Składki ZUS

adminJeżeli płacisz składki społeczne i nie podlegasz pod dobrowolną składkę chorobową możesz w każdej chwili dokonać rejestracji. Jak dokonać rejestracji przez serwis opisane jest tutaj.Uwaga! Świadczenie z ZUS za okres choroby będzie Ci przysługiwało po upływie 90 dni od rejestracji do składki, jeżeli nie posiadasz zaległości w płatnościach wobec ZUS – tzw. okres wyczekiwania.

Jak wskazuje infolinia ZUS wyjątkiem jest świadczenie jakim jest dodatkowy zasiłek związany z opieką na dziecko z powodu COVID-19. ZUS wskazuje, iż tutaj nie ma okresu wyczekiwania i jeżeli jesteś zarejestrowany do dobrowolnej składki chorobowej możesz wystąpić z wnioskiem ZAS-58.

Na zapytanie jaka jest podstawa prawna wskazanego stanowiska ZUS przekazał poniższą odpowiedź:

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania. 

“Art. 32. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

 1. a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola………….”.

Przepis art. 32 ustawy wymienia ubezpieczonego, bez żadnych dodatkowych warunków.

Inaczej niż przy zasiłku chorobowym

“Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.”

Dodatkowym warunkiem do nabycia  prawa do zasiłku chorobowego jest podleganie temu ubezpieczeniu przez wskazany okres.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Przedsiębiorcy opłacającemu dobrowolną składkę chorobową przysługuje możliwość pójść na tzw. L4 – chorobowe. A co za tym idzie za okres choroby przysługuje mu świadczenie zasiłkowe z ZUS. Sama rejestracja do składki chorobowej jednak nie wystarcza, trzeba zapłacić składkę terminowo oraz wyczekać 90 dni od rejestracji aby móc skorzystać z zasiłku. Czym jest tzw. okres wyczekiwania opisuje na swoich stronach ZUS.

Przedsiębiorca, który otrzyma L4 (eZLA) powinien złożyć do ZUS druk ZUS Z3B. Druk można wygenerować przez serwis i wysłać pocztą lub złożyć osobiście, informacje jak wygenerować wniosek dostępne są tutaj. Mając PUE ZUS można wysłać druk drogą elektroniczną. Poza tym co istotne na PUE ZUS można śledzić informację czy przedsiębiorca posiada zaległ wobec ZUS.
Jak założyć PUE, Profil Zaufany można przeczytać w naszej Pomocy. Warto również zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie ZUS.

ZUS będący płatnikiem zasiłku jest zobowiązany wypłacić zasiłek niezwłocznie po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Po otrzymaniu zasiłku za okres choroby przedsiębiorca nie opłaca składek społecznych, składkę zdrowotną opłaca w pełni.

W serwisie zmian dokonuje się zgodnie z instrukcją dopiero po otrzymaniu zasiłku z ZUS. Instrukcja dostępna jest tutaj. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku do daty zapłaty ZUS za dany miesiąc sugerowane jest opłacenie ZUS w pełnej wysokości.

Należy również pamiętać, iż podczas L4 przedsiębiorca nie powinien prowadzić działalności gospodarczej.


Uwaga! Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infolinią ZUS. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z ZUS.

1. Czy mogę nie płacić ZUS z uwagi na występującą w kraju i na świecie sytuację?
2. Jestem na ryczałcie, nikogo nie zatrudniam, czy też mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?
3. Czy zwolnienie z zapłaty składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej spowoduje, że przestanę być objęty ubezpieczeniem?
4. Z działalności płacę tylko składkę zdrowotną, mój przychód z działalności nie przekracza limitu do zwolnienia z zapłaty składek, czy mogę wnioskować o zwolnienie?
5. W miesiącu kwietniu składam wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres marzec – maj 2020, wypełniając wniosek mam podać przychód z lutego, marca, czy kwietnia 2020?
6. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS w przypadku spółki cywilnej?
7. Obecnie spłacam układ ratalny w ZUS, czy mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za marzec – maj 2020?
8. ZUS odmówił mi prawa do zasiłku chorobowego, a wnioskowałem o zwolnienie z zapłaty składek ZUS, co zrobić?
9. Jako przedsiębiorca płacę składki ZUS tylko za siebie, moje przychody nie spadły w marcu ze względu na epidemię, czy mimo tego że świadczenie postojowe mi nie przysługuje to mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS?
10. Zatrudniam zleceniobiorcę, od umowy odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS i czy podlegam pod limit przychodu?
11. Na dzień 29.02.2020 r. przedsiębiorca zgłaszał do ZUS jedynie siebie, jego przychód w marcu był niższy niż 15 681 zł, więc złożył wniosek o zwolnienie ze składek za okres marzec-maj 2020. Czy zatrudnienie zleceniobiorcy/pracownika w marcu 2020 r. daje prawo do zwolnienia z zapłaty składek za zleceniobiorcę?
12. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność i zgłaszający do ubezpieczeń pracowników/zleceniobiorców również jest wliczany do limitu 9 ubezpieczonych?
13. Przedsiębiorca płaci składki za siebie i członka rodziny zgłoszonego jako osobę współpracującą? Na jakich zasadach przysługuje przedsiębiorcy zwolnienie z zapłaty składek ZUS?
14. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki tylko za siebie?
15. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki również za innych ubezpieczonych?
16. Czy przedsiębiorca może wnioskować o zwrot opłaconych składek ZUS za marzec-maj 2020?
17. Co się stanie w przypadku negatywnej decyzji z ZUS w zakresie zwolnienia z zapłaty składek ZUS?”
18. Czy przedsiębiorca zalegający z zapłatą składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy może wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?
19. Czy przedsiębiorca zostanie zwolniony z zapłaty składek ZUS w sytuacji podwyższenia podstawy naliczenia składek?
20. Czy osoba przebywająca na zasiłku chorobowym lub urlopie macierzyńskim również może wnioskować o zwolnienie?
21. Jeśli przedsiębiorca zgłosił na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?
22. Jeśli płatnik zgłasza na dzień 29.02.2020r. mniej niż 10 osób do ub. społecznych, ale ma też zgłoszonych zleceniobiorców podlegających tylko do zdrowotnego (w sumie pow. 9 osób), czy płatnik będzie też zwolniony ze składek za tych zleceniobiorców, czy tylko za tych, którzy podlegają do ub. społecznych?
23. Po wysłaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS okazało się, że są w nim zawarte nieaktualne/błędne dane (nr dowodu osobistego, który jest nieważny, podano dochód, zamiast przychód). Czy można zrobić korektę wysłanego wniosku czy trzeba pisać podanie o jego anulowanie i wysłać nowy, już z prawidłowymi danymi?
24. Czy pracownicy przebywający na zasiłku macierzyńskim, urlopie wychowawczym są liczeni do limitu osób ubezpieczonych?
25. Co z opłaconymi składkami za marzec 2020 w przypadku jak wnioskuję o zwolnienie?

1. Czy mogę nie płacić ZUS z uwagi na występującą w kraju i na świecie sytuację?

Uwaga! Tarcza 4:0 opublikowana w dzienniku ustaw 23.06.2020 r. przynosi kolejne zmiany:

 • wnioski o zwolnienie można składać jedynie poprzez PUE-ZUS,
 • płatnik składek, który złożył wniosek o zwolnienie do dnia rozpatrzenia wniosku za okres, o który wnioskuje o zwolnienie uważa się go jako niezalegjącego w opłacaniu składek.

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy określonej grupy przedsiębiorców. Poniższa tabela obrazuje kogo i za jaki okres dotyczy zwolnienie.

I Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń tylko siebie, tj. przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, którzy założyli działalność przed 01.04.2020 r.
Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł marzec – maj 2020 r.
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł kwiecień – maj 2020 r.*
2. Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł kwiecień – maj 2020 r.*
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł
* Zmiany weszły w tzw. tarczy 3.0 opublikowanej 15.05.2020 r.
II Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych Pracowników/Zleceniobiorców, gdzie liczba zgłoszonych do ubezpieczeń łącznie z przedsiębiorcą wynosi maksymalnie:
Zwolnienie za okres:
1. 9 osób
Zwolnieniu podlega 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
marzec- maj 2020 r.
2. 10- 49 osób
Zwolnieniu podlega 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
Ważne! W przypadku przedsiębiorców zatrudniających Pracowników/Zleceniobiorców dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie jest wliczana liczba pracowników młodocianych, jednakże w przypadku zatrudnienia wyłącznie pracowników młodocianych zwolnienie następuje na zasadzie tak jakby byli zatrudnieni Pracownicy/Zleceniobiorcy.

Z uwagi na powyższe zalecamy pierw weryfikację czy warunki dla zwolnienia zostały spełnione. Warunki zostały opisane na stronie ZUS.
Kiedy warunki zostały spełnione zgodnie z opisem na stronach ZUS można złożyć wniosek RDZ.

Kiedy przedsiębiorca nie spełnia wymienionych na stronie warunków może wypełnić m.in. wniosek o odroczenie płatności składek ZUS. Wniosek uproszczony w tym zakresie ZUS publikował na swoich stronach 23 marca 2020 r.

Inne możliwości jakie daje ZUS, to:
odroczenie terminu płatności na okres dłuższy niż trzy miesiące,
rozłożenie na raty płatności składek,
umorzenie składek ZUS.

W przypadku pytań i wątpliwości co do powyższych rozwiązań ZUS zaleca kontakt z doradcami z zakresu ulg i umorzeń. Kontakt podany jest tutaj.

Zalecamy wypełnienie wniosku zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS. Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku jeszcze nie jest wiążące, każdorazowo ZUS wyda decyzję w sprawie, w której przyzna bądź nie określone świadczenie.

2. Jestem na ryczałcie, nikogo nie zatrudniam, czy też mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek dotyczy osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia – czyli również ryczałtowców. Pełne warunki dla zwolnienie z zapłaty składek zostały opisane tutaj.

3. Czy zwolnienie z zapłaty składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej spowoduje, że przestanę być objęty ubezpieczeniem?

ZUS wskazuje, że zarówno przedsiębiorca, współpracownik jak i osoby dla przedsiębiorcy pracujące zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

4. Z działalności płacę tylko składkę zdrowotną, mój przychód z działalności nie przekracza limitu do zwolnienia z zapłaty składek, czy mogę wnioskować o zwolnienie?

Jak zapłacona składka zdrowotna wpływa na podatki?

Składka zdrowotna wynosi obecnie 362,34 zł. Jeżeli składka jest opłacana i przedsiębiorca osiąga dochód/przychód do opodatkowania to pomniejsza ona podatek do zapłaty o 312,02 zł. Reasumując w przypadku możliwości odliczenia składki zdrowotnej, przedsiębiorca ponosi ciężar składki w wysokości 50,32 zł.

Kto opłaca składkę zdrowotną?

M.in. przedsiębiorcy, którzy poza prowadzeniem działalności są zatrudnieni na umowę o pracę i zarabiają powyżej minimalnego wynagrodzenia (2 600 zł brutto), emeryci oraz matki pobierające zasiłek macierzyński opłacają z działalności jedynie składkę zdrowotną.

Kto może się ubiegać o zwolnienie?

Kiedy opłacają składki jedynie za siebie i ich przychód osiągnięty tytułem działalności w pierwszym miesiącu, w którym chcą ubiegać się o zwolnienie jest niższy niż 15 681 zł również mają prawo do zwolnienia z zapłaty składki zdrowotnej za okres marzec-maj 2020.

Uwaga! W przypadku kiedy przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób nie występuje limit przychodu. W przypadku zgłaszającego od 10 do 49 zwolnienie dotyczy połowy wartości składek ZUS wynikających z raportów ZUS.

Czy jest składka zdrowotna? Przeczytaj odpowiedź w pytaniu: Zawieszenie działalności a składka zdrowotna.

Tzw. tarcza 3.0 wprowadziła możliwość zwolnienia z zapłaty składek przedsiębiorców podlegających pod ulgę na start w okresie kwiecień – maj 2020. Szczegółowe warunki dla zwolnienia zostały opisane tutaj.

5. W miesiącu kwietniu składam wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres marzec – maj 2020, wypełniając wniosek mam podać przychód z lutego, marca, czy kwietnia 2020?

Należy wskazać przychód z miesiąc marca 2020, tj. pierwszego miesiąca, o który przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie z zapłaty ze składek ZUS.

6. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z zapłaty składek ZUS w przypadku spółki cywilnej?

Uwaga! Od 24.06.2020 do 30.06.2020 r. wnioski można składać jedynie poprzez PUE-ZUS.

Kiedy zarówno wspólnicy spółki cywilnej oraz spółka cywilna (będąca płatnikiem składek) spełniają kryteria dla zwolnienia z zapłaty składek ZUS mogą wnioskować o zwolnienie.
W tej sytuacji należy złożyć odrębnie wnioski za spółkę cywilną, dodatkowo każdy ze wspólników, który chce wnioskować o zwolnienie ze swoich indywidualnych składek powinien złożyć wniosek sam za siebie.

7. Obecnie spłacam układ ratalny w ZUS, czy mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS?

Tak, spłacanie układu ratalnego nie wyklucza z możliwości zwolnienia z zapłaty składek ZUS. Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków opcję zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Uwaga! Tarcza 4:0 opublikowana w dzienniku ustaw 23.06.2020 r. przynosi kolejne zmiany:

 • wnioski o zwolnienie można składać jedynie poprzez PUE-ZUS,
 • płatnik składek, który złożył wniosek o zwolnienie do dnia rozpatrzenia wniosku za okres, o który wnioskuje o zwolnienie uważa się go jako niezalegjącego w opłacaniu składek.

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy określonej grupy przedsiębiorców. Poniższa tabela obrazuje kogo i za jaki okres dotyczy zwolnienie.

I Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń tylko siebie, tj. przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, którzy założyli działalność przed 01.04.2020 r.
Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł marzec – maj 2020 r.
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł kwiecień – maj 2020 r.*
2. Opłacający składki według planu:

Zwolnienie za okres:
Przychód z działalności niższy niż 15 681 zł kwiecień – maj 2020 r.*
Przychód z działalności wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł
* Zmiany weszły w tzw. tarczy 3.0 opublikowanej 15.05.2020 r.
II Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych Pracowników/Zleceniobiorców, gdzie liczba zgłoszonych do ubezpieczeń łącznie z przedsiębiorcą wynosi maksymalnie:
Zwolnienie za okres:
1. 9 osób
Zwolnieniu podlega 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
marzec- maj 2020 r.
2. 10- 49 osób
Zwolnieniu podlega 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
Ważne! W przypadku przedsiębiorców zatrudniających Pracowników/Zleceniobiorców dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie jest wliczana liczba pracowników młodocianych, jednakże w przypadku zatrudnienia wyłącznie pracowników młodocianych zwolnienie następuje na zasadzie tak jakby byli zatrudnieni Pracownicy/Zleceniobiorcy.

8. ZUS odmówił mi prawa do zasiłku chorobowego, a wnioskowałem o zwolnienie z zapłaty składek ZUS, co zrobić?

W przypadku kiedy przedsiębiorca wnioskuje o zwolnienie z zapłaty składek ZUS i spełnia warunki dla zwolnienia to pomimo braku zapłaty składek za wnioskowany okres ma prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku kiedy ZUS wyda decyzję odmowną dla zasiłku, należy jak najszybciej wysłać do ZUS pismo z wyjaśnieniem, iż przedsiębiorca wnioskował o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres marzec – maj 2020 i wskazując na ponowne rozpatrzenie wniosku o wypłatę świadczenia chorobowego.

9. Jako przedsiębiorca płacę składki ZUS tylko za siebie, moje przychody nie spadły w marcu ze względu na epidemię, czy mimo tego że świadczenie postojowe mi nie przysługuje to mogę wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek ZUS?

Przedsiębiorca, który nie zgłasza nikogo do ZUS poza samym sobą, żeby móc wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek nie powinien w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek osiągnąć przychodu wyższego niż 15 681 zł (za marzec -maj 2020), lub kiedy przychód przekracza wskazaną kwotę zaś dochód jest niższy niż 7 000 zł (za kwiecień-maj 2020).
Warunkiem dla przyznania świadczenia postojowego dla przedsiębiorcy, który prowadził działalność przed 1.04.2020 r. i jej nie zawiesił jest by przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Jak widać warunki dla świadczeń się różnią. Powyższe oznacza, iż przedsiębiorca któremu w tej sytuacji nie przysługuje świadczenie postojowe może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek ZUS.

10. Zatrudniam zleceniobiorcę, od umowy odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna, czy mogę wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS i czy podlegam pod limit przychodu?

Według bieżącej informacji otrzymanej z infolinii ZUS w przypadku kiedy płatnik składek nie zgłasza do ubezpieczeń społecznych żadnej osoby dla celów korzystania ze zwolnienia podlega pod limit przychodu. Żeby limit przedsiębiorcy nie dotyczył do ubezpieczeń społecznych poza samym przedsiębiorcą powinna być zgłoszona choć jedna osoba.

11. Na dzień 29.02.2020 r. przedsiębiorca zgłaszał do ZUS jedynie siebie, jego przychód w marcu był niższy niż 15 681 zł, więc złożył wniosek o zwolnienie ze składek za okres marzec-maj 2020. Czy zatrudnienie zleceniobiorcy/pracownika w marcu 2020 r. daje prawo do zwolnienia z zapłaty składek za zleceniobiorcę?

Z informacji dostępnych na stronie ZUS Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb).

Przedsiębiorca “Powinien złożyć wniosek jako osoba prowadząca działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Ważne aby przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. tj. 15681. Prawo do zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie jego składek.”

oraz
“Jeśli na dzień 29 lutego 2020 r. nie zgłaszał do ubezpieczeń nikogo poza sobą, może wystąpić o zwolnienie składek wyłącznie za siebie.”

12. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność i zgłaszający do ubezpieczeń pracowników/zleceniobiorców również jest wliczany do limitu 9 ubezpieczonych?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest jednocześnie płatnikiem, ale i zgłoszonym do ubezpieczeń. W przypadku kiedy przedsiębiorca opłaca składki społeczne również za samego siebie jest on uwzględniony w limicie 9 ubezpieczonych. W przypadku kiedy np. z powodu zatrudnienia na umowę o pracę pow. 2 600 zł brutto czy bycia emerytem, gdzie przedsiębiorca opłaca z działalności jedynie składkę zdrowotną, wtedy przedsiębiorca nie jest brany pod uwagę do wskazanego w pytaniu limitu.

13. Przedsiębiorca płaci składki za siebie i członka rodziny zgłoszonego jako osobę współpracującą? Na jakich zasadach przysługuje przedsiębiorcy zwolnienie z zapłaty składek ZUS?

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność przed lutym 2020 i na dzień 29.02.2020 r. zgłaszał do ubezpieczeń osobę współpracującą, czyli członka rodziny pomagającego w prowadzeniu przedsiębiorstwa, to bez względu na wartość osiągniętego w marcu przychodu ma możliwość wnioskowania o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za marzec-maj 2020.

14. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki tylko za siebie?

Przedsiębiorca podlegający pod ulgę na start, który rozpoczął działalność przed 01.04.2020 r. i zgłasza do ubezpieczeń tylko siebie zgodnie z przepisami tarczy 3.0 ma możliwość wnioskowania o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za okres kwiecień – maj 2020, jeżeli w pierwszym miesiącu wnioskowania o zwolnienie spełnia poniższe warunki:

 • jego przychód z działalności niższy niż 15 681 zł, lub
 • przychód z działalności jest wyższy niż 15 681 zł, zaś dochód niższy niż 7000 zł.

15. Czy przedsiębiorca opłacający z działalności tzw. ulgę na start może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty składek kiedy opłaca składki również za innych ubezpieczonych?

W przypadku jeżeli przedsiębiorca podlegający pod ulgę na start zgłasza od 1-49 osób do ubezpieczeń społecznych ma możliwość wnioskowania o zwolnienie z zapłaty składek ZUS również składek płaconych za samego siebie. W przypadku zgłoszenia od 1-9 osób zwolnieniu podlega 100% łącznej kwoty nieopłaconych należności. W przypadku zgłoszenia od 10-49 osób zwolnieniu podlega 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności.

Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest by przedsiębiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności (zgłosił się jako płatnik składek):

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. – na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego – na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca – na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie jest wliczana liczba pracowników młodocianych, jednakże w przypadku zatrudnienia wyłącznie pracowników młodocianych zwolnienie następuje na zasadzie tak jakby byli zatrudnieni Pracownicy/Zleceniobiorcy.

16. Czy przedsiębiorca może wnioskować o zwrot opłaconych składek ZUS za marzec-maj 2020?

Tarcza 2.0 wraz z poszerzeniem liczby podmiotów jaka może wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS wprowadziła możliwość zwolnienia ze składek opłaconych za marzec 2020 r. pod warunkiem, że przedsiębiorca złożył do ZUS wniosek o zwrot nadpłaty odpowiednio do 11 maja (dla zgłaszającego do ubezpieczeń tylko siebie) lub do 15 maja (dla zgłaszającego do ubezpieczeń inne osoby).
 
Tarcza 3.0 również poszerzyła katalog podmiotów mogących wnioskować o zwolnienie. W przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień – maj, a opłacili składki za te miesiące – mogą oni wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za czerwiec składając do ZUS wniosek RZS-P (EZS-P). Pamiętaj masz termin na złożenie tylko do 10 lipca 2020 r.
Więcej informacji na stronie ZUS.

Przeczytaj więcej: Jak wypełnić wniosek RZS-P – zwrot nienależnie opłaconych składek?

17.Co się stanie w przypadku negatywnej decyzji z ZUS w zakresie zwolnienia z zapłaty składek ZUS?

Jeżeli ZUS rozpatrzył negatywnie wniosek, należy liczyć się z opłaceniem zaległych składek wraz z odsetkami. Takie stanowisko pojawiło się na stronie ZUS. Jednocześnie w innym miejscu ZUS pisze: “Jedynie w sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności początkowo objętych zwolnieniem wraz z odsetkami za zwłokę.” – na dole strony ZUS Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb).

Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo w tej sprawie należy złożyć do placówki ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku kiedy odpowiedź nadal byłaby odmowna przedsiębiorca opłacający składkę chorobową w celu zachowania ciągłości ubezpieczeń może złożyć do ZUS pismo o przywrócenie terminu płatności składek. Jak przywrócić termin opłacania składek na ubezpieczenia dobrowolne emerytalne i rentowe lub chorobowe przeczytasz tutaj.

18. Czy przedsiębiorca zalegający z zapłatą składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy może wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS (na dole strony Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb)).

“Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.

ZUS w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.”

19. Czy przedsiębiorca zostanie zwolniony z zapłaty składek ZUS w sytuacji podwyższenia podstawy naliczenia składek?

Dla przedsiębiorców, którzy deklarują podstawę wymiaru składek, zwolnieniu podlegają należności ustalone od obowiązującej dla nich najniższej podstawy wymiaru. Wartości wynikające z podwyższenie podstawy ponad minimalną przedsiębiorca powinien opłacić.

20. Czy osoba przebywająca na zasiłku chorobowym lub urlopie macierzyńskim również może wnioskować o zwolnienie?

Tak. Zwolnienie z opłacania składek przysługuje jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r. i przychód z jej wykonywania w pierwszym miesiącu, za który został złożony wniosek nie był wyższy od 15 681 zł.

21. Jeśli przedsiębiorca zgłosił na ZCNA członka rodziny, to czy przy zwolnieniu z opłacania składek członek rodziny zachowa prawo do świadczeń?

Tak, ubezpieczeni zgłoszeni przez przedsiębiorcę jak i sam przedsiębiorca zachowują prawo do świadczeń.

22. Jeśli płatnik zgłasza na dzień 29.02.2020r. mniej niż 10 osób do ub. społecznych, ale ma też zgłoszonych zleceniobiorców podlegających tylko do zdrowotnego (w sumie pow. 9 osób), czy płatnik będzie też zwolniony ze składek za tych zleceniobiorców, czy tylko za tych, którzy podlegają do ub. społecznych?

Licząc limit zgłoszonych do ubezpieczeń na dzień 29.02.2020 r. należy liczyć każdą osobę, która była zgłoszona i nie wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych na ten dzień oraz była wykazana w komplecie dokumentów rozliczeniowych za luty 2020 r. Nie wlicza się tutaj osób zgłoszonych tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Zwolnieniu podlegają wszystkie składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej, czyli również za zleceniobiorców, którzy podlegali tylko z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

23. Po wysłaniu wniosku o zwolnienie ze składek ZUS okazało się, że są w nim zawarte nieaktualne/błędne dane (nr dowodu osobistego, który jest nieważny, podano dochód, zamiast przychód). Czy można zrobić korektę wysłanego wniosku czy trzeba pisać podanie o jego anulowanie i wysłać nowy, już z prawidłowymi danymi?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie ZUS (na dole strony Materiały dodatkowe – Tarcza Antykryzysowa – pytania i odpowiedzi (plik doc 330kb)).

W przypadku błędu w danych typu dowód:
“W takim przypadku należy ponownie złożyć poprawny wniosek.”

W przypadku błędu w danych typu przychód:
“Jeżeli oświadczony przychód za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o zwolnienie, przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł., płatnik nie kwalifikuje się do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za ten miesiąc. Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. W przeciwnym wypadku, wystarczy dostarczyć do ZUS pismo do sprawy (do złożonego już wcześniej wniosku), w którym płatnik oświadczy jaki osiągnął przychód. Pismo takie można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do placówki ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Może także zostać wysłany ponowny wniosek poprzez PUE.”

24. Czy pracownicy przebywający na zasiłku macierzyńskim, urlopie wychowawczym są liczeni do limitu osób ubezpieczonych?

Tak, wskazane osoby są zgłoszone do ubezpieczenia.

25. Co z opłaconymi składkami za marzec 2020 w przypadku jak wnioskuję o zwolnienie?

ZUS informuje na swojej stronie:

“Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej pocztą lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P do wypełnienia i wydruku jest dostępny na www.zus.pl).

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.”

   
Powyższe oznacza, iż przedsiębiorca, który zgłasza do ZUS tylko siebie powinien wnioskować o zwrot składek do 11 maja 2020 r. (10 maj to dzień wolny od pracy), zaś przedsiębiorca zgłaszający do ZUS pracowników/współpracowników/zleceniobiorców ma czas na złożenie pisma do 15 maja 2020 r. Zwrot nadpłaty nastąpi na adres bądź rachunek wskazany we wniosku.


Zawieszenie działalności skutkuje zawieszeniem płatności wobec ZUS. Składka chorobowa to dobrowolna składka jaką płaci przedsiębiorca, dająca mu prawo do pójścia na zasiłek chorobowy. Szczegóły, przeczytaj – Co daje opłacenie dobrowolnej składki chorobowej? Co się dzieje kiedy po zawieszeniu przedsiębiorca zachoruje?

Przedsiębiorca zachowa prawo do zasiłku jedynie w przypadku, gdy po zawieszeniu działalności gospodarczej będzie chorował co najmniej 30 dni (bez przerwy).

Co istotne otrzymanie zasiłku będzie możliwe jeżeli zachorowanie wystąpi w ciągu:

 • 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
 • 3 miesięcy od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej lub innej, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni.

Jako datę ustania tytułu do ubezpieczenia należy rozumieć datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej.Składka zdrowotna to składka, której opłacanie daje przedsiębiorcy prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach tzw. NFZ. Co w sytuacji kiedy składki z powodu zawieszenia przestają być płacone przez przedsiębiorcę?

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia.

W przypadku dłuższego zawieszenia przedsiębiorca może:

 • zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, np. u pracującego małżonka,
 • zarejestrować się w urzędzie pracy i podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna,
 • przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji tutaj.

Dowiedz się więcej.


Tak. Na naszej stronie zarówno na blogu eksperckim jak i w Pomocy serwisu można znaleźć wiele przydatnych instrukcji opracowanych na podstawie najczęściej zadawanych pytań przez Użytkowników. Poniżej ścieżki gdzie je odnaleźć:

 

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco FAQ – Koronawirus, naszego bloga, Pomocy, informacji, które przekazujemy na specjalnie stworzonej stronie Pomoc dla firm – kompendium wiedzy, nasz kanał na youtube oraz Facebooku, gdzie staramy się na bieżąco dodawać informacje i przydatne materiały.


ZUS informuje, iż wszelkie wnioski wysłane drogą e-mailową nie zostaną rozpatrzone. Jedyną drogą wysyłki elektronicznej wniosku jest PUE-ZUS. Przeczytaj więcej.


Nie ma określonego maksymalnego terminu ani określonej maksymalnej liczby rat. Przedsiębiorca ma możliwość określenia własnych warunków spłaty, jednak muszą być one zaakceptowane przez ZUS.


Przychód dotyczy jedynie działalności gospodarczej. Nie wliczamy więc przychodów uzyskanych np. z umowy o pracę, emerytury. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.