Tak, przewoźnik może odmówić wykonania usługi kurierskiej, a nawet obciążyć nadawcę przesyłki karą pieniężną, jeśli produkty znajdujące się w przesyłce należą do grupy przedmiotów zakazanych. Wśród pozycji objętych zakazem przewoźnik (DPD Polska) wymienia:

  • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
  • narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
  • żywe rośliny i zwierzęta,
  • zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  • przesyłki zawierające na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
  • przesyłki, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  • przesyłki zawierające dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
  • przesyłki, które z mocy ogólnych przepisów prawa nie mogą być przewożone,
  • przesyłki będące w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
  • sytuacje, w których przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

Szczegółowa lista produktów zakazanych do przewożenia znajduje się na stronach DPD – regulamin oraz szczegółowe warunki świadczenia usług.

Czy artykuł był pomocny?

ifirma.pl - jk