Pracownicy

admin
Pracodawca, który zatrudnia poniżej 20 pracowników wniosek pracownika na druku ZAS-58 przekazuje do ZUS. W takim przypadku skan oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a. Jak to zrobić przez PUE ZUS przeczytasz tutaj.

Wynagrodzenie za okres nieobecności pracownika wypłaca pracownikowi ZUS. Przedsiębiorca zaś wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za okres kiedy pracownik przebywał w pracy.
Warto również zapoznać się z informacjami na stronie ZUS.
Pierw wystaw rachunek do umowy. W tym celu przejdź do zakładki Pracownicy → Umowy, kolejno wybierz przedmiot umowy, a następnie + wystaw rachunek.

Kolejno w rachunku wybierz opcję wylicz wynagrodzenie chorobowe.

W tabelce Pozycje wynagrodzenia chorobowego wprowadź:
okres zasiłku chorobowego od … do – daty, w których pracownik przebywał na zasiłku
opiekuńczym,
Współczynnik – pozostaw „80%”,
Opis – wprowadź informację np. dodatkowy zasiłek opiekuńczy – COVID-19,
– odznacz “haczyk” przy checkboxie Czy naliczyć wynagrodzenie za okres choroby?

Potem zatwierdź dane – system wyliczy kwotę jaka pozostaje do wypłaty dla pracownika.

Pamiętaj!
Po wygenerowaniu deklaracji ZUS za okres kiedy pracownik przebywał na zasiłku należy edytować deklarację ZUS RSA i zmienić na niej kod przerwy pracownika z 313 na 312.

Przeczytaj również naszą szczegółową instrukcję w zakresie zasiłku opiekuńczego pracownika. Dowiedz się jak rozliczenie wygląda w teorii jak i praktyce. Szczegóły tutaj.Kolejne ustawy i rozporządzenia zmieniają terminy przyznawania zasiłku z uwagi na powyższe informację należy na bieżąco sprawdzać na stronie ZUS.Tzw. tarcza antykryzysowa zawiera przepisy zawieszające m.in. wykonywanie badań okresowych pracowników. Zgodnie z ustawą po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
 
Działania inspekcji pracy w dobie pandemii przeczytaj tutaj oraz Pandemia a środowisko pracy przeczytaj tutaj.
Tzw. tarcza antykryzysowa, która weszła w życie 01.04.2020 wdrożyła wydłużenie/przedłużenie:

  • wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców,
  • terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych,
  • wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).
Kosztem są wszelkie wydatki poniesione w celu zachowania i zabezpieczenie źródła przychodów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do wydatków uznawanych za koszty należą wydatki na bezpośrednią ochronę pracowników również te związane z ochroną przed zainfekowaniem koronawirusem.


Kodeks Cywilny zakłada możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, przewidując jednocześnie wymóg opatrzenia pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zapisy Kodeksu Pracy nie wykluczają wprost możliwości wysłania wypowiedzenia poprzez e-mail. W związku z powyższym można wnioskować, iż wiadomość w której zostanie zawarte wypowiedzenie opatrzone podpisem kwalifikowanym, z którym będzie miał możliwość zapoznać się pracownik, zostanie uznane za skutecznie dostarczone z czym zgodził się m.in. Sąd Najwyższy (w wyroku z 24 sierpnia 2009 r., sygn. I PK 58/09).

Dowiedz się jakie są zasady i terminy na przekazanie wypowiedzenia umowy pracownikowi, przeczytaj.


12 marca Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wskazała na swojej stronie szereg informacji w zakresie pracy zdalnej i warunków jakie w związku z nią należy spełnić, szczegóły tutaj. Wśród szeregu pytań pojawiło się również pytanie o wykorzystanie zaległego urlopu w okresie pracy zdalnej. 

PIP wskazuje, iż kiedy pracownikowi pozostał zaległy urlop za rok 2019 pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie do końca września 2020 r. W wyroku z dnia 24 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop zaległy nawet bez jego zgody.

23.06.2020 r. opublikowano tzw. tarczę 4.0. Zgodnie z zapisami tarczy w okresie epidemii z powodu COVID-19 pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.
Tzw. tarcza antykryzysowa oferuje szczególne rozwiązania w zakresie czasu pracy pracowników. Piszemy o tym w artykułach: Dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy oraz Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju.

Ponadto przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii (liczony tak samo jak przy dofinansowaniu z FGŚP opisanego w artykułach), może:

  • ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy pracowników maksymalnie do ośmiu godzin, a tygodniowy – do 32 godz. (obejmujący co najmniej osiem godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego),
  • wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,
    stosować mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z zawartych z nimi umów o pracę.

Żeby skorzystać w wymienionych opcji nie można zalegać z podatkami jak i ZUS. W przypadku drugiej i trzeciej opcji konieczne jest zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi albo reprezentacją pracowników i przekazanie kopii zawartego porozumienia w ciągu 5 dni do okręgowego inspektora pracy.
Zgodnie z informacjami otrzymanymi z ZUS: “Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy państwowej po dniu 1 kwietnia 2020 r. dotyczy też osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Pracodawca wypłaca za ten okres wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Jeśli pracownik takie wynagrodzenie w 2020 r. już otrzymał, to pracodawca w terminie 7 dni przekazuje to oświadczenie do ZUS wraz z drukiem Z-3.”