością, jednakże tutaj dodatkowo należy zweryfikować skąd pochodzą otrzymane środki, gdyż sposób księgowania zależny jest od tego z jakiego źródła przedsiębiorca otrzyma środki. Na stronach PUP pojawia się informacja, iż dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.

Jeżeli wsparcie jest z Europejskiego Funduszu Społecznego to ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 i wtedy dofinansowanie nie jest przychodem a wydatki nim sfinansowane nie są kosztem. Jeżeli wsparcie jest z Funduszu Pracy wtedy zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej wydatki finansowane ze świadczenia mogą stanowić koszt. Zaś otrzymane świadczenie zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT należy wykazać jako przychód z działalności.

4. Pierwsze postojowe miałem 15.04. Drugie 21 maja Teraz chcę złożyć 3 wniosek. Które mam wziąć pod uwagę? W IV miałem 0 dochodu. A dochód za V był niewiele większy niż ten z III, czyli nadal niższy niż w II.

Składając trzeci wniosek w czerwcu 2020 należy porównać przychód z miesiąca czerwca 2020 z miesiącem lutym 2020. Czyli pierwotnym miesiącem dla wniosku składanego w kwietniu, dla którego porównywany był miesiąc marzec i luty między sobą.

Z informacji na stronie ZUS: Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny? Musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Co to znaczy w praktyce?
Jeżeli pierwszy wniosek złożyłeś w kwietniu, gdzie porównywałeś luty i marzec 2020, to składając wniosek w lipcu sprawdzasz przychód z miesiąca lipca i porównujesz do lutego – czy jest 15% niższy.

Jeżeli pierwszy wniosek złożyłeś w czerwcu, gdzie porównywałeś kwiecień i maj 2020, to składając wniosek w sierpniu sprawdzasz przychód z miesiąca sierpnia i porównujesz do kwietnia czy jest 15% niższy.

5. Dostałem 2x postojowe za kwiecień, maj, czerwiec zapowiada się trochę lepiej więc pewno nie będę składał co w przypadku z lipcem jeżeli się pogorszy do jakiego miesiąca mam się odnosić?

Składając trzeci wniosek w lipcu 2020 należy porównać przychód z miesiąca lipca 2020 z miesiącem lutym 2020. Czyli pierwotnym miesiącem dla wniosku składanego w kwietniu, dla którego porównywany był miesiąc marzec i luty między sobą.

Tarcza finansowa – PFR

1. Otrzymałem subwencję z PFR jak ją rozliczać na co wydać?Jak się z niej rozliczyć na koniec – jakie dokumenty?

Z punktu widzenia księgowego według obecnej wiedzy jaką wskazuje Ministerstwo Finansów oraz PFR subwencja będzie widniała w księgowości przedsiębiorcy jako przychód, wtedy kiedy będzie podlegała ona umorzeniu. Na ten moment Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że pojawi się podstawa prawna do zwolnienia w zakresie wykazania przychodu, więc warto śledzić temat na bieżąco kiedy środki będą umarzane. PFR przyjmuje podobne założenia jak mikropożyczka definiując wydatki jakie można ponieść w ramach subwencji, a mianowicie można środki przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia działalności. Na stronie PFR widnieje zapis:

“Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych, pokrycia wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami.”

Jak stanowi umowa z PFR, decyzję o wysokości zwrotu subwencji PFR podejmie, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego przez przedsiębiorcę w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji. Informacje z oświadczenia będą weryfikowane przez PFR w rejestrach publicznych przy badaniu wysokości subwencji do umorzenia.

Inne zagadnienia

1. Czy szykujecie też coś o rozliczaniu bezzwrotnych dotacji finansowanych z funduszy unijnych? Coś takiego ma niedługo ruszyć, czy tam już ruszyło. Coś więcej wiecie w temacie?

Obecnie ruszyły dotacje na kapitał obrotowy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, który opisuje zagadnienia dla małych i mikro przedsiębiorców, który jest dostępny tutaj. Warto również zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytanie w zakresie wskazanej dotacji, artykuł dostępny tutaj. Dla tych co otrzymają dotację i będą chcieli ją rozliczyć w serwisie zachęcamy do kontaktu z BOK, w rozmowie wskażemy co jest istotne przy ocenie zasadności rozliczenia i jak spojrzeć na poniesione koszty w oparciu o źródło finansowania dotacji.

2. Czy warunek zatrudnienia dotyczy minimum jednego pełnego etatu? Czy cząstkowe etaty też wchodzą w grę?

Warunek zatrudnienia dotyczy osoby zgłoszonej do ubezpieczeń. W tym przypadku zarówno zatrudnienie kogoś na 1/10 etatu czy na 1 etat będzie równoznaczne jako zatrudnienie kogoś. Tak samo w tej kwestii pochodzimy do tematu zarówno w przypadku wnioskowania o subwencję z PFR jak i dofinansowań do wynagrodzeń z WUP i PUP.

3. Jak zaksięgować otrzymane świadczenia w przychodach i kosztach firmy?

W Pomocy serwisu przygotowaliśmy dedykowany dział Tarcza antykryzysowa, gdzie można znaleźć informacje w zakresie księgowania najpopularniejszych rozwiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Instrukcje dostępne są tutaj.